r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Werkgelegenheids- en sociale ontwikkelingen in Europa: Uit het verslag van 2019 blijkt dat de aanpak van klimaatverandering een motor kan zijn voor groei en werkgelegenheid.

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 4 juli 2019.

Vandaag heeft de Commissie de editie 2019 van haar jaarlijks verslag over werkgelegenheids- en sociale ontwikkelingen in Europa (Employment and Social Developments in Europe (ESDE)) gepubliceerd. In het licht van de wereldwijde langetermijntrends zoals vergrijzing, globalisering, technologische transformatie en klimaatverandering is het ESDE-verslag van 2019 gewijd aan het thema duurzaamheid. Het verslag laat zien dat de aanpak van klimaatverandering en het in stand houden van groei hand in hand gaan. Het bevat een aantal beleidsopties die het mogelijk maken het concurrentievermogen van de EU te behouden, de groei in stand te houden en de voordelen ervan te spreiden over de gehele bevolking van de EU en toekomstige generaties, terwijl tegelijkertijd een ambitieuze overgang naar een klimaatneutrale economie wordt nagestreefd. Het verslag van 2019 bevestigt ook de verdere uitbreiding van de economische activiteit van de EU: de werkgelegenheid bereikt nieuwe recordniveaus en de sociale situatie verbetert.

Marianne Thyssen, de commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit: "Uit dit jaarlijkse verslag blijkt dat het herstel van de Europese economie doorzet. Met 240,7 miljoen Europeanen die een baan hebben, een stijging van 13,4 miljoen sinds het begin van de Commissie-Juncker, is de arbeidsparticipatie in de EU de hoogste ooit. De werkloosheid in Europa is historisch laag. En het aantal mensen dat risico loopt op armoede blijft dalen. Dit is een goede basis om de burgers betere resultaten te laten zien op basis van de Europese pijler van sociale rechten. Een verantwoorde overgang naar een klimaatneutrale economie, waarbij volop gebruik wordt gemaakt van de groene groeimogelijkheden, hoort daarbij. We kunnen ieders levensstandaard verbeteren, mits de EU en de lidstaten samen met de sociale partners investeren in nieuwe en betere vaardigheden, hogere kwalificaties en sociale diensten.”

De overgang naar een koolstofneutrale economie zal het aantal beschikbare banen vergroten en gevolgen hebben voor de structuur van de arbeidsmarkt, de verdeling van de banen en de benodigde vaardigheden. Tegen 2030 zal de overgang naar verwachting 1,2 miljoen extra banen in de EU opleveren, bovenop de 12 miljoen banen die al worden verwacht. De overgang zou de huidige polarisatie van de arbeidsmarkt als gevolg van de automatisering en de digitalisering kunnen verzachten door ook in het middelste segment van de loon- en vaardigheidsverdeling banen te creëren, met name in de bouw en de industrie.

De gevolgen van de overgang zullen echter per land en per sector verschillen. Daarom moeten de landen zich op deze overgang voorbereiden om ervoor te zorgen dat mensen in beroepen, sectoren en regio's die nog steeds verbonden zijn met koolstofintensieve modellen, niet buiten de boot vallen. Het is van groot belang dat vanaf het begin rekening wordt gehouden met de sociale dimensie, bijvoorbeeld door middel van inkomenssteunmaatregelen tijdens de overgang of een combinatie van een hogere energiebelasting met herverdeling. Ook de sociale dialoog kan bijdragen aan een rechtvaardige overgang door ervoor te zorgen dat de werknemers en werkgevers erbij worden betrokken.

Meer in het algemeen blijkt uit het verslag dat de EU moet investeren in de vaardigheden van mensen en innovatie om de economische groei voort te zetten. De best presterende bedrijven in de EU zijn de ondernemingen die het meest investeren in de opleiding van hun werknemers en goede arbeidsomstandigheden. Investeren in vaardigheden, kwalificaties en formele volwasseneneducatie ondersteunt immers de inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt, de loongroei en het concurrentievermogen van ondernemingen. In het ESDE-verslag wordt ook geconcludeerd dat sociale investeringen, bijvoorbeeld in de toegankelijkheid van kinderopvang en voorschools onderwijs, mensen productiever maken en hun welzijn vergroten. Betaalbare en geschikte huisvesting stelt Europeanen in staat hun potentieel op de arbeidsmarkt te ontplooien en deel te nemen aan de samenleving.

Achtergrond

In het jaarlijkse verslag over werkgelegenheids- en sociale ontwikkelingen in Europa komt de meest recente economische analyse van de werkgelegenheids- en sociale trends in Europa aan bod en worden gerelateerde beleidsopties besproken. Het verslag is het analytische vlaggenschipverslag van de Europese Commissie op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken.

In de nieuwe strategische agenda 2019-2024 van de Europese Raad wordt ertoe opgeroepen de veranderingen als gevolg van de groene transitie, technologische ontwikkeling en de globalisering te omarmen, maar er tegelijkertijd voor te zorgen dat niemand aan zijn lot wordt overgelaten. In de editie van het ESDE-verslag van dit jaar wordt naar werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen gekeken in het licht van een van de vier hoofdprioriteiten van deze nieuwe strategische agenda - “aan een klimaatneutraal, groen, rechtvaardig en sociaal Europa bouwen”. De bevindingen van het ESDE-verslag kunnen beleidsmakers ideeën geven over manieren om deze ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken. Zij zullen ook input leveren voor het beleidsdebat over de werkgelegenheidsaspecten van de strategische langetermijnvisie voor een klimaatneutrale economie tijdens de volgende bijeenkomst van de Raad van ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken (EPSCO) van 8 juli 2019.

Vele voorbeelden laten zien dat de Commissie de in de jaarlijkse ESDE-verslagen vermelde problemen wil aanpakken. Zo worden in het voorstel van de Commissie van mei 2018 voor het meerjarig financieel kader meer middelen gereserveerd voor investeringen in mensen, onder meer via het nieuwe Europees Sociaal Fonds+ (ESF+) en een verbeterd Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). De Europese pijler van sociale rechten en initiatieven en instrumenten zoals de vaardighedenagenda voor Europa, het programma Digitaal Europe en de jongerengarantie , de verdere versterking van het programma Erasmus, en het Europees Solidariteitskorps zullen bijdragen aan het bereiken van die doelen

Meer informatie

Factsheet (Engels): Werkgelegenheid en sociale ontwikkelingen 2019: Inzoomen op de sociale gevolgen van de klimaatverandering

Verslag over werkgelegenheids- en sociale ontwikkelingen 2019

Een nieuwe strategische agenda 2019-2024

Analyse van arbeidsmarkt en samenleving op de website van EMPL (Engels)

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

IP/19/3412

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven