r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Algemene Zaken (Cohesie), 25 juni 2019 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 25 juni 2019, 14:00.

Beelden van de Raad Algemene Zaken (Cohesie) van 25 juni 2019 in Luxemburg

Voornaamste resultaten

Wetgevingspakket voor het cohesiebeleid voor de periode 2021-2027

De Raad heeft de balans opgemaakt van de onderhandelingen over het pakket cohesiebeleid voor de periode 2021-2027.

De voorbije maanden werden mandaten voor onderhandelingen met het Europees Parlement goedgekeurd in verband met de verordening gemeenschappelijke bepalingen en de verordeningen betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds, het Europees Sociaal Fonds Plus en Interreg. Deze mandaten gelden niet voor de bepalingen die - wegens hun budgettaire of horizontale implicaties - worden behandeld tijdens de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader.

De Raad heeft het beheer van de fondsen gestroomlijnd en gezorgd voor minder regeldruk en meer flexibiliteit en proportionaliteit voor de lidstaten. De partiële mandaten van de Raad zorgen voorts voor meer voorspelbaarheid en waarborgen stabiliteit met het oog op investeringen.

Naast de werkzaamheden in de voorbereidende instanties van de Raad startte het Roemeense voorzitterschap interinstitutionele onderhandelingen met het Europees Parlement over de bepalingen in verband met programmering en strategische planning in de verordening gemeenschappelijke bepalingen.

Wat betreft de besprekingen in de Raad over het volgende cohesiepakket hebben wij een druk half jaar achter de rug, en ik ben zeer tevreden met wat wij hebben bereikt. Nu er overeenstemming is over het Raadsstandpunt over de verordening gemeenschappelijke bepalingen en alle verordeningen over specifieke fondsen, heeft het Roemeense voorzitterschap zijn doelstellingen verwezenlijkt. Daarnaast zullen onze besprekingen met het Parlement bijdragen tot de toekomstige onderhandelingen en een nuttige leidraad bieden voor de verdere werkzaamheden onder Fins voorzitterschap.

Roxana Mînzatu, Minister van Europese Fondsen van Roemenië

Voortgangsverslag van het voorzitterschap over de onderhandelingen in de Raad

Voortgangsverslag van het voorzitterschap over de onderhandelingen met het EP over de verordening gemeenschappelijke bepalingen

De Raad hield ook een oriënterend debat over toekomstige uitdagingen voor de programmering van de cohesiefondsen voor 2021‑2027.

Het wetgevingspakket cohesiebeleid versterkt de band tussen het cohesiebeleid en het Europees Semester. De landspecifieke aanbevelingen voor 2019 worden een belangrijk element in de structuur van de programma's voor 2021-2027, en er komt in 2025 een tussentijdse evaluatie op basis van de landspecifieke aanbevelingen voor 2024.

De ministers bespraken hoe de landspecifieke aanbevelingen op nationaal niveau en in de regionale programmering van de fondsen kunnen worden meegenomen.

Ook wisselden zij van gedachten over goed economisch bestuur en andere voorwaarden voor cohesiefinanciering. Enerzijds moeten de middelen zo doeltreffend mogelijk worden besteed, en anderzijds moeten de uitgaven zo veel mogelijk effect sorteren wat betreft de vermindering van regionale ongelijkheden.

Achtergrondnota van het voorzitterschap voor het oriënterend debat

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3704

Luxemburg

25 juni 2019

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Voorlopige agenda

Indicatief programma

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Videobeelden van de zitting

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven