r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU ondertekent zondag een handels- en een investeringsbeschermingsovereenkomst met Vietnam

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 25 juni 2019.

De Raad van ministers heeft vandaag de handels- en investeringsbeschermingsovereenkomsten tussen de EU en Vietnam goedgekeurd, en daarmee de weg vrijgemaakt voor de ondertekening en sluiting ervan. EU-Commissaris voor Handel Cecilia Malmström en de Roemeense Minister van het Bedrijfsleven, Handel en Ondernemerschap Ștefan-Radu Oprea zullen de overeenkomsten op zondag 30 juni namens de EU in Hanoi ondertekenen. De overeenkomsten zullen de Europese en Vietnamese ondernemingen, consumenten en werknemers ongekende voordelen opleveren, en tegelijkertijd de rechten van werkenden, de milieubescherming en de strijd tegen de klimaatverandering krachtens de Overeenkomst van Parijs bevorderen.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zei hierover: "Ik ben verheugd over het besluit dat de lidstaten vandaag hebben genomen. De overeenkomsten met Vietnam zijn na die met Singapore als tweede gesloten tussen de EU en een land in Zuidoost-Azië; zij zijn een opstap voor een grotere onderlinge betrokkenheid van Europa en die regio. Zij vormen ook een politieke stellingname van twee partners en vrienden die samen opkomen voor open, eerlijke en op regels gebaseerde handel."

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei: "Het verheugt mij zeer dat de lidstaten groen licht hebben gegeven voor onze handels- en investeringsbeschermingsovereenkomsten met Vietnam. Vietnam is een levendige en veelbelovende markt met meer dan 95 miljoen consumenten, en beide kanten kunnen veel winnen bij hechtere handelsbetrekkingen. Naast de duidelijke economische voordelen beoogt dit akkoord ook de eerbiediging van de mensenrechten te verbeteren en het milieu en de rechten van werkenden te beschermen. Ik verheug me over de actieve deelname van Vietnam aan het proces tot dusver; de recente ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de bevordering van het collectief onderhandelen is een mooi voorbeeld van hoe handelsovereenkomsten een aanmoediging kunnen vormen om tot hogere normen te komen."

Door de handelsovereenkomst zullen nagenoeg alle douanerechten op goederen die tussen de twee kanten worden verhandeld, geleidelijk worden afgeschaft, waarbij de ontwikkelingsbehoeften van Vietnam ten volle worden geëerbiedigd. De overeenkomst bevat ook specifieke bepalingen voor de opheffing van technische belemmeringen (bijvoorbeeld in de automobielsector) en zorgt ervoor dat 169 traditionele Europese levensmiddelen en dranken die als geografische aanduiding zijn erkend, in Vietnam worden beschermd. Dankzij de overeenkomst zullen ondernemingen uit de EU ook op gelijke voet met binnenlandse ondernemingen kunnen deelnemen aan aanbestedingen in Vietnam.

Los van de grote economische kansen zijn de EU en Vietnam het ook eens geworden over krachtige maatregelen voor duurzame ontwikkeling. Deze houden onder meer een verbintenis in om de Klimaatovereenkomst van Parijs daadwerkelijk toe te passen. In de overeenkomst verbinden beide kanten zich er ook toe om de Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) betreffende de fundamentele principes en rechten op het werk te eerbiedigen en toe te passen. Met het oog daarop heeft Vietnam onlangs het Verdrag van de IAO betreffende de bevordering van het collectief onderhandelen geratificeerd en heeft het de EU meegedeeld dat het de twee resterende fundamentele IAO-verdragen uiterlijk in 2023 wil ratificeren. Vietnam is ook bezig zijn arbeidswetgeving aan te scherpen. De overeenkomst stelt ook specifieke platforms in via welke de EU en Vietnam het maatschappelijk middenveld kunnen betrekken bij de verwezenlijking van die verplichtingen.

Voorts legt de handelsovereenkomst een institutionele en juridische band met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, die het mogelijk maakt passende maatregelen te nemen als de mensenrechten worden geschonden.

De investeringsbeschermingsovereenkomst bevat moderne regels over investeringsbescherming, die kunnen worden afgedwongen via het nieuwe stelsel van investeringsgerechten, en garandeert dat de overheden aan beide kanten het recht behouden om in het belang van hun burgers regels vast te stellen. Die overeenkomst zal in de plaats komen van de huidige 21 bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten tussen lidstaten en Vietnam, en zal nieuwe juridische waarborgen bieden om belangenconflicten te vermijden en de transparantie te vergroten.

Volgende stappen

Nu zij door de Raad zijn goedgekeurd, zullen de overeenkomsten door de EU en Vietnam worden ondertekend en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Europees Parlement. Zodra het Europees Parlement die goedkeuring heeft verleend, kan de handelsovereenkomst door de Raad officieel worden gesloten en in werking treden; de investeringsbeschermingsovereenkomst moet echter eerst door de lidstaten worden geratificeerd volgens hun respectieve nationale procedures.

Achtergrond

Vietnam is na Singapore de op één na belangrijkste handelspartner van de EU in de Asean; de handel in goederen is goed voor 49,3 miljard euro, en die in diensten voor meer dan 3 miljard euro. Hoewel de investeringen van de EU in Vietnam met slechts 6 miljard euro in 2017 bescheiden blijven, gaan meer en meer Europese ondernemingen zich daar vestigen om van daaruit het gebied van de Mekong te bedienen. De EU voert uit Vietnam vooral telecommunicatieapparatuur, schoeisel en textiel, meubelen en landbouwproducten in. De uitvoer van de EU naar Vietnam bestaat vooral uit machines en transportmiddelen, chemische stoffen en levensmiddelen en dranken.

De overeenkomsten met Vietnam banen samen met die welke onlangs met Singapore zijn gesloten de weg voor een toekomstige interregionale overeenkomst met de hele Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (Asean).

Meer informatie

Pagina betreffende de handels- en investeringsbeschermingsovereenkomsten tussen de EU en Vietnam

Factsheet

Wegwijzer bij de overeenkomst

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam

IP/19/3388

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven