r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 27 juni 2019
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

10:15 uur - Hamerstuk: Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (35035, nr. 8)

Te behandelen zaken:

Hamerstuk: Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (35035, nr. 8)

 • 35035-8 Verzoekschrift d.d. 20 juni 2019 -

Verslag over het verzoekschrift van mevrouw M.G.J. v.d. S. te P. inzake bezwaar tegen verschuldigde revisierente

10:15 uur - Hamerstuk: Wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-508/18 OG en C-82/19 PPU PI (35224)

Te behandelen zaken:

Hamerstuk: Wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-508/18 OG en C-82/19 PPU PI (35224)

 • 35224 Wetgeving d.d. 14 juni 2019 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-508/18 OG en C-82/19 PPU PI

10:16 uur - VAO Leven lang ontwikkelen (AO d.d. 11/06)

10:40 uur - VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 13/06)

11:00 uur - VAO Emancipatiebeleid (AO d.d. 18/06)

11:25 uur - VAO Erfgoed en monumenten (AO d.d. 05/06)

11:50 uur - VSO Modernisering financiering ambtsopleidingen (31288, nr. 581)

Te behandelen zaken:

Motie ingediend tijdens het debat

 • 31288-748 Motie d.d. 27 juni 2019 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Molen en Tielen over het meegeven van financiering aan ambtsopleidingen

12:10 uur - Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35146)

Te behandelen zaken:

Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35146)

 • 35146 Wetgeving d.d. 20 februari 2019 - P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij

Moties ingediend tijdens het debat

 • 35146-13 Motie d.d. 27 juni 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bergkamp en Slootweg over minimaliseren van de belasting voor jongeren die overgaan naar de Wlz

 • 35146-14 Motie d.d. 27 juni 2019 - J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Voordewind over integrale zorg en ondersteuning voor jeugdigen en hun gezin

 • 35146-15 Motie d.d. 27 juni 2019 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Hijink over geen tekorten voor de zorg voor jongeren met ernstige psychische problemen

Ingetrokken amendement

 • 35146-10 Amendement d.d. 25 juni 2019 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Hijink 35146-10 over toegang tot Wlz voor jeugdigen

14:30 uur - Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over de motie-Ploumen (35000 V, nr. 76) ingediend bij het debat over het bericht dat de fractievoorzitter van de SP Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije)

Te behandelen zaken:

Stemmingen: Stemming over: motie ingediend bij het debat over het bericht dat de fractievoorzitter van de SP Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije

 • 35000-V-76 Motie d.d. 26 juni 2019 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ploumen c.s. over een gesprek tussen de minister-president en president Erdogan tijdens de G20-top

14:35 uur - Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

18:30 uur - VAO Bouwopgave (AO d.d. 19/06)

19:00 uur - Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054)

Te behandelen zaken:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet) (35054)

 • 35054 Wetgeving d.d. 5 oktober 2018 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)

Reactie op verzoek commissie om omzettingstabel van huidige geluidwetgeving naar Omgevingswet

 • 35054-9 Brief regering d.d. 26 juni 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Reactie op verzoek commissie om omzettingstabel van huidige geluidwetgeving naar Omgevingswet

Moties ingediend tijdens hert debat

 • 35054-10 Motie d.d. 27 juni 2019 - P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Smeulders over opnemen van volksgezondheid in het Aanvullingsbesluit geluid

 • 35054-11 Motie d.d. 27 juni 2019 - H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Gerven over Deense normen betrekken bij het onderzoek naar laagfrequent geluid

 • 35054-12 Motie d.d. 27 juni 2019 - M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Von Martels over versoepeling van de criteria voor geluidshinder voor rijkswegen


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven