r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Energie-unie: Commissie maant lidstaten tot meer ambitie bij uitvoering van Overeenkomst van Parijs

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 18 juni 2019.

De Commissie heeft vandaag haar analyse gepresenteerd van de voorlopige plannen van de lidstaten om de doelstellingen van de energie-unie van de EU, in het bijzonder de afgesproken energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030, te realiseren.

Volgens die analyse gaan de nationale plannen al redelijk ver, maar op sommige punten niet ver genoeg, vooral wat betreft de gerichte en geïndividualiseerde beleidsmaatregelen waarmee we de doelstellingen voor 2030 moeten halen en we de langeretermijnkoers naar klimaatneutraliteit willen bewaken. De Europese Unie is de eerste grote economie met een juridisch bindend kader om haar afspraken in het kader van de Overeenkomst van Parijs na te komen. Dit was ook de eerste keer dat de lidstaten elk een voorlopig geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan (NEKP) moesten opstellen. Helaas schieten de huidige plannen te kort, zowel wat hernieuwbare energie, als wat de verhoging van de energie-efficiëntie betreft. Er is dus meer nodig om de algemene doelstellingen van de EU te halen.

Maroš Šefčovič, die als vicevoorzitter van de Commissie belast is met de energie-unie, vatte de conclusies kort samen: “Deze eerste nationale energie- en klimaatplannen vertalen de energie-unie naar het nationale niveau: net als de EU moesten alle lidstaten een integraal beleid voor de klimaat- en energietransitie presenteren, dat tien jaar vooruitkijkt. De lidstaten hebben in relatief korte tijd een indrukwekkende prestatie geleverd, maar geen enkel concept is meteen perfect. De definitieve plannen moeten tegen het einde van het jaar worden ingediend en onze aanbevelingen geven aan waar het aan schort: er is meer ambitie nodig, de details moeten nader uitgewerkt en de investeringsbehoeften duidelijker omschreven worden, en er moet beter worden gekeken naar sociale rechtvaardigheid. Duidelijkheid en voorspelbaarheid leveren uiteindelijk een echt concurrentievoordeel op voor het Europese energie- en klimaatbeleid. Laten we deze kans dus zo goed mogelijk benutten door deze nationale plannen een stevige duw in de rug geven.”

Miguel Arias Cañete, EU-commissaris voor klimaatactie en energie, voegde er nog dit aan toe: Vorig jaar november zijn we met het voorstel gekomen om de Europese Unie uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te maken. Wij hebben laten zien hoe dat zou kunnen en we hebben zelf het goede voorbeeld gegeven. Het is goed om te zien dat een groeiend aantal lidstaten ons voorbeeld volgt en dit streven heeft overgenomen. Op grond van de analyse ben ik positief over de voorlopige nationale plannen van de lidstaten. Maar de definitieve plannen moeten nog ambitieuzer zijn, wil de EU op schema blijven in de strijd tegen klimaatverandering en bij de overgang naar een koolstofvrije economie. Ik vraag de Raad daarom het debat te openen over de kernprioriteiten van de Commissie en te helpen garanderen dat de uiteindelijke plannen ambitieus genoeg zijn.”

De EU is vastbesloten zich te houden aan haar afspraken over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en ervoor te zorgen dat haar burgers toegang hebben tot veilige, betaalbare en duurzame energie. We hebben een uniek energie- en klimaatgovernancesysteem opgezet, waarbij de EU en de lidstaten samen de plannen uitwerken en uitvoeren om de 2030-doelstellingen te halen en om de economie uiterlijk in 2050 op een sociaal rechtvaardige en kosteneffectieve manier klimaatneutraal te maken.

Bij haar analyse van de voorlopige nationale plannen is de Commissie nagegaan hoeveel de landen gezamenlijk bijdragen aan de doelstellingen van de energie-unie en de energiedoelstellingen voor 2030. Voorlopig schieten de nationale energie- en klimaatplannen tekort, zowel qua hernieuwbare energie als qua energie-efficiëntie. Voor hernieuwbare energie kan de kloof 1,6 procentpunten bedragen. Voor energie-efficiëntie kan de kloof wel 6,2 procentpunten zijn (uitgaande van het primaire energieverbruik) of 6 procentpunten (als rekening wordt gehouden met het eindenergieverbruik).

Het goede nieuws is dat de lidstaten nu zes maanden de tijd hebben om hun ambities op nationaal niveau te verhogen. De aanbevelingen van de Commissie en de gedetailleerde analyses moeten de lidstaten helpen hun plannen tegen het einde van 2019 af te ronden en deze in de komende jaren met succes uit voeren. De nationale plannen moeten duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden zodat het bedrijfsleven en de financiële sector bereid zijn om de noodzakelijke investeringen te doen. De plannen zullen ook de financiële programmering door de lidstaten onder het volgend meerjarig financieel kader 2021-2027 vergemakkelijken.

Volgende stappen

De EU-wetgeving over de energie-unie verplicht de lidstaten om rekening te houden met de aanbevelingen van de Commissie, of anders te motiveren waarom zij dat niet doen. Ze moeten ook het publiek betrekken bij het opstellen van de definitieve plannen tegen het einde van het jaar.

De definitieve plannen moeten 31 december 2019 zijn ingediend. De aanbevelingen van vandaag en de mededeling van de Commissie maken deel uit van de dialoog met de lidstaten die er uiteindelijk toe moet leiden dat de definitieve NEKP's gedetailleerd, robuust en ambitieus genoeg zijn.

De Europese Commissie is bereid om de lidstaten te ondersteunen bij de afronding van hun NEKP's tegen eind 2019, in dezelfde geest van goede samenwerking die er tot nu toe is geweest.

Achtergrond

De lidstaten moeten op grond van de op 24 december 2018 in werking getreden verordening inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie (een onderdeel van het pakket “Schone energie voor alle Europeanen”) elk een tienjarig energie- en klimaatplan (NEKP) vaststellen voor de periode 2021-2030.

Ze moesten hun voorlopige NEKP uiterlijk eind 2018 indienen, waarna de Commissie een diepgaande beoordeling zou maken. De verordening bepaalt dat als de voorlopige NEKP's, individueel of collectief, onvoldoende bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen van de energie-unie, de Commissie uiterlijk eind juni 2019 aanbevelingen kan doen aan de lidstaten om hun plannen te wijzigen.

De definitieve NEKP's voor de periode 2021-2030 moeten vóór eind 2019 door de lidstaten worden ingediend.

Meer informatie

Vragen en antwoorden

Factsheet over het volledige pakket

Nationale energie- en klimaatplannen (NEKP's)

Governance van de energie-unie

Een schone planeet voor iedereen - Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie

IP/19/2993

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven