r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedures en brieven, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 3 december 2019 16:30 - 17:30
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  35350-XV Begroting d.d. 26 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidWijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Besluit: Ter informatie.

  • Inbrengdatum feitelijke vragen centraal vastgesteld op donderdag 5 december 2019 om 14.00 uur.
  • Beantwoording van de vragen door de regering dient uiterlijk donderdag 12 december 2019 om 14.00 uur plaats te vinden.
  • De plenaire behandeling van de stukken is voorzien in de daaropvolgende week, de laatste vergaderweek voor het kerstreces (week 51: dinsdag 17 december - donderdag 19 december 2019).

  2019D50234 35350-XV Verslag houdende een lijst van vragen inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  35350-XV-1 Herdruk Voorstel van wet

  35350-XV-2 Herdruk Memorie van toelichting

 • Kabinetsaanpak en werkagenda uitvoering

  Te behandelen:

  2019Z22474 Brief regering d.d. 19 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidKabinetsaanpak en werkagenda uitvoering

  Besluit: Agenderen voor een in maart 2020 te voeren algemeen overleg Uitvoering sociale zekerheid.

  • Het kabinet heeft (na de afgelopen zomer) een Ministeriele Commissie Uitvoering (MCU) ingesteld die werkt aan een werkagenda voor de uitvoering. De werkagenda richt zich op thema's die Rijksbreed (o.a Belastingdienst/Toeslagen, CAK, DUO, SVB en UWV) in de uitvoering spelen.
  • In februari 2020 wordt de Kamer geïnformeerd over de invulling van de werkagenda. Vervolgens informeert het kabinet de Kamer twee keer per jaar over de uitvoering van de werkagenda.
  • Naar aanleiding van de motie Heerma c.s. (inzake een parlementair onderzoek over de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties, Kamerstuk 35300-12) heeft het Presidium de vaste commissie voor Binnnenlandse Zaken verzocht de voorbereidingen van het parlementair onderzoek ter hand te nemen en de opzet, scope en planning van het onderzoek uiterlijk in januari 2020 aan het Presidium en de Kamer te doen toekomen, opdat het parlementair onderzoek voor de verkiezingen van 2021 kan worden afgerond.

  2019D46698 Kabinetsaanpak en werkagenda uitvoering

 • Migrantenmonitor 2017

  Te behandelen:

  29407-212 Brief regering d.d. 21 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMigrantenmonitor 2017

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 15 januari 2020.

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Inburgering en integratie op 29 januari 2019.

  29407-212 Migrantenmonitor 2017

 • Onderzoek effecten Lage inkomensvoordeel op arbeidsparticipatie

  Te behandelen:

  32043-505 Brief regering d.d. 21 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidOnderzoek effecten Lage inkomensvoordeel op arbeidsparticipatie

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 15 januari 2020.

  32043-505 Onderzoek effecten Lage inkomensvoordeel op arbeidsparticipatie

  Bijlage

  Effecten van het Lage-inkomensvoordeel op de arbeidsparticipatie

 • Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

  Te behandelen:

  31311-220 Brief regering d.d. 22 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidVoortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

  Besluit: Agenderen voor een in februari 2020 te voeren algemeen overleg ZZP.

  31311-220 Voortgang uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'

  Bijlage

  Systematiek voor de berekening

  Voorbeelden van opgehaalde praktijkcasussen

 • Reactie op moties en toezeggingen gedaan tijdens debat Tekort aan arbeidskrachten op 12 september 2019

  Te behandelen:

  29544-962 Brief regering d.d. 25 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op moties en toezeggingen, ingediend en gedaan tijdens het debat van 12 september 2019, over het tekort aan arbeidskrachten

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Arbeidsmarktbeleid op 15 januari 2020.

  29544-962 Reactie op moties en toezeggingen, ingediend en gedaan tijdens het debat van 12 september 2019, over het tekort aan arbeidskrachten

 • Onderzoeksrapport "Het AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen"

  Te behandelen:

  32163-49 Brief regering d.d. 25 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidOnderzoeksrapport "Het AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen"

  Besluit: Agenderen voor een in februari 2020 te voeren algemeen overleg ZZP.

  32163-49 Onderzoeksrapport "Het AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen"

  Bijlage

  Het AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

 • Kabinetsreactie op de Sociale Staat van Nederland 2019

  Te behandelen:

  24515-501 Brief regering d.d. 25 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidKabinetsreactie op de Sociale Staat van Nederland 2019

  Besluit: Agenderen voor een in maart 2020 te voeren algemeen overleg Sociale Staat van Nederland 2019.

  24515-501 Kabinetsreactie op de Sociale Staat van Nederland 2019

 • Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 13 november 2019, om een brief over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Ouderdomsregelingen ontleed’

  Te behandelen:

  29389-98 Brief regering d.d. 26 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 november 2019, over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Ouderdomsregelingen ontleed’

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Pensioenonderwerpen op 19 februari 2020.

  29389-98 Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 november 2019, over het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Ouderdomsregelingen ontleed’

 • Concurrentiebeding

  Te behandelen:

  29544-963 Brief regering d.d. 26 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidConcurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29544-963 Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

 • Werkgeversdienstverlening en Perspectief op Werk (Breed Offensief)

  Te behandelen:

  34352-181 Brief regering d.d. 15 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidWerkgeversdienstverlening en Perspectief op Werk (Breed Offensief)

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet/ Breed Offensief.

  34352-181 Werkgeversdienstverlening en Perspectief op Werk (Breed Offensief)

 • Jaarplan 2020 van de Inspectie SZW

  Te behandelen:

  35300-XV-18 Brief regering d.d. 18 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidJaarplan 2020 van de Inspectie SZW

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsomstandigheden/Handhaving.

  Besluit: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal de staf een notitie opstellen, met daarin opgenomen enkele overwegingen om het AO Arbeidsomstandigheden/Handhaving te splitsen.

  35300-XV-18 Jaarplan 2020 van de Inspectie SZW

  Bijlage

  Jaarplan 2020 Inspectie SZW

 • Landelijk Rapport toezicht en handhaving kinderopvang 2018

  Te behandelen:

  31322-407 Brief regering d.d. 20 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidLandelijk Rapport toezicht en handhaving kinderopvang 2018

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Kinderopvang.

  31322-407 Landelijk Rapport toezicht en handhaving kinderopvang 2018

  Bijlage

  Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2018

 • Budgetten gebundelde uitkering 2018 en 2019

  Te behandelen:

  34352-182 Brief regering d.d. 20 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBudgetten gebundelde uitkering 2019 en 2020

  Besluit: Agenderen voor te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet/ Breed Offensief.

  34352-182 Budgetten gebundelde uitkering 2019 en 2020

 • Evaluaties Participatiewet, Wet banenafspraak en beschut werk

  Te behandelen:

  34352-185 Brief regering d.d. 20 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidEvaluaties Participatiewet, Wet banenafspraak en beschut werk

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet/ Breed Offensief.

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenair debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP) bij de RvW van 19 november 2019).

  34352-185 Evaluaties Participatiewet, Wet banenafspraak en beschut werk

 • Beleidsreactie evaluatie beschut werk

  Te behandelen:

  34352-189 Brief regering d.d. 20 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeleidsreactie evaluatie beschut werk

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet/ Breed Offensief.

  34352-189 Beleidsreactie evaluatie beschut werk

  Bijlage

  Eindrapport. Evaluatie beschut werk

 • Uitvoering van de motie van het lid Raemakers c.s. over een niet-vrijblijvend passend aanbod voor mensen in de bijstand (Kamerstuk 34352-173)

  Te behandelen:

  34352-186 Brief regering d.d. 20 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitvoering van de motie van het lid Raemakers c.s. over een niet-vrijblijvend passend aanbod voor mensen in de bijstand

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Participatiewet/ Breed Offensief.

  34352-186 Uitvoering van de motie van het lid Raemakers c.s. over een niet-vrijblijvend passend aanbod voor mensen in de bijstand

  Bijlage

  Opvattingen over tegenprestatie in de bijstand

  Taal als middel of als doel? Evaluatie van de Taaleis in de Participatiewet

 • Beleidsreactie op het onderzoek ‘Etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt'

  Te behandelen:

  29544-961 Brief regering d.d. 22 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeleidsreactie op het onderzoek ‘Etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt'

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktdiscriminatie.

  29544-961 Beleidsreactie op het onderzoek ‘Etnische discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt'

 • Uitstel toezending van de informatie over het in kaart brengen voor ouders over private equity ondernemingen

  Te behandelen:

  31322-408 Brief regering d.d. 26 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitstel toezending van de informatie over het in kaart brengen voor ouders over private equity ondernemingen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31322-408 Uitstel toezending van de informatie over het in kaart brengen voor ouders over private equity ondernemingen

 • Reactie op de motie van de leden Van Weyenberg en Peters over een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus (Kamerstuk 25883-355)

  Te behandelen:

  25883-366 Brief regering d.d. 27 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op de motie van de leden Van Weyenberg en Peters over een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus

  Besluit: Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Arbeidsmarktdiscriminatie.

  25883-366 Reactie op de motie van de leden Van Weyenberg en Peters over een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus

 • Reactie op verzoek commissie over inkomenseffecten inzake amendement van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over het opheffen van de uitzonderingen bij kinderbijslag en kindgebonden budgetamendement

  Te behandelen:

  35275-12 Brief regering d.d. 18 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op verzoek commissie over de inkomenseffecten van het amendement van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over het opheffen van de uitzonderingen bij kinderbijslag en kindgebonden budget

  Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 op 26 november 2019 (35 275).

  35275-12 Reactie op verzoek commissie over de inkomenseffecten van het amendement van het lid Nijkerken-de Haan c.s. over het opheffen van de uitzonderingen bij kinderbijslag en kindgebonden budget

 • Uitvoering van de motie van het lid Gijs van Dijk c.s over voorkomen van onnodige pensioenkortingen

  Te behandelen:

  32043-503 Brief regering d.d. 19 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidUitvoering van de motie van het lid Gijs van Dijk c.s over voorkomen van onnodige pensioenkortingen (Kamerstuk 32043, nr. 491)

  Besluit: (Desgewenst) betrokken bij het algemeen overleg Pensioenen op 21 november 2019.

  32043-503 Uitvoering van de motie van het lid Gijs van Dijk c.s over voorkomen van onnodige pensioenkortingen (Kamerstuk 32043, nr. 491)

 • Inzicht subsidies artikel 13 SZW begroting

  Te behandelen:

  35300-XV-25 Brief regering d.d. 25 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidInzicht subsidies artikel 13 SZW begroting

  Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020.

  35300-XV-25 Inzicht subsidies artikel 13 SZW begroting

 • Beantwoording vragen commissie over de begroting SZW 2020 naar aanleiding van het onderzoek door de rapporteurs Tielen en Gijs van Dijk

  Te behandelen:

  35300-XV-26 Brief regering d.d. 25 november 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en WerkgelegenheidBeantwoording vragen commissie over de begroting SZW 2020 naar aanleiding van het onderzoek door de rapporteurs Tielen en Gijs van Dijk

  Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020.

  35300-XV-26 Beantwoording vragen commissie over de begroting SZW 2020 naar aanleiding van het onderzoek door de rapporteurs Tielen en Gijs van Dijk

 • Reactie op het amendement van de leden Kwint en Leijten over kinderopvangtoeslag bij Wlz- indicatie (Kamerstuk 35275-13 )

  Te behandelen:

  35275-14 Brief regering d.d. 25 november 2019 - T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en WerkgelegenheidReactie op het amendement van de leden Kwint en Leijten over kinderopvangtoeslag bij Wlz- indicatie

  Besluit: (Desgewenst) betrokken bij de stemmingen over het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 op 26 november 2019 (35 275).

  35275-14 Reactie op het amendement van de leden Kwint en Leijten over kinderopvangtoeslag bij Wlz- indicatie

 • Overzicht plenaire activiteiten op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (stand van zaken per 28 november 2019)

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)

 • Voorstel van wet van het lid Raemakers tot wijziging van de Wet kinderopvang teneinde te bevorderen dat ouders kunnen kiezen tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35 049)

Plenaire debatten:

 • Debat over salafisme in Nederland (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 4 september 2018)
 • Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (aangevraagd door het lid Heerma (CDA), bij de RvW van 18 december 2018)
 • Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (aangevraagd door het lid Peters (CDA), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (aangevraagd door het lid Stoffer (SGP), bij de RvW van 2 april 2019)
 • Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 25 juni 2019)
 • Debat over de hardnekkige werkloosheid onder statushouders (aangevraagd door het lid Wiersma (VVD), bij de RvW van 10 september 2019)
 • Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 12 september 2019)
 • Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (aangevraagd door het lid Paternotte (D66), bij de RvW van 24 september 2019)
 • Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (aangevraagd door het lid Van Weyenberg (D66), bij de RvW van 9 oktober 2019)
 • Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 november 2019)

Dertigledendebatten/Interpellatiedebatten:

 • Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (aangevraagd door het lid Laçin (SP), bij de RvW van 2 oktober 2018)
 • Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 4 december 2018)
 • Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (aangevraagd door het lid Azarkan (DENK), bij de RvW van 15 januari 2019)
 • Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 5 maart 2019)
 • Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (aangevraagd door het lid Jasper van Dijk (SP), bij de RvW van 19 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (aangevraagd door het lid De Jong (PVV), bij de RvW van 26 maart 2019)
 • Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 28 maart 2019)
 • Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (aangevraagd door het lid Kwint (SP), bij de RvW van 4 april 2019)
 • Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS), bij de RvW van 17 oktober 2019)

VAO's/VSO's

 • VAO Armoede-en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11).
 • Geplande algemeen overleggen

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  • AO Arbeidsmarktbeleid - 15 januari 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO Inburgering en integratie - 29 januari 2020, 13.00-17.00 uur (nieuwe datum zoeken)
  • AO Pensioenonderwerpen - 19 februari 2020, 13.00-17.00 uur
  • AO Voorbereiding op inburgering (in concept) - 15 april 2020, 14.00-17.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 19 maart 2020 - 11 maart 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Informele Raad WSB van 27-28 april 2020 - 22 april 2020, 15.00-17.00 uur
  • AO Formele Raad WSB van 11 juni 2020 - 3 juni 2020, 15.00-17.00 uur
 • Ongeplande algemeen overleggen

  Details

  Besluit: Ter informatie.

  • AO Arbeidsmarktdiscriminatie
  • AO Arbeid en zorg
  • AO Armoede- en schuldenbeleid
  • AO Kinderopvang
  • AO Arbeidsomstandigheden/Handhaving: Ten behoeve van de volgende procedurevergadering zal de staf een notitie opstellen, met daarin opgenomen enkele overwegingen om het AO Arbeidsomstandigheden/Handhaving te splitsen
  • AO Participatiewet
  • AO Uitvoering sociale zekerheid: AO (3 uur) plannen maart 2020
  • AO Kinderbijslag en kindgebonden budget
  • AO ZZP: AO (3 uur) plannen begin februari 2020
  • AO Sociale Staat van Nederland 2019: AO (3 uur) plannen maart 2020
 • Uitkomst email-inventarisatie - Deelname voorbereidingsgroep rondetafelgesprek SCP-rapport 'Eindevaluatie Participatiewet'

  Details

  Besluit: De voorbereidingsgroep zal een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en dit vervolgens ter besluitvorming aan de commissie voorleggen.

  • De volgende leden hebben zich aangemeld: Nijkerken-de Haan (VVD), Peters (CDA), Renkema (GroenLinks) en Van Brenk (50PLUS).
  • De voorbereidingsgroep komt op 5 december 2019 van 12.00-12.30 uur bijeen om het programma van het rondetafelgesprek uit te werken.
 • Initiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven”

  Te behandelen:

  35341 Initiatiefnota d.d. 18 november 2019 - B. Becker, Tweede KamerlidInitiatiefnota van het lid Becker “In Nederland beslis je over je eigen leven”

  Besluit: Alvorens een notaoverleg te voeren wordt een kabinetsreactie gevraagd op de initiatiefnota.

  Besluit: De commissie stemt in met het organiseren van een rondetafelgesprek over de initiatiefnota "In Nederland beslis je over je eigen leven".

  • Via de e-mail zal belangstelling voor deelname aan een voorbereidingsgroep worden geïnventariseerd.
  • De voorbereidingsgroep zal een voorstel uitwerken voor een nadere invulling van het programma en dit vervolgens ter besluitvorming aan de commissie voorleggen.

  35341-1 Geleidende brief

  35341-2 Initiatiefnota

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun beleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven