r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 20 juni 2019
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

10:15 uur - Hamerstuk: Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42) (34992)

Te behandelen zaken:

Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42) (34992)

 • 34992-(R2106) Wetgeving d.d. 11 juli 2018 - S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42)

10:16 uur - VAO Mijnbouw/Groningen (AO d.d. 22/05)

10:45 uur - VAO Klimaat en energie (AO d.d. 06/06)

11:45 uur - Wet straffen en beschermen (35122)

Te behandelen zaken:

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen) (35122)

 • 35122 Wetgeving d.d. 15 januari 2019 - S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)

Moties ingediend tijdens het debat

 • 35122-19 Motie d.d. 20 juni 2019 - G. Markuszower, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Markuszower over geheel afschaffen van de voorwaardelijke invrijheidstelling

 • 35122-20 Motie d.d. 20 juni 2019 - J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Wijngaarden c.s. over evidencebased programma's die recidive helpen verminderen

 • 35122-21 Motie d.d. 20 juni 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Nispen en Van den Berge over jaarlijks rapporteren over de resultaten van de voorgestelde verbeteringen bij het werken aan re-integratie

 • 35122-22 Motie d.d. 20 juni 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Nispen en Van Wijngaarden over toezicht op gedetineerden die waarschijnlijk een gevaar zijn voor de samenleving

 • 35122-23 Motie d.d. 20 juni 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Nispen en Van Toorenburg over arbeid aanbieden aan alle gedetineerden

 • 35122-24 Motie d.d. 20 juni 2019 - M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Toorenburg en Van Wijngaarden over een vertegenwoordiging van slachtofferorganisaties deel uit laten maken van het adviescollege

 • 35122-25 Motie d.d. 20 juni 2019 - M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Toorenburg en Van Wijngaarden over een zelfstandig woonverbod voor daders van zware gewelds- en zedenmisdrijven

 • 35122-26 Motie d.d. 20 juni 2019 - M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Groothuizen en Kuiken over langdurend re-integratieverlof bij gevangenisstraffen van zes jaar of meer

 • 35122-27 Motie d.d. 20 juni 2019 - A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kuiken en Van Wijngaarden over bevorderen van toepassing van de GVM

 • 35122-28 Motie d.d. 20 juni 2019 - N. Drost, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Drost c.s. over een kader waarlangs de Wet straffen en beschermen zal worden geëvalueerd

 • 35122-29 Motie d.d. 20 juni 2019 - N. Drost, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Drost en Van der Staaij over betrekken van vrijwilligersorganisaties bij de uitvoering van het D&R-plan

Ingetrokken amendement

 • 35122-15 Amendement d.d. 20 juni 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van der Staaij 35122-15 over samenloop

14:30 uur - Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over de Wet temporisering verhoging (AOW-leeftijd 35 223)

Te behandelen zaken:

Stemmingen: Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd) (35223)

 • 35223 Wetgeving d.d. 17 juni 2019 - W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd en de Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met temporisering van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd (Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd)

Stemmingen: Moties ingediend bij Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

 • 35223-8 Motie d.d. 19 juni 2019 - B. van Kent, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Kent over de AOW-leeftijd naar 65 jaar verlagen

 • 35223-9 Motie d.d. 19 juni 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Brenk en Azarkan over de AOW-leeftijd terugbrengen naar 66 jaar in 2020

 • 35223-10 Motie d.d. 19 juni 2019 - C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Brenk over verplicht leeftijdsontslag bij de AOW-leeftijd vervangen door maatwerk

14:35 uur - Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

15:15 uur - Hoofdelijke stemming om een debat te houden met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over openbaarmaking van stukken inzake Mali (verworpen 17-105)

18:30 uur - Debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof

Te behandelen zaken:

Eerste reactie op uitspraak Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

 • 32670-146 Brief regering d.d. 29 mei 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Eerste reactie op uitspraak Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

Nadere reactie op uitspraak Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

 • 32670-147 Brief regering d.d. 11 juni 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere reactie op uitspraak Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

Reactie op verzoek commissie om rapporten te ontvangen over de oriënterende studie evaluatie Natura 2000-doelensystematiek

 • 32670-148 Brief regering d.d. 17 juni 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Reactie op verzoek commissie om rapporten te ontvangen over de oriënterende studie evaluatie Natura 2000-doelensystematiek

Reactie op verzoek commissie inzake een inventarisatie van projecten en een update van de stand van zaken met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

 • 32670-149 Brief regering d.d. 19 juni 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Reactie op verzoek commissie inzake een inventarisatie van projecten en een update van de stand van zaken met betrekking tot het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Moties ingediend tijdens het debat

 • 32670-150 Motie d.d. 20 juni 2019 - L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bromet en Kröger over het Luchthavenbesluit Lelystad Airport behandelen na volledige vergunningverlening

 • 32670-151 Motie d.d. 20 juni 2019 - L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bromet c.s. over ondersteunen van boeren in de buurt van Natura 2000-gebieden

 • 32670-152 Motie d.d. 20 juni 2019 - L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bromet en Kröger over natuurgebieden die kunnen profiteren van een verlaging van de maximumsnelheid

 • 32670-153 Motie d.d. 20 juni 2019 - L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bromet en Kröger over de uitspraak van de Raad van State serieus nemen

 • 32670-154 Motie d.d. 20 juni 2019 - A. Weverling, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Weverling c.s. over projecten en activiteiten die in gevaar komen door de uitspraak van de Raad van State

 • 32670-155 Motie d.d. 20 juni 2019 - T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Groot c.s. over een duurzaam juridisch kader voor economische activiteiten rondom Natura 2000-gebieden

 • 32670-156 Motie d.d. 20 juni 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over een standstill voor subsidieverlening aan emissiearme stalsystemen

 • 32670-157 Motie d.d. 20 juni 2019 - E. Ouwehand, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ouwehand over per direct alle ontwerpvergunningen intrekken

 • 32670-158 Motie d.d. 20 juni 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over op korte termijn een aanpak voor een forse vermindering van de stikstofuitstoot

 • 32670-159 Motie d.d. 20 juni 2019 - F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Futselaar over sturen op consequente vergunningverlening

 • 32670-160 Motie d.d. 20 juni 2019 - J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Geurts c.s. over instellen van een commissie die adviseert over oplossingsrichtingen

 • 32670-161 Motie d.d. 20 juni 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Moorlag c.s. over onorthodoxe bronmaatregelen

 • 32670-162 Motie d.d. 20 juni 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Moorlag en Bromet over bronmaatregelen laten doorrekenen door CPB en PBL


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven