r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer plenaire zaal
datum 18 juni 2019
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal plenaire zaal Tweede Kamer
organisatie Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

14:00 uur - Vragenuur

Te behandelen zaken:

2019Z12418 Mondelinge vragen d.d. 18 juni 2019 - L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Uitspraken van de minister-president inzake lonen (Nos.nl, 15 juni 2019)

2019Z12419 Mondelinge vragen d.d. 18 juni 2019 - H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Het bericht dat banken massaal inzetten op digitalisering (Volkskrant, 13 juni 2019)

2019Z12420 Mondelinge vragen d.d. 18 juni 2019 - B. Becker, Tweede Kamerlid

De schokkende cijfers dat het uitzetbeleid in vijf jaar 10.000 keer spaak liep (Telegraaf.nl, 16 juni 2019)

2019Z12421 Mondelinge vragen d.d. 18 juni 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Het bericht dat de VN fouten maakte bij de aanpak van de Rohingya-crisis in Myanmar (Nos.nl, 18 juni 2019)

15:00 uur - Stemmingen

Te behandelen zaken:

Stemmingen: Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2020

 • 35166-18 Motie d.d. 3 juni 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen over het afschaffen van de huidige vergoeding voor verblijfkosten (t.v.v. 35166-9)

 • 35166-10 Motie d.d. 3 juni 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Nispen over een werkgroep om de onkostenvergoedingen voor Kamerleden en de controle hierop te bezien

 • 35166-20 Motie d.d. 18 juni 2019 - H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over het uitwerken van aanbeveling 4 uit het rapport van de werkgroep Integriteit (t.v.v. 35166-11)

 • 35166-12 Motie d.d. 3 juni 2019 - S. Öztürk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Öztürk over een onderzoek naar uitbreiding van de fractieondersteuning

 • 35166-13 Motie d.d. 3 juni 2019 - S. Öztürk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Öztürk over het inzichtelijk maken van de kosten die zijn toe te rekenen aan het Presidium en de Kamervoorzitter

 • 35166-14 Motie d.d. 3 juni 2019 - S. Öztürk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Öztürk over een plan van aanpak voor meer diversiteit

 • 35166-15 Motie d.d. 3 juni 2019 - S. Öztürk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Öztürk over een lobbyverbod van twee jaar voor Kamerleden

 • 35166-16 Motie d.d. 3 juni 2019 - E. Ziengs, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ziengs en Van der Molen over aanwezigheid van Kamerleden bij officiële herdenkingen namens het gehele parlement

 • 35166-17 Motie d.d. 3 juni 2019 - E. Ziengs, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ziengs en Van Nispen over het in kaart brengen van onverschuldigde betaling voor verblijfkosten

Stemmingen: Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (35166)

 • 35166 Begroting d.d. 18 maart 2019 - K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Raming der voor de Tweede Kamer in 2020 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Stemmingen: Moties ingediend bij het debat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken

 • 32279-163 Motie d.d. 11 juni 2019 - C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ellemeet c.s. over het beschermen van het recht op abortus

 • 32279-164 Motie d.d. 11 juni 2019 - C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ellemeet en Ploumen over het intrekken van de financiering aan Siriz

 • 32279-165 Motie d.d. 11 juni 2019 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ploumen c.s. over een parkeerverbod voor antiabortusvoertuigen

 • 32279-175 Motie d.d. 18 juni 2019 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Ploumen en Ellemeet over de samenstelling van de controlerende commissie (t.v.v. 32279-166)

 • 32279-167 Motie d.d. 11 juni 2019 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ploumen en Ellemeet over het opnieuw toetsen van de gunning aan Siriz

 • 32279-168 Motie d.d. 11 juni 2019 - P.A. (Pia) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Pia Dijkstra over de Kamer periodiek informeren over intimidatie van vrouwen bij abortusklinieken

 • 32279-169 Motie d.d. 11 juni 2019 - P.A. (Pia) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Pia Dijkstra over verwerpelijkheid van intimidatie van vrouwen bij abortusklinieken

 • 32279-170 Motie d.d. 11 juni 2019 - P.A. (Pia) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Pia Dijkstra en Tellegen over vergroting van de aangiftebereidheid van geïntimideerde vrouwen

 • 32279-171 Motie d.d. 11 juni 2019 - O.C. Tellegen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Tellegen en Ploumen over onderzoek naar mogelijk misbruik van het recht op demonstratie

 • 32279-172 Motie d.d. 11 juni 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Staaij over wijzen op alternatieven voor abortus

 • 32279-173 Motie d.d. 11 juni 2019 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van den Berg over in gesprek blijven met gemeenten over adequate maatregelen

Stemmingen: Het opmaken van een voordracht ter vervulling van een vacature voor een voorzitter en een vacature voor een lid van de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (35 111, nr. 2)Stemmingen: Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (35 130-(R 2119), nr. 8)

 • 35130-(R2119)-8 Brief Kamer d.d. 12 juni 2019 - K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (Kamerstuk 35130-(R2119)

Stemmingen: Brief van het Presidium inzake een verzoek aan het Rathenau Instituut om een onderzoek naar de digitalisering en kwaliteit van arbeid (29 544, nr. 916)

 • 29544-916 Brief Kamer d.d. 12 juni 2019 - K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief van het Presidium inzake een verzoek aan het Rathenau Instituut over een onderzoek naar de digitalisering en kwaliteit van arbeid

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij het debat over het bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen

 • 33694-46 Motie d.d. 18 juni 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Sjoerdsma c.s. over voorkomen dat er INF-raketten in Europa geplaatst worden (t.v.v. 33694-42)

Stemmingen: Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over parlementaire instemming herziening Verordening Brussel II-bis (32 317, nrs. 559, 560 en 561)

 • 32317-561 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 13 juni 2019 - P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over parlementaire instemming met de ontwerpverordening herziening Verordening Brussel II-bis

 • 32317-560 Brief regering d.d. 12 juni 2019 - S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Nederlandse tekstversie herziening Verordening Brussel II-bis

 • 32317-559 Brief regering d.d. 4 juni 2019 - S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Verzoek om instemming medewerking totstandkoming herziening Verordening Brussel II-bis

Stemmingen: Moties ingediend bij het debat over misbruik van het elektronisch toezicht

 • 29279-522 Motie d.d. 12 juni 2019 - M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Toorenburg en Van Wijngaarden over strafbaarstelling van onttrekking aan justitieel toezicht

 • 29279-523 Motie d.d. 12 juni 2019 - J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Toorenburg over strafbaarstelling van ontsnapping

Stemmingen: Motie ingediend bij het VAO Streekomroepen

 • 32827-152 Motie d.d. 12 juni 2019 - J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kwint c.s. over voorkomen dat streekomroepen failliet gaan

Stemmingen: Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris (35087)

 • 35087-11 Amendement d.d. 12 juni 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Bergkamp over een voorhangbepaling

 • 35087-12 Amendement d.d. 12 juni 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van der Staaij over een wilsonbekwame cliënt

 • 35087-15 Amendement d.d. 12 juni 2019 - S.T.M. Hermans, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Hermans 35087-15 over het vervangen van Wzd-arts door Wzd-functionaris

 • 35087-19 Amendement d.d. 13 juni 2019 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Hijink en Bergkamp over de informatieplicht in onvoorziene situaties

 • 35087-13 Amendement d.d. 12 juni 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Bergkamp en Renkema over het aanvragen van een Wlz-indicatie door een familielid

 • 35087 Wetgeving d.d. 22 november 2018 - H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris

Stemmingen: Moties ingediend bij Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

 • 35087-17 Motie d.d. 12 juni 2019 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Hijink en Bergkamp over de rechtsbescherming van cliënten expliciet benadrukken

 • 35087-18 Motie d.d. 12 juni 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Staaij over onderzoek naar het aanwijzen van wijkverpleegkundigen als Wzd-functionaris

Stemmingen: Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds (deel EZK) voor het jaar 2018

 • 35200-XIII-12 Motie d.d. 12 juni 2019 - M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Wörsdörfer en Sneller over onderzoek naar de praktijk van zekerheidstelling bij mkb-financiering

 • 35200-XIII-18 Motie d.d. 18 juni 2019 - M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Wörsdörfer en Sjoerdsma over handhaven van de verruiming van de BMKB (t.v.v. 35200-XIII-13)

 • 35200-XIII-19 Motie d.d. 18 juni 2019 - W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Moorlag over beter inzicht in de opbouw van de energierekening (t.v.v. 35200-XIII-14)

 • 35200-XIII-15 Motie d.d. 12 juni 2019 - A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kops over afschaffen van de SDE en SDE+

 • 35200-XIII-16 Motie d.d. 12 juni 2019 - T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Lee en Sjoerdsma over een afwegingskader voor de ontmanteling van olie- en gasinstallaties

Stemmingen: Moties ingediend bij het VSO Experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs

 • 31293-469 Motie d.d. 18 juni 2019 - R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het wettelijk mogelijk maken van flexibele onderwijstijden (t.v.v. 31293-468)

 • 31293-467 Motie d.d. 13 juni 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bisschop over een wettelijke ontheffing van het verplichte aantal schooldagen en vakantieweken

Stemmingen: Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (35089)

 • 35089-10 Amendement d.d. 13 juni 2019 - P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Van Meenen ter vervanging van nr. 9 over het schrappen van overbodige rechtspositionele bepalingen

 • 35089-8 Amendement d.d. 12 juni 2019 - H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Veldman en Tielen over het uitsluiten van TNO als overheidswerkgever

 • 35089 Wetgeving d.d. 22 november 2018 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs (35089)

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Toezicht en handhaving

 • 32861-48 Motie d.d. 13 juni 2019 - C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Laçin en Kröger over gewenste onderdelen van analyses van de doelmatigheid en doeltreffendheid

 • 32861-49 Motie d.d. 13 juni 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kröger en Laçin over ook de bredewelvaartsindicatoren betrekken bij de beoordeling van risico's

 • 32861-50 Motie d.d. 13 juni 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kröger en Laçin over altijd ook voldoende aandacht voor de wettelijk verplichte handhavingstaken van de ILT

 • 32861-51 Motie d.d. 13 juni 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over een overzicht van de inzet van de capaciteit van de ILT

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Onderhoud wegen en bruggen

 • 35000-A-99 Motie d.d. 13 juni 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over het tijdig informeren van het bedrijfsleven over infrastructuurwerkzaamheden

 • 35000-A-100 Motie d.d. 13 juni 2019 - R.R. van Aalst, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Aalst over de mogelijkheid van omgekeerd aanbesteden

 • 35000-A-120 Motie d.d. 18 juni 2019 - R.A.J. Schonis, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Schonis c.s. over een onderzoek naar duurzame innovatieve technieken in het aanbestedingsbeleid (t.v.v. 35000 A-101)

 • 35000-A-121 Motie d.d. 18 juni 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Kröger over een plan voor de beschikbaarheid van voldoende goed opgeleid personeel (t.v.v. 35000-A-102)

 • 35000-A-103 Motie d.d. 13 juni 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kröger over ervoor zorgen dat bij schaarste het onderhoud van bestaande werken niet in gevaar komt

 • 35000-A-104 Motie d.d. 13 juni 2019 - S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kröger over een passend onderhoudsplan bij de aanleg van nieuwe infrastructuur

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Vernieuwde rulingpraktijk

 • 25087-238 Motie d.d. 13 juni 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Leijten over een wettelijk verbod op een constructie met informeel kapitaal

 • 25087-239 Motie d.d. 13 juni 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Leijten over het geheel en geanonimiseerd publiceren van rulings

 • 25087-240 Motie d.d. 13 juni 2019 - B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Snels c.s. over een mechanisme waarbij externe partijen inzicht kunnen krijgen in belastingrulings

Stemmingen: Moties ingediend bij het debat over de belastingplicht van multinationals

 • 31369-23 Motie d.d. 18 juni 2019 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over opbrengsten van de maatregelen ten goede laten komen aan ons allemaal (t.v.v. 31369-15)

 • 31369-16 Motie d.d. 13 juni 2019 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Nijboer over een minimumbelastingtarief voor multinationals

 • 31369-17 Motie d.d. 13 juni 2019 - P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Omtzigt c.s. over adviesaanvraag aan de WRR en het CPB over de optimale belastingmix

 • 31369-18 Motie d.d. 13 juni 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over verplichtstellen van publieke country-by-country reporting

 • 31369-24 Motie d.d. 18 juni 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Raan over een benchmark voor het aantal belastingontwijkende constructies (t.v.v. 31369-19)

 • 31369-20 Motie d.d. 13 juni 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over pleiten voor verlenging van het BEPS-project

 • 31369-21 Motie d.d. 13 juni 2019 - S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over een overzicht van aftrekposten en belastingregelingen

 • 31369-22 Motie d.d. 13 juni 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Leijten en Van Raan over de bewijslast bij de eigenaar van een constructie leggen

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Politie

 • 29628-877 Motie d.d. 13 juni 2019 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Dam over een onafhankelijke positie van het Meldpunt Misstanden

 • 29628-878 Motie d.d. 13 juni 2019 - M.G.W. den Boer, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Den Boer en Buitenweg over een bindende ethische code voor politiediensten

 • 29628-884 Motie d.d. 18 juni 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over aspirant-agenten anders meetellen in de politiesterkte (t.v.v. 29628-879)

 • 29628-880 Motie d.d. 13 juni 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Nispen en Van Raak over uitbreiding van de capaciteit in de forensische opsporing

 • 29628-881 Motie d.d. 13 juni 2019 - L.M.J.S. Helder, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Helder over een voortvarende invoering van het stroomstootwapen

 • 29628-882 Motie d.d. 13 juni 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kuzu en Azarkan over breder uitrollen van de Amsterdamse aanpak van etnisch profileren

 • 29628-883 Motie d.d. 13 juni 2019 - T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kuzu en Azarkan over voorkomen van etnisch profileren onderdeel van het basisexamen maken

Stemmingen: Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten) (35086)

 • 35086-8 Amendement d.d. 13 juni 2019 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van Dam over meewegen alcohol- en middelengebruik

 • 35086-9 Amendement d.d. 13 juni 2019 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van Dam over het verhogen van de strafbaarstelling

 • 35086 Wetgeving d.d. 20 november 2018 - F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Wetboek van Strafrecht in verband met strafbaarstelling van zeer gevaarlijk rijgedrag en verhoging van de strafmaxima van enkele ernstige verkeersdelicten met het oog op versterking van de verkeershandhaving (aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten)

Stemmingen: Motie ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

 • 35086-10 Motie d.d. 13 juni 2019 - R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Remco Dijkstra over het waar nodig voorzien van auto's van boa's van camera's

Stemmingen: Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2018

 • 35200-XV-12 Motie d.d. 12 juni 2019 - W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Peters over het evalueren van de Rijksschoonmaakorganisatie

 • 35200-XV-13 Motie d.d. 12 juni 2019 - J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Jasper van Dijk over onderzoeken waarom Nederlanders met een middeninkomen moeite hebben om rond te komen

 • 35200-XV-14 Motie d.d. 12 juni 2019 - M. de Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Graaf over het terugvorderen van het fraudebedrag bij uitkeringsfraude

 • 35200-XV-15 Motie d.d. 12 juni 2019 - M. de Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Graaf over bestuurders van het UWV ter verantwoording roepen voor het UWV-debacle

 • 35200-XV-16 Motie d.d. 12 juni 2019 - M. de Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Graaf over een parlementair onderzoek naar het UWV-debacle

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij het VAO Digitale Overheid

 • 26643-610 Motie d.d. 29 mei 2019 - K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Verhoeven en van der Molen over toezicht op het gebruik van algoritmes door de overheid

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij het VAO Auteursrecht

 • 29838-97 Motie d.d. 20 november 2018 - J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Kwint en Buitenweg over een proportionele en billijke vergoeding voor video on demand

15:45 uur - Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

16:15 uur - Europese Top van 20 en 21 juni 2019

Te behandelen zaken:

Verslag van de Europese Raad in Art. 50 samenstelling van 10 april 2019

 • 21501-20-1451 Brief regering d.d. 12 april 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van de Europese Raad in Art. 50 samenstelling van 10 april 2019

Concept verklaring en de Leaders Agenda van de informele Europese Raad op 9 mei 2019

 • 21501-20-1450 Brief regering d.d. 3 mei 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Concept verklaring en de Leaders Agenda van de informele Europese Raad op 9 mei 2019

Verslag informele Europese Raad van 28 mei 2019

 • 21501-20-1456 Brief regering d.d. 29 mei 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag informele Europese Raad van 28 mei 2019

Verslag informele Europese Raad van 9 mei 2019

 • 21501-20-1452 Brief regering d.d. 14 mei 2019 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag informele Europese Raad van 9 mei 2019

Moties ingediend tijdens het debat

 • 21501-20-1460 Motie d.d. 18 juni 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Van Ojik over een gemeenschappelijke inzet om extremisme tegen te gaan

 • 21501-20-1461 Motie d.d. 18 juni 2019 - L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Asscher en Van Ojik over voorstellen voor het delen van bedrijfswinsten met werknemers

 • 21501-20-1462 Motie d.d. 18 juni 2019 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Ojik c.s. over een minimumtarief voor winstbelasting in alle lidstaten

 • 21501-20-1463 Motie d.d. 18 juni 2019 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Ojik en Drost over middelen voor het steunen van het prodemocratische middenveld

 • 21501-20-1464 Motie d.d. 18 juni 2019 - R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Leijten en Laçin over belasting op kerosine invoeren om de CO2-uitstoot te reduceren

 • 21501-20-1465 Motie d.d. 18 juni 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Stoffer en Leijten over een voorzitter van de Europese Commissie die oog heeft voor de zorgen van burgers over bemoeienis van "Brussel"

 • 21501-20-1466 Motie d.d. 18 juni 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Stoffer en Leijten over niet instemmen met het BICC

20:45 uur - VAO Sportbeleid (AO d.d. 12/06)

21:00 uur - VSO Advies kwartiermaker transgenderzorg (31 016, nr. 225)

Te behandelen zaken:

Moties ingediend tijdens het debat

 • 31016-229 Motie d.d. 18 juni 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bergkamp c.s. over onderzoek naar transgenderzorg op de lange termijn

 • 31016-230 Motie d.d. 18 juni 2019 - V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bergkamp c.s. over periodieke informatie over wachttijden en wachtlijsten in de transgenderzorg

 • 31016-231 Motie d.d. 18 juni 2019 - H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Gerven over optreden van de NZa bij budgetplafonds voor transgenderzorg

 • 31016-232 Motie d.d. 18 juni 2019 - C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ellemeet c.s. over de kennis over endocrinologische zorg

 • 31016-233 Motie d.d. 18 juni 2019 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Ploumen en Bergkamp over een tijdige hormonale behandeling voor pubers en adolescenten

21:20 uur - VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 06/06)


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Tweede Kamer

2.

Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
Bron: © Kevin Bergenhenegouwen

De Tweede Kamer is deel van de volksvertegen­woor­di­ging. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft.

De Kamer heeft 150 leden, die rechtstreeks worden gekozen door Nederlanders die 18 jaar en ouder zijn. De Tweede Kamer is een Hoog College van Staat.

3.

Taak

De rol in het wetgevingsproces is dat de Tweede Kamer door de regering ingediende wetsvoorstellen moet goedkeuren. Maar de Kamer mag deze wetsvoorstellen ook wijzigen ('amenderen'). Daarnaast heeft de Tweede Kamer het recht van initiatief: zij mag zelf wetsvoorstellen indienen.

Om de Tweede Kamer de gelegenheid te geven de regering te kunnen controleren zijn ministers verplicht alle informatie te geven waar de Tweede Kamer om vraagt. Ook hebben Tweede Kamerleden het recht vragen aan de bewindslieden te stellen, en kunnen ministers tijdens een interpellatie ter verantwoording worden geroepen. Een kabinet of bewindspersoon kan niet aanblijven zonder het vertrouwen van de Kamer te hebben. De Kamer kan het vertrouwen in een kabinet bijvoorbeeld opzeggen door het aannemen van een motie van wantrouwen.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een soort ombudsfunctie, mag het voordrachten doen voor enkele belangrijke functies, en speelt het een belangrijke rol bij de vorming van beleid. Door Kameruitspraken (moties) kan de Kamer de regering om iets verzoeken of een oordeel geven over het gevoerde beleid.

4.

Positie

5.

Rechten

6.

Leden

7.

Verkiezingen

8.

Organisatie

De Tweede Kamer is 'baas in eigen huis': zij bepaalt haar eigen agenda, regelt haar eigen vergaderorde, kiest haar eigen voorzitter, benoemt zelf personeel en stelt een eigen begroting op.

Vergaderingen

 

Meer over

9.

Meer over...

Terug naar boven