r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-begroting 2021-2027: Commissie vraagt leiders om een stappenplan voor een akkoord in het najaar

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 13 juni 2019.

In de aanloop naar de bijeenkomst van de Europese Raad op 20 en 21 juni vraagt de Europese Commissie dat de leiders de onderhandelingen over de volgende langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027 een zetje geven, zodat in het najaar een akkoord kan worden bereikt. Een akkoord is binnen handbereik, maar er blijft nog veel werk te doen en de inzet is groot.

In een vandaag gepubliceerde mededeling maakt de Commissie de stand van zaken op en wijst zij de belangrijkste resterende knelpunten aan. Bedoeling is de weg te effenen om spoedig tot een akkoord te komen. Alle tijd die verloren gaat, heeft een hoge prijs. Als er niet tijdig een akkoord komt, zullen studenten, landbouwers en onderzoekers daarvan de gevolgen ondervinden, net als alle anderen die steun uit de EU-begroting ontvangen. De huidige langetermijnbegroting 2014-2020 van de EU werd met zes maanden vertraging goedgekeurd, wat voor tal van burgers in de lidstaten en daarbuiten slecht uitviel (zie bijlage).

Om een dergelijk scenario te vermijden, vraagt de Commissie vandaag aan de Europese Raad om een stappenplan uit te stippelen voor een akkoord in het najaar over de langetermijnbegroting van de EU en om de Raad uit te nodigen prioriteit te geven aan de werkzaamheden.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie: “Er is al heel wat werk verzet om het voorstel van de Commissie voor de toekomstige langetermijnbegroting van de EU vooruit te helpen. Ik feliciteer het Europees Parlement en de lidstaten in de Raad met hun harde werk en hun toewijding. Nu is het tijd om een versnelling hoger te schakelen. 2019 is met de hoogste opkomst bij de Europese verkiezingen in 20 jaar en een campagne waarbij meer dan ooit tevoren Europese thema's centraal stonden, een jaar van vernieuwing voor onze Unie. Tot een akkoord over onze toekomstige begroting komen, is geen boekhoudkundige exercitie, maar een waarbij voor onze ambities en prioriteiten de juiste begrotingsmiddelen worden uitgetrokken. Er staat veel op het spel, maar met moed en politieke wil is het mogelijk om in het najaar een akkoord te bereiken.”

Europees commissaris voor Begroting en Personeelszaken, Günther H. Oettinger: “Dankzij het goede werk van drie opeenvolgende voorzitterschappen van de Raad is er al een akkoord over 12 sectorale dossiers en kunnen de onderhandelingen over nog eens 16 dossiers beginnen. Het belangrijkste is echter een overeenkomst over het algemene kader. En het liefst zo snel mogelijk, in het belang van onze studenten, landbouwproducenten en onderzoekers, naast tal van anderen die op de EU-begroting rekenen.

In mei en juni 2018 deed de Commissie een voorstel voor een nieuwe en moderne, bij de prioriteiten van de Unie aansluitende langetermijnbegroting, dat wetgevingsvoorstellen voor de 37 sectorale programma's omvatte. Op basis daarvan is zowel in het Europees Parlement als in de Raad al veel werk verzet. Er is vooruitgang geboekt wat het algemene kader betreft; veel van de sectorale voorstellen zijn ten minste gedeeltelijk afgerond.

Tijdens de onderhandelingen hebben veel van de oorspronkelijk door de Europese Commissie voorgestelde elementen brede steun gekregen van het Europees Parlement en de Raad. Het gaat hierbij onder meer om:

  • de sterke klemtoon op de Europese meerwaarde;
  • de gestroomlijnde en transparantere structuur van de toekomstige begroting;
  • het snoeien in het aantal programma's en het ontwikkelen van nieuwe, geïntegreerde programma's betreffende investeren in mensen, de interne markt, strategische investeringen en rechten en waarden;
  • de grotere nadruk op synergieën tussen instrumenten;
  • vereenvoudiging van de financieringsregels;
  • grotere flexibiliteit om snel te kunnen reageren in een snel veranderende wereld.

Er wordt ook vooruitgang geboekt bij de besprekingen over de volgende voorstellen:

  • het begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen voor de eurozone;
  • het nieuwe mechanisme dat moet waarborgen dat algemene tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat de EU-begroting niet in gevaar brengen;
  • de voorstellen van de Commissie om de ontvangstenzijde van de EU-begroting te moderniseren.

Tegelijkertijd moet nog een aantal belangrijke politieke knopen - en met name de financiële - worden doorgehakt. Daar moet nu werk van worden gemaakt. De Europese Raad van juni moet een nieuwe fase van politieke onderhandelingen op gang brengen, waarbij meer wordt gefocust op financiële en andere strategische kwesties. Dit is de enige manier om tijdig een akkoord te bereiken zodat de nieuwe programma's uiterlijk op 1 januari 2021 volledig operationeel kunnen zijn.

De toekomstige begroting tijdig rond krijgen, betekent concrete resultaten voor alle Europeanen: zo zouden reeds in 2021 tienduizenden banen in de onderzoekssector worden gecreëerd en zou voor nog veel meer werkgelegenheid worden gezorgd in de ruimere economie. Voorts kan worden gegarandeerd dat in 2021 meer dan 100 000 projecten in het kader van het cohesiebeleid tijdig van start kunnen gaan, dat 1 000 000 jongeren deel kunnen nemen aan een Erasmus-uitwisseling en dat 40 000 jongeren de kans krijgen solidariteitsacties binnen Europa te verrichten. Start-ups en kmo's kunnen dan ondersteund worden bij het uitvoeren van hun investeringen, de investeringen en capaciteit inzake defensie kunnen aanzienlijk worden verhoogd en er kan worden bijgedragen aan de bescherming van de grenzen van de Unie tegen illegale handel, smokkel en fraude.

De werkzaamheden voor het toekomstige kader en de uitgavenprogramma's tijdig afronden zodat deze vanaf 1 januari 2021 volledig kunnen worden uitgevoerd, zal een hele opgave zijn, maar is wel haalbaar, op voorwaarde dat de Europese Raad het voortouw neemt.

Achtergrond

Op 2 mei 2018 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een moderne, sluitende en billijke begroting om de prioriteiten waar te maken die de EU-leiders in 2016 in Bratislava en in 2017 in Rome hebben vastgesteld. Onmiddellijk na dit voorstel zijn wetgevingsvoorstellen ingediend voor de 37 sectorale programma's die deel uitmaken van de toekomstige langetermijnbegroting. Vertrekkende van die stevige basis, heeft de Commissie nauw samengewerkt met het Bulgaarse, Oostenrijkse en Roemeense voorzitterschap om de onderhandelingen vooruit te helpen.

De Commissie is vanaf het begin voorstander geweest van een ambitieus tijdschema. De Europese Raad heeft in zijn conclusies van december 2018 ertoe opgeroepen om op de Europese Raad in het najaar van 2019 tot een akkoord te komen. De Commissie zal nauw blijven samenwerken met het huidige en het toekomstige voorzitterschap en met het Europees Parlement om dit doel te bereiken.

Meer informatie

IP/19/2952

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven