r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Algemene verordening gegevensbescherming nu één jaar van kracht: 73 % van de Europeanen kent ten minste een van zijn rechten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 13 juni 2019.

Vandaag wordt op een speciaal evenement de balans opgemaakt van het eerste jaar dat de algemene verordening gegevensbescherming van de EU van toepassing was. De Europese Commissie maakt bij die gelegenheid de resultaten bekend van een speciale Eurobarometer-enquête over gegevensbescherming. Europeanen blijken betrekkelijk goed op de hoogte van de nieuwe gegevensbeschermingsregels, hun rechten en het bestaan van nationale gegevensbeschermingsautoriteiten, waar zij terechtkunnen wanneer hun rechten worden geschonden.

Vicevoorzitter Andrus Ansip, die belast is met de Digitale Eengemaakte Markt: “Europese burgers worden zich steeds bewuster van hun digitale rechten en dat is goed nieuws. Want slechts drie op de tien Europeanen hebben weet van al hun nieuwe gegevensrechten. Voor ondernemingen betekent consumentenvertrouwen harde munt en dit vertrouwen begint ermee dat de klant zijn privacy-instellingen begrijpt en er fiducie in heeft. En alleen wie zijn rechten kent, kan ze uitoefenen. Beide partijen zijn erbij gebaat dat de toepassing van de gegevensbeschermingsregels er duidelijker en eenvoudiger op wordt.”

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: “Europeanen helpen weer zeggenschap te krijgen over hun persoonsgegevens, ziedaar een van onze grootste prioriteiten. Van de 60 % Europeanen die hun privacyverklaringen lezen, leest echter maar 13 % deze helemaal. Dat komt doordat deze verklaringen te lang of ingewikkeld zijn. Ik roep alle internetbedrijven nogmaals op om te zorgen voor beknopte, transparante privacyverklaringen die voor alle gebruikers begrijpelijk zijn. Ook raad ik alle Europeanen aan om hun gegevensbeschermingsrechten te gebruiken en hun privacy-instellingen te optimaliseren.”.

Uit de resultaten van de Eurobarometer-enquête, waarbij 27 000 Europeanen betrokken waren, blijkt dat 73 % wel eens heeft gehoord van ten minste een van de zes aan hen voorgelegde rechten die door de algemene richtlijn gegevensbescherming worden gewaarborgd. De respondenten waren het meest bekend met het recht hun eigen gegevens in te zien (65 %), het recht onjuiste gegevens te corrigeren (61 %), het recht bezwaar te maken tegen de ontvangst van direct marketing (59 %) en het recht om hun eigen gegevens te laten wissen (57 %).

Verder is 67 % van de respondenten op de hoogte van de algemene verordening gegevensbescherming en weet 57 % dat er een nationale autoriteit voor gegevensbescherming is. Verder blijkt uit de resultaten dat gegevensbescherming een punt van zorg is: 62 % van de respondenten vreest geen volledige controle te hebben over de persoonsgegevens die zij online verstrekken.

Daarnaast organiseert de Commissie vandaag een evenement ter gelegenheid van het eerste jaar van uitvoering van de algemene verordening gegevensbescherming . De bijeenkomst wordt bijgewoond door commissaris Jourová en is bedoeld voor nationale en EU-autoriteiten en ondernemingen.

Volgende stappen

De Commissie start vandaag een voorlichtingscampagne om burgers aan te moedigen de privacyverklaringen te lezen en hun privacy-instellingen te optimaliseren, zodat zij alleen de gegevens delen die zij ook echt willen delen.

De Commissie zal in 2020 verslag uitbrengen over de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming.

Achtergrond

De algemene verordening gegevensbescherming is een geheel van regels voor de bescherming van persoonsgegevens op basis van een gemeenschappelijke EU-aanpak. Het instrument is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten. De verordening versterkt het vertrouwen door mensen de controle over hun eigen persoonsgegevens terug te geven, en garandeert tegelijkertijd het vrije verkeer van persoonsgegevens tussen de lidstaten van de EU. Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht in de Europese Unie.

De algemene verordening gegevensbescherming is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Sindsdien hebben bijna alle lidstaten hun nationale wetgeving aangepast aan de AVG. De nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zijn belast met de handhaving van de nieuwe regels. Zij kunnen hun acties beter coördineren dankzij de nieuwe samenwerkingsmechanismen en het Europees Comité voor gegevensbescherming. Om de toepassing van de nieuwe verordening te ondersteunen, worden richtsnoeren opgesteld voor belangrijke aspecten van de AVG.

Op het evenement van vandaag zal de balans worden opgemaakt in drie paneldiscussies::

  • Panel 1 - Hoe doeltreffend wordt de verordening gehandhaafd?
  • Panel 2 - Gegevensbescherming als zakelijke kans
  • Panel 3 - Hoe maken burgers gebruik van hun nieuwe rechten?

Meer informatie

IP/19/2956

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven