r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Financiering voor migratie-, grens- en veiligheidsbeleid: Raad bepaalt standpunt

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 7 juni 2019.

De EU verruimt haar steun voor maatregelen op het gebied van migratie, grens­beheer en veiligheid om de steeds grotere uitdagingen beter aan te kunnen. De Raad bereikte vandaag partiële algemene oriëntaties over 3 sectorale voorstellen op het gebied van Binnenlandse Zaken in samenhang met het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021‑2027. Budgetgerelateerde en horizontale kwesties, die thans in het kader van de onderhandelingen over het volgende MFK van de EU worden besproken, en vraagstukken met een duidelijk verband met het hervormings­pakket voor een gemeen­schappelijk Europees asiel­stelsel vallen buiten de nu bereikte akkoorden.

De sectorale voorstellen op het gebied van Binnenlandse Zaken betreffen:

  • het asiel- en migratiefonds, dat de lidstaten ondersteuning zal verlenen bij hun beheer van asiel en migratie. De partiële algemene oriëntatie verschaft de EU de nodige instrumenten om evoluerende uitdagingen op migratie­gebied aan te gaan, zowel binnen de EU als in samen­werking met andere landen
  • het instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visa, dat zal zorgen voor een krachtig, doeltreffend grensbeheer aan de EU‑buitengrenzen. De partiële algemene oriëntatie weerspiegelt recente ontwikkelingen, zoals de geplande uitbreiding van de Europese grens- en kustwacht, de modernisering van het gemeen­schappelijk visumbeleid, en de ontwikkeling en inter­operabiliteit van grootschalige IT‑systemen (waaronder het Europees reisinformatie- en autorisatie­systeem, en het inreis-uitreis­systeem)
  • het fonds voor interne veiligheid ter ondersteuning van preventie en coördinatie tussen politie, gerechtelijke autoriteiten en andere bevoegde instanties op het gebied van burger­bescherming. De partiële algemene oriëntatie bouwt voort op het bestaande fonds, met aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de noodzaak om de bestrijding van terrorisme, zware en georganiseerde misdaad en cyber­criminaliteit op te voeren

Over het geheel genomen vergroten de 3 onderhandelings­standpunten van de Raad de reikwijdte van de steun voor de betrokken beleids­gebieden ten opzichte van de oorspronkelijke Commissie­voorstellen. De lijst van voor deze steun in aanmerking komende acties en maatregelen is verbeterd en enkele limieten zijn afgeschaft of verhoogd. Voorgesteld wordt dat hoge prioriteiten, zoals projecten in derde landen ter afzwakking van grote migratie­druk, bestrijding van cybercriminaliteit en inter­operabiliteit van IT‑systemen ook hogere mede­financierings­percentages moeten krijgen.

De overeengekomen teksten bieden ruimte voor synergie met andere EU‑fondsen inzake integratie en het gebruik van multi­functionele apparatuur, waaronder ICT‑systemen. De rol van EU‑agentschappen als Europol of Frontex in de programmerings­fase is duidelijker afgebakend. Voor alle comitologiebesluiten is, wanneer de Commissie uitvoerings­bevoegdheden heeft, de onderzoeks­procedure voorgesteld, zodat de lidstaten met een gekwalificeerde meerder­heid over het aannemen of afwijzen van een uitvoerings­besluit kunnen beslissen.

Volgende stappen

De door de Raad overeengekomen partiële algemene oriëntaties zullen dienen als basis voor de toekomstige onder­handelingen met het Europees Parlement.

Achtergrond

Op 13 juni 2018 heeft de Commissie als onderdeel van het volgende meerjarig financieel kader (MFK) 3 sectorale voorstellen op het gebied van Binnenlandse Zaken uitgebracht. Op grond van eerdere ervaringen en in het licht van nieuwe beleids­ontwikkelingen heeft de Commissie een aanzienlijke verhoging van het EU‑budget op het gebied van migratie, grenzen en veiligheid voorgesteld.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven