r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Migratiebeleid: Raad komt gedeeltelijk onderhandelingsstandpunt overeen over terugkeerrichtlijn

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 7 juni 2019.

De EU werkt aan effectievere regels voor de terugkeer van irreguliere migranten. De Raad is vandaag een gedeeltelijk onderhandelingsstandpunt over de herziene terugkeerrichtlijn overeengekomen. Dit standpunt betreft alle aspecten van de voorgestelde herziening, met uitzondering van de bepalingen over de grensprocedure voor terugkeer. Reden is dat de werkingssfeer van deze procedure wordt afgebakend in de verordening asielprocedures, die momenteel nog in behandeling is.

Terugkeeroperaties doeltreffender maken is een fundamenteel onderdeel van een integraal migratiebeleid. Het is de beste manier om het bedrijfsmodel van smokkelaars te breken en te laten zien dat je leven in hun handen geven geen ticket naar Europa is.

Carmen Daniela Dan, Roemeens Minister van Binnenlandse Zaken

Doel van de voorgestelde nieuwe regels is om terugkeerprocedures te versnellen, om onderduiken en secundaire bewegingen te voorkomen en om het terugkeerpercentage te verhogen. Het gedeeltelijke onderhandelingsstandpunt omvat hiertoe:

  • duidelijkere en snellere procedures voor de afgifte van terugkeerbesluiten en het aantekenen van beroep, voorzien van de verplichting terugkeerbesluiten tegelijkertijd of kort na het besluit tot beëindiging van legaal verblijf af te geven
  • de plicht voor personen voor wie een terugkeerbesluit is afgegeven om mee te werken en de mogelijkheid tot het treffen van maatregelen indien zij dat nalaten
  • efficiëntere regels voor vrijwillige terugkeer, voorzien van de plicht tot het opzetten van speciale programma's in de lidstaten
  • een gemeenschappelijke, niet-limitatieve lijst met objectieve criteria ter bepaling van het risico op onderduiken
  • de mogelijkheid om onderdanen van een derde land die een gevaar voor de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale veiligheid vormen, op te sluiten
  • als uiterste redmiddel en op voorwaarde van een aantal garanties, de mogelijkheid om onderdanen van een derde land naar eender welk veilig derde land terug te zenden

De grondrechten van migranten zijn met het gedeeltelijke mandaat gewaarborgd, het beginsel van non-refoulement in het bijzonder.

Achtergrond

Daadwerkelijke terugkeer is van cruciaal belang voor een efficiënt integraal migratiebeleid. Momenteel wordt het terugkeerbeleid op Europees niveau gereguleerd via de terugkeerrichtlijn van 2008. Deze biedt de lidstaten gemeenschappelijke normen en procedures voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. Het speelveld voor het terugkeerbeleid is sinds de richtlijn van kracht werd echter aanzienlijk veranderd.

De Europese Raad heeft bij meerdere gelegenheden benadrukt dat veel meer irreguliere migranten daadwerkelijk moeten terugkeren. De EU en de lidstaten hebben hiertoe reeds veel gedaan, maar het aantal teruggekeerde personen moet omhoog.

Om deze reden heeft de Commissie in september 2018 haar voorstel voor een herziene terugkeerrichtlijn ingediend.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven