r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Financiën, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 november 2019 15:30 - 16:30
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

 • De herziene besluitenlijst van de procedurevergadering van 6 november 2019 wordt vastgesteld.

 • Brievenlijst

 • Beantwoording vragen commissie over het BNC-fiche inzake Governanceraamwerk begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC)

  Te behandelen:

  22112-2836 Brief regering d.d. 5 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënBeantwoording vragen commissie over het BNC-fiche inzake Governanceraamwerk begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC)

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op 6 november 2019.

  22112-2836 Verslag van een schriftelijk overleg over het BNC-fiche inzake Governanceraamwerk begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC)

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Rapportage NLFI over de Volksbank

  Te behandelen:

  33532-87 Brief regering d.d. 11 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënRapportage NLFI over de Volksbank

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Toekomst van de Volksbank op 14 november 2019.

  33532-87 Rapportage NLFI over de Volksbank

  Bijlage

  Rapportage NLFI over de Volksbank

 • Ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening toezichtskosten vanaf 2020

  Te behandelen:

  34870-18 Brief regering d.d. 1 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënOntwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op vrijdag 22 november om 14.00 uur.

  • Op voorstel van het lid Van der Linde (VVD) heeft de commissie alsnog besloten, in afwijking van haar besluit in de procedurevergadering van 6 november jl., schriftelijk overleg te voeren over dit ontwerpbesluit, dat ertoe strekt enkele wijzigingen door te voeren in het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 ten behoeve van de doorberekening van de kosten van het doorlopend toezicht vanaf 2020.
  • De voorlegging van het ontwerpbesluit aan de Kamer is geschied in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure in artikel 15, zesde lid, van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019 en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit. De voordracht van dit ontwerpbesluit aan de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet eerder gedaan dan nadat vier weken zijn verstreken sinds de aanbieding daarvan aan de Kamer, dat wil zeggen niet eerder dan op 30 november 2019.
  • De commissie zou, indien overeenkomstig het voorstel wordt besloten, de minister kunnen verzoeken het ontwerpbesluit niet eerder aan de Afdeling advisering voor te leggen dan nadat de beantwoording van de in het schriftelijk overleg gestelde vragen aan de orde is geweest in een volgende procedurevergadering.

  2019D47681 Inbreng verslag schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020 (Kamerstuk 34870-18)

  34870-18 Ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de doorberekening vanaf 2020

  Bijlage

  Besluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met onder meer wijziging van enkele maatstaven en toevoeging van enkele onder toezicht staande personen voor de doorberekening van de toezichtkosten vanaf het jaar 2020

 • Antwoorden op vragen commissie over het belastingverdrag tussen Nederland en Ierland

  Te behandelen:

  35318-3 Brief regering d.d. 13 november 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënAntwoorden op vragen commissie over verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en vermogenswinsten en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol; Dublin, 13 juni 2019

  Besluit: Agenderen voor het te zijner tijd te houden algemeen overleg over belastingontwijking.

  35318-3 Verslag van een schriftelijk overleg over verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Ierland tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en vermogenswinsten en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol; Dublin, 13 juni 2019

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2019

  Te behandelen:

  2019Z21339 Brief regering d.d. 6 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënVerslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2019

  Besluit: (Desgewenst) betrekken bij het plenair debat, voorzien in de vergaderweek van 3-5 december, over drie wetsvoorstellen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering (35205, 35216 en 35238).

  2019D44426 Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2019

  Bijlage

  Verslag

 • Uitstel toezending advies Commissie toekomst accountancysector

  Te behandelen:

  33977-27 Brief regering d.d. 13 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënUitstel toezending advies Commissie toekomst accountancysector

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  De termijn voor het opleveren van het advies van de commissie-Ottow is met een maand verlengd tot 1 februari 2020.

  33977-27 Uitstel toezending advies Commissie toekomst accountancysector

 • Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 12 schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk (Kamerstuk 31935-53)

  Te behandelen:

  31935-60 Brief regering d.d. 15 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënBeantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 12 schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  31935-60 Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsdoorlichting artikel 12 schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk

 • Naar internationale afspraken om een minimumniveau van winstbelasting te waarborgen

  Te behandelen:

  32140-63 Brief regering d.d. 14 november 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënNaar internationale afspraken om een minimumniveau van winstbelasting te waarborgen

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 11 december 2019 om 14.00 uur.

  32140-63 Naar internationale afspraken om een minimumniveau van winstbelasting te waarborgen

 • Reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders volledig implementeren

  Te behandelen:

  31066-534 Brief regering d.d. 31 oktober 2019 - M. Snel, staatssecretaris van FinanciënReactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders volledig implementeren (Kamerstuk 31066-509)

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 11 december 2019 om 14.00 uur.

  2019D44936 Aan staatssecretaris van Financiën - verzoek inzake rapporten tijdelijke commissie integriteit Belastingdienst

  31066-534 Reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders volledig implementeren (Kamerstuk 31066-509)

 • Ter informatie - Recent ontvangen beleidsdoorlichtingen en IBO's en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  32861-55 Brief regering d.d. 4 november 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenOpzet beleidsdoorlichting artikel 13: Bodem en Ondergrond

  Besluit: Ter informatie.

  •Voortouwcommissie: I&W

  •Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 20 november 2019

  •Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  32861-55 Opzet beleidsdoorlichting artikel 13: Bodem en Ondergrond

 • Ter informatie - Recent van de Algemene Rekenkamer ontvangen brieven/rapporten en reacties daarop van het kabinet, met het voortouw bij een andere Kamercommissie dan Financiën

  Te behandelen:

  35300-IV-33 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 12 november 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerReactie op het verzoek over onderzoek naar de specifieke uitkeringen die de Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de Rijksoverheid ontvangen

  Besluit: Ter informatie.

  •Voortouwcommissie: KR

  •Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 11 december 2019

  •Voorstel: nog niet bekend

  35300-IV-33 Reactie op het verzoek over onderzoek naar de specifieke uitkeringen die de Openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van de Rijksoverheid ontvangen

  29389-97 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 13 november 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerRapport Ouderdomsregelingen ontleed

  Besluit: Ter informatie.

  •Voortouwcommissie: SZW

  •Behandelgeschiedenis: procedurevergadering 19 november 2019

  •Voorstel: (Desgewenst) betrekken bij de komende begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35300-XV).

  29389-97 Rapport Ouderdomsregelingen ontleed

  Bijlage

  Rapport Ouderdomsregelingen ontleed

 • Verzoek vergoeding voor deskundigen t.b.v. opstellen position papers staatsbalans

 • Voorstel t.b.v. oprichting Integrale werkgroep begroten en verantwoorden

 • Conceptbrief namens commissie inzake onderzoek toekomst Volksbank langs de lijnen van artikel 3.1 CW

 • Aanbod technische briefing Algemene Rekenkamer inzake onderzoek naar uitvoering nationale resolutietaak voor middelgrote en kleine banken

  Details

  Besluit:

  De commissie stemt in met het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een besloten technische briefing te houden over dit onderzoek op donderdag 12 december van 12.30 uur tot 13.30 uur. Deelname zal per e-mail worden geïnventariseerd.

  Noot:

  De Algemene Rekenkamer is voornemens om op donderdag 12 december 2019 een rapport te publiceren over de manier waarop De Nederlandsche Bank (DNB) en de minister van Financiën de taak hebben ingevuld om in te grijpen in het geval een kleine of middelgrote bank in ernstige financiële problemen komt. DNB heeft hiervoor een divisie Resolutie ingericht. Onderzocht is of die klaar is voor deze taak en of er voor alle betreffende banken zogeheten resolutieplannen klaarliggen. Ook is gekeken hoe de minister van Financiën zijn verantwoordelijkheid op dit gebied gestalte geeft. De Rekenkamer biedt de commissie Financiën een besloten briefing aan voorafgaand aan openbaarmaking van het rapport.

 • Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019 op beleidsterrein Financiën

  Te behandelen:

  2019Z21481 Lijst met EU-voorstellen d.d. 7 november 2019 - A.H.M. Weeber, griffierLijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 44- (FIN) 2019

  Besluit: Behandelvoorstellen in de noot volgen.

  • I. 
   COM (2019) 547: UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2007/884/EG waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 26, lid 1, onder a), en de artikelen 168 en 169 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

  Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen

  Noot: In dit besluit wordt het VK toegestaan om derogaties toe te passen op de btw-richtlijn voor auto’s die niet uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt.

  II. COM (2019) 576: Aanbeveling BESLUIT VAN DE RAAD tot machtiging van de Europese Commissie om de onderhandelingen met de Republiek Belarus te openen aangaande een overeenkomst betreffende douanesamenwerking en wederzijdse administratieve bijstand (CCMAA)

  Behandelvoorstel: voor kennisgeving aannemen

  Noot: Met dit besluit gaat de EU een intensievere douanesamenwerking aan met Wit-Rusland om de invoer van illegale tabaksproducten uit dit land tegen te gaan.

  2019D44687 Lijst nieuwe EU-voorstellen 2019, week 44-46 (FIN) 2019

 • Antwoorden schriftelijk overleg inzake de Begrotingsraad over de Europese begroting voor 2020 alsmede Nederlandse appreciatie van de vijfde aanvullende begroting voor 2019

  Te behandelen:

  21501-03-135 Brief regering d.d. 15 november 2019 - W.B. Hoekstra, minister van FinanciënNederlandse appreciatie van de vijfde aanvullende begroting

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Eurogroep/Ecofinraad op woensdag 27 november 2019.

  21501-03-135 Nederlandse appreciatie van de vijfde aanvullende begroting

 • Initiatiefnota van het lid Van Raan over: “Een belasting op het slachten van dieren”

  Te behandelen:

  35326 Initiatiefnota d.d. 4 november 2019 - L. van Raan, Tweede KamerlidInitiatiefnota van het lid Van Raan over: “Een belasting op het slachten van dieren”

  Besluit: Aanhouden (op verzoek van het lid Van Raan) tot de procedurevergadering van 4 december 2019.

  35326-1 Geleidende brief

  35326-2 Initiatiefnota

 • Werkbezoek Belastingdienst

 • Overzicht van plenaire activiteiten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 15 november)

  Details

  Besluit: ter informatie

  Noot: gesproken is over alternatieve opties voor de behandeling van de drie hieronder genoemde wetsvoorstellen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering, indien gezamenlijke plenaire behandeling daarvan in de voorziene week niet haalbaar zou blijken.

  • a) 
   Wetgeving

  week 49 (3, 4 en 5 december)

  35 205 - Wet vliegbelasting

  35 216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

  35 238 - Wet verwijzingsportaal bankgegevens + 35 245 - Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn + 35 179 - Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten

  Aangemeld voor plenaire behandeling, nog niet geagendeerd:

  34 661 - Wet centraal aandeelhoudersregister (voortzetting)

  • b) 
   Nog niet geagendeerde (meerderheids)debatten
  • 14. 
   Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  • 24. 
   Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (minister Financiën
  • 29. 
   Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (minister Financiën)
  • 48. 
   Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (minister Financiën, minister SZW)
  • 71. 
   Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (minister Financiën, staatssecretaris Financiën)
  • 77. 
   Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (staatssecretaris Financiën)
  • 91. 
   Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (minister van Financiën)
  • 94. 
   Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  • 101. 
   Debat over de CAF-11 zaak over ten onrechte ingevorderde kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën)
  • 102. 
   Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (minister Financiën)
  • 106. 
   Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (minister Financiën)
  • c) 
   Nog niet geagendeerde dertigledendebatten/interpellaties
  • 44. 
   Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (staatssecretaris Financiën, staatssecretaris I&W)
  • 49. 
   Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (minister Financiën)
  • d) 
   Tweeminutendebatten (VAO's/VSO's):

  week 49 (3, 4 en 5 december)

  • VAO Belastingdienst (AO d.d. 25/09)
 • Commissieactiviteiten

  Details

  Besluit: ter informatie

  Reeds geplande algemeen overleggen (AO's)

  do 21 november 2019 10.15 - 13.15 - AO Staatsdeelnemingen

  wo 27 november 2019 13.30 - 16.30 - AO Eurogroep/Ecofinraad

  do 12 december 2019 10.15 - 12.15 - AO Begroten en verantwoorden

  do 12 december 2019 17.00 - 18.30 - AO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen

  wo 18 december 2019 10.00 - 13.00 - AO Belasting- en sociale zekerheidspositie van grensarbeiders

  wo 15 januari 2020 10.15 - 13.15 - AO Financiële markten

  wo 22 januari 2020 11.00 - 13.00 - AO Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot Wob-besluiten

  Nog niet geplande AO's waartoe de commissie heeft besloten*

  AO Accountancy

  AO Autobelastingen

  AO Belastingontwijking

  AO Europese btw

  AO ICT Belastingdienst/Douane

  AO Operationele gevolgen Brexit voor de Belastingdienst/ Douane

  AO Stopzetten kinderopvangtoeslag **

  AO Revolverende fondsen

  • In de aanloop naar de maandelijkse Ecofinraden en Eurogroepbijeenkomsten wordt telkens een algemeen overleg gepland.

  ** Over de planning van dit algemeen overleg wordt gesproken in een extra procedurevergadering op 19 november 2019.

  Overige commissieactiviteiten

  di 19 november 2019 17.30 - 19.00 - Periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer (bij de Rekenkamer)

  di 26 november 13.00 - 14.00 - Besloten toelichting op het eindrapport van de werkgroep kapitaalmarktunie (NextCMU) door mevrouw Wortmann

  wo 27 november 2019 10.00 - 11.00 - Besloten technische briefing Algemene Rekenkamer over onderzoek ‘Autobelastingen als beleidsinstrument: effecten van prikkels in autobelastingen’

  di 17 december 2019 16.30 - 19.30 - Rondetafelgesprek Verduurzaming financiële sector

  wo 08 - vrij 10 januari 2020 - Werkbezoek aan Parijs (tezamen met de commissie Europese Zaken)

  wo 22 januari 2020 - Openbare toelichting door de auteurs van het artikel "The Rise of Phantom Investments"

  do 23 januari 2020 - Seminar Markt en moraal: hoe richten we de markten van morgen in? (onder voorbehoud van nadere besluitvorming door de commissie)

 • Nog niet beantwoorde commissiebrieven (vanaf juli 2019)

  Details

  Besluit: ter informatie

  Brieven aan de minister:

  04-07-2019 - Verzoek inzake juridische adviezen inzake informatievoorziening bij aandelenaankoop Air France-KLM (2019Z14699)

  17-10-2019 - Verzoek inzake brief over de relatie tussen de beleidscyclus en indicatoren van brede welvaart (2019Z20018)

  31-10-2019 - Vragen over rapportage ‘Inventarisatie en appreciatie onderzoeksbeleid ministerie van Buitenlandse zaken’ in relatie tot de operatie Inzicht in Kwaliteit (2019Z20781)

  07-11-2019 - Vragen rapporteurs over begroting 2020 van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (2019Z21591)

  07-11-2019 - Herhaald verzoek om in een andere vorm overzichten van ADR-rapporten te verstrekken (2019Z21495)

  07-11-2019 - Verzoek om planningsbrief ten behoeve van de kennisagenda voor 2020 van de commissie Financiën (2019Z21500)

  07-11-2019 - Verzoek inzake een technische briefing over de staatsbalans/overheidsbalans (2019Z21498)

  08-11-2019 - Verzoek om reactie op aanbevelingen van de Europese Commissie inzake fraudebestrijding (2019Z21621)

  Brieven aan de staatssecretaris:

  09-07-2019 - Verzoek brief over toeslagenfraude (2019Z14889)

  12-09-2019 - Verzoek om kabinetsreactie over EU tax policy (2019Z17312)

  24-09-2019 - Verzoek tot het per ommegaande verstrekken van documenten over de CAF 11-zaak en 09-10-2019 Herhaald verzoek tot het per ommegaande verstrekken van documenten over de CAF 11-zaak (2019Z17810)

  03-10-2019 - Verzoek inzake gang van zaken bij onderzoeken naar de Douane (2019Z18759)

  08-11-2019 - Verzoek inzake onderzoek naar corruptie bij de Douane (2019Z21658)

  11-11-2019 - Aanvullend verzoek inzake onderzoek naar corruptie bij de Douane (2019Z21722)

  08-11-2019 - Verzoek inzake rapporten tijdelijke commissie integriteit Belastingdienst (2019Z21657)

 • Voorstel van het lid Slootweg (CDA) inzake technische briefing over Middellangetermijnverkenning CPB

  Details

  Besluit: de commissie besluit op voorstel van het lid Slootweg (CDA) om het Centraal Planbureau (CPB) te verzoeken om een technische briefing naar aanleiding van de publicatie Middellangetermijnverkenning 2022-2025, en daarbij de commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit te nodigen als volgcommissies.

 • Voorstel van het lid Leijten (SP) over het verrekenen van toeslagen en het inzien van dossiers

  Te behandelen:

  2019Z22690 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 20 november 2019 - R.M. Leijten, Tweede KamerlidVoorstel van het lid Leijten (SP) over het verrekenen van toeslagen en het inzien van dossiers

  Besluit: De staatssecretaris verzoeken de Kamer te informeren over zijn toezeggingen over verrekening van toeslagen en het inzien van dossiers.

  2019D47127 Aan de staatssecretaris van Financiën - verzoeken inzake verrekening toeslagen en inzien dossiers

 • Voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) inzake uitnodiging aan eurocommissaris

  Details

  Besluit: de commissie besluit op voorstel van het lid Aukje de Vries (VVD) de eurocommissaris die in de commissie-Von Der Leyen verantwoordelijk wordt voor het begrotingstoezicht en het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) uit te nodigen voor een openbaar gesprek.

  Noot: de commissie besloot in de procedurevergadering van 11 september jl. al de president van de Europese Centrale Bank (ECB), mevrouw Lagarde, uit te nodigen voor een gesprek in de Kamer.

 • Uitvoering aan de Kamer gerichte moties op het terrein van de commissie Financiën

  Details

  Besluit: de indieners van de aangenomen moties 35302 nr. 47, 21501-7 nr. 1634 en 21501-7 nr. 1635 doen ten behoeve van de procedurevergadering van 18 december 2019 een voorstel voor de uitwerking van deze moties.

 • Ontwerpvoordracht collegelid in buitengewone dienst Algemene Rekenkamer

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid die horen bij het ministerie van Financiën.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven