r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Algemene verordening gegevensbescherming nu één jaar van kracht

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 22 mei 2019.

Op 25 mei 2019 is het een jaar geleden dat de algemene verordening gegevensbescherming van kracht werd. Ter gelegenheid daarvan leggen Andrus Ansip, vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt, en Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid, de volgende verklaring af:

„Op 25 mei is het één jaar geleden dat de nieuwe Europese gegevensbeschermingsregels, vastgelegd in de algemene verordening gegevensbescherming (ook wel AVG genoemd), van kracht zijn geworden. Dankzij deze ingrijpende regels is Europa niet alleen klaar voor het digitale tijdperk, maar is ook een privacymodel tot stand gekomen dat de hele wereld tot voorbeeld strekt.

De regels zijn met name bedoeld om mensen meer controle te geven over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. We zien nu al dat mensen hun nieuwe rechten uitoefenen, en ruim twee derde van de Europeanen is bekend met de nieuwe verordening.

Bedrijven hebben in de hele EU nu met nog maar één reeks regels te maken. Zij hebben orde op zaken gesteld wat hun omgang met data betreft. Dat heeft tot meer veiligheid geleid en de vertrouwensband met hun klanten versterkt.

Dankzij de AVG kunnen de autoriteiten bij datalekken doortastend optreden. Na één jaar heeft het nieuwe Europese comité voor gegevensbescherming in heel Europa bijvoorbeeld al meer dan 400 grensoverschrijdende zaken geregistreerd. Daaruit blijken de extra voordelen die de AVG biedt, aangezien gegevensbescherming niet stopt aan de nationale grenzen.

De mensen zijn zich meer bewust van hun rechten, wat een bemoedigend teken is. Uit nieuwe cijfers blijkt dat bijna zes op de tien mensen weten dat hun land een gegevensbeschermingsautoriteit heeft. Dat is aanzienlijk meer dan in 2015, toen slechts vier op de tien hiervan op de hoogte waren. De gegevensbeschermingsautoriteiten hebben een essentiële rol te vervullen bij de praktische uitvoering van de AVG.

De nieuwe wetgeving heeft de basis gelegd voor de regels die gelden voor ons optreden op velerlei andere gebieden. Of het nu gaat om kunstmatige intelligentie, de ontwikkeling van 5G-netwerken of de integriteit van onze verkiezingen: strenge regels voor gegevensbescherming dragen bij tot de ontwikkeling van beleid en technologie op basis van vertrouwen.

De beginselen van de AVG vinden ook buiten Europa navolging. Van Chili tot Japan, van Brazilië tot Zuid-Korea en van Argentinië tot Kenia zien we dat er nieuwe privacywetgeving tot stand komt.

Deze is gebaseerd op krachtige waarborgen, afdwingbare individuele rechten en onafhankelijke toezichthouders.Zo'n gelijktijdige verbetering biedt nieuwe kansen voor gegevensstromen die op vertrouwen en veiligheid zijn gebaseerd.

De AVG heeft grote veranderingen gebracht, zowel in Europa als daarbuiten. De naleving van deze wetgeving is een dynamisch proces en een zaak van langere adem. De belangrijkste prioriteit voor de komende maanden is dat de wetgeving in de lidstaten correct en uniform wordt uitgevoerd. We dringen er bij de lidstaten op aan de letter en de geest van de AVG te eerbiedigen. Dat moet leiden tot een voorspelbare omgeving, die ook onnodige lasten voor de belanghebbenden (met name het mkb) voorkomt. We blijven nauw samenwerken met het Europees Comité voor gegevensbescherming en de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten, maar ook met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit moet bijdragen tot een oplossing voor de meest dringende problemen en de uitvoering van de nieuwe regels faciliteren.”

Achtergrond

De algemene verordening gegevensbescherming is een geheel van regels voor de bescherming van persoonsgegevens op basis van een gemeenschappelijke EU-aanpak. De verordening is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten. De verordening versterkt het vertrouwen door mensen de controle over hun eigen persoonsgegevens terug te geven, en garandeert tegelijkertijd het vrije verkeer van persoonsgegevens tussen de lidstaten van de EU. Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht in de Europese Unie.

De algemene verordening gegevensbescherming is sinds 25 mei 2018 van toepassing. Sindsdien hebben bijna alle lidstaten hun nationale wetgeving aangepast aan de AVG. De nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zijn belast met de handhaving van de nieuwe regels. Zij kunnen hun acties beter coördineren dankzij de nieuwe samenwerkingsmechanismen en het Europees Comité voor gegevensbescherming. Om de toepassing van de nieuwe verordening te ondersteunen, worden richtsnoeren opgesteld voor belangrijke aspecten van de AVG.

De Commissie zal de balans opmaken van de toepassing van de AVG gedurende het afgelopen jaar door middel van een evenement dat op 13 juni zal worden gehouden. De Commissie zal, zoals de AVG voorschrijft, in 2020 verslag uitbrengen over de toepassing van de nieuwe regels.

Vandaag worden de eerste resultaten gepubliceerd van een speciale Eurobarometer over gegevensbescherming, waarvoor meer dan 27 000 mensen in de hele EU naar hun mening is gevraagd. Op 13 juni maakt de Europese Commissie de volledige resultaten van de Eurobarometer bekend.

Meer informatie

IP/19/2610

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven