r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Clean energy for all: Council adopts remaining files on electricity market and Agency for the Cooperation of Energy Regulators

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 22 mei 2019.

Infographic - Schone energie voor Europeanen: essentieel voor de energie-unie

Zie volledige infographic

De EU heeft de herziening van haar energiebeleidskader voltooid. Dat kader bevat de randvoorwaarden op regelgevingsgebied voor de overgang naar schone energie en zet de EU op weg naar de nakoming van haar verplichtingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs. De Raad heeft vandaag de 4 overblijvende dossiers van het pakket "Schone energie voor alle Europeanen" afgerond.

De nieuwe wetgeving die vandaag is aangenomen, omvat een verordening en een richtlijn inzake elektriciteit die de elektriciteitsmarkt van de EU beter verbonden, flexibeler en consumentgerichter maken. De verordening inzake risicoparaatheid in de elektriciteitssector zal ervoor zorgen dat de energievoorziening in noodsituaties verzekerd is. Het pakket omvat ook een herziening van de rol en de werking van het ACER, het agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators.

De afronding van de 4 dossiers vandaag vormt de laatste stap in het wetgevingsproces. De wetgeving treedt na de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU in werking.

Elektriciteitsrichtlijn en -verordening

Het nieuwe regelgevingskader voor de elektriciteitsmarkt in de EU moet zorgen voor meer concurrentie, consumentgerichtheid en flexibiliteit. Het geeft consumenten meer rechten en versoepelt hun deelname aan de markt als actieve klanten. Aanbieders van elektriciteit zullen hun eigen prijzen kunnen bepalen, wat marktverstoringen zal beperken, meer concurrentie zal creëren en de prijzen voor consumenten zal drukken. Dankzij de nieuwe regels inzake handels- en balanceringstaken zal het elektriciteitssysteem variabele elektriciteitsopwekking van hernieuwbare bronnen kunnen opvangen. Ten slotte omvatten de nieuwe regels ook een nieuw kader voor capaciteitsmechanismen, met een emissielimiet van 550 gram CO2 uit fossiele brandstoffen per kWh elektriciteit.

Risicoparaatheid in de elektriciteitssector

Ter versterking van de energiezekerheid in de EU is een nieuw kader tot stand gebracht voor het voorkomen van, voorbereiden op en beheren van elektriciteitscrises. Krachtens de nieuwe verordening moeten de lidstaten risicoparaatheidsplannen opstellen op basis van regionale en nationale crisisscenario's. De verordening voorziet ook in meer samenwerking en vlottere bijstand tussen lidstaten bij een elektriciteitscrisis.

ACER

In de nieuwe verordening worden de rol en de werking van het ACER geactualiseerd. Onder meer de taken en bevoegdheden van de directeur en de raad van regulators worden herzien. De ondersteunende rol van het ACER in het regelgevingstoezicht op Europese entiteiten op energiegebied wordt ook versterkt.

Achtergrond en volgende stappen

De Europese Commissie bracht haar pakket van voorstellen in november 2016 uit onder de naam "Schone energie voor alle Europeanen". Het omvatte 8 wetgevingshandelingen die bijdragen tot de vormgeving van de energie-unie en de verwezenlijking van de EU-toezeggingen in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Vier wetgevingsbesluiten waren al in werking getreden en nu zijn ook de 4 overblijvende dossiers tot een goed einde gebracht.

De 4 wetgevingsbesluiten zullen in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt. Ze treden 20 dagen nadien in werking.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven