r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees burgerinitiatief: Commissie registreert initiatief "Red de bijen!"

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 15 mei 2019.

De Europese Commissie heeft vandaag beslist het Europees burgerinitiatief "Red de bijen! Bescherming van de biodiversiteit en verbetering van habitats voor insecten in Europa" te registreren. De organisatoren dringen er bij de Commissie op aan "wetgeving vast te stellen voor de instandhouding en verbetering van habitats voor insecten als indicatoren voor een onbeschadigd milieu".

Het burgerinitiatief wil vooral dat er verplichte doelstellingen komen "om van de bevordering van de biodiversiteit een overkoepelende doelstelling voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid te maken; om het gebruik van pesticiden drastisch te verminderen, schadelijke pesticiden zonder uitzondering te verbieden en de subsidiabiliteitscriteria te veranderen; om de structurele diversiteit in het agrarische landschap te bevorderen; om het gehalte aan nutriënten effectief te reduceren (bv. via Natura 2000); om effectief beschermingsgebieden in te richten; om de inspanningen op het gebied van onderzoek en monitoring op te voeren en het onderwijs te verbeteren".

Op grond van de Verdragen kan de EU juridische stappen ondernemen op gebieden als de interne markt, het landbouwbeleid en de bescherming van de volksgezondheid en van de kwaliteit van het milieu. De Commissie acht het initiatief daarom juridisch ontvankelijk en heeft dan ook besloten het te registreren. Ze heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het initiatief.

Het initiatief zal worden geregistreerd op 27 mei 2019. Vanaf die datum hebben de organisatoren een jaar de tijd om handtekeningen te verzamelen. Als er voor het initiatief binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, moet de Commissie binnen drie maanden reageren. De Commissie kan beslissen om het verzoek al dan niet in te willigen. In beide gevallen moet ze haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon. De verordening over het Europees burgerinitiatief, waarmee uitvoering aan de Verdragsbepalingen wordt gegeven, is in april 2012 van kracht geworden en sindsdien kunnen burgers via dit instrument meebeslissen over wat er op de agenda komt. In het verlengde van de Staat van de Unie van voorzitter Juncker heeft de Europese Commissie in 2017 voorstellen ingediend om het Europees burgerinitiatief te hervormen en nog gebruikersvriendelijker te maken.

In december 2018 zijn het Europees Parlement en de Raad het eens geworden over de hervorming. De herziene regels worden op 1 januari 2020 van kracht. In de tussentijd is de werkwijze vereenvoudigd en wordt door middel van een samenwerkingsplatform ondersteuning geboden aan de organisatoren. Dankzij dit alles zijn er tijdens de ambtstermijn van deze Commissie 14% meer burgerinitiatieven geregistreerd (34 onder deze Commissie tegenover 29 onder de vorige) en is het aantal geweigerde registraties met 80% gedaald (4 onder deze Commissie tegenover 20 onder de vorige).

Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waar zij daartoe bevoegd is.

Om ontvankelijk te worden verklaard, mag een voorgesteld burgerinitiatief niet zichtbaar buiten het kader vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel voor een rechtshandeling in te dienen, mag het geen misbruik opleveren en niet lichtzinnig of ergerlijk zijn, en mag het niet zichtbaar indruisen tegen de waarden van de Unie.

Meer informatie

Volledige tekst van het voorgestelde Europees burgerinitiatief (beschikbaar vanaf 27 mei)

Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Website over het Europees burgerinitiatief

Verordening over het Europees burgerinitiatief

IP/19/2472

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven