r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Libya: Foreign Affairs Council statement

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 13 mei 2019.

De Raad heeft vandaag de situatie in Libië besproken en de volgende verklaring aangenomen:

"De militaire aanval van de Libische Nationale Autoriteit (LNA) op Tripoli en de daaropvolgende escalatie in en rond de hoofdstad vormen een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid en brengen de stabiliteit van Libië nog meer in gevaar.

De actie vergroot tevens het risico dat de terroristische dreiging in heel het land toeneemt.

De EU bevestigt opnieuw haar gehechtheid aan de soevereiniteit, de onafhankelijkheid, de territoriale integriteit en de nationale eenheid van Libië.

De EU roept alle partijen op onmiddellijk een staakt-het-vuren in acht te nemen en samen met de Verenigde Naties naar een volledige en algemene staking van de vijandelijkheden toe te werken. Zij roept hen eveneens op zich zowel publiekelijk als in het veld te distantiëren van terroristische en criminele elementen die bij de gevechten betrokken zijn, en van degenen die verdacht worden van oorlogsmisdaden, onder meer personen die op de sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad staan.

De EU is ernstig bezorgd over het verlies van mensenlevens, het toenemend aantal intern ontheemden en het effect op de migratiestromen. Alle partijen moeten burgers, ook migranten en vluchtelingen, beschermen door veilige, snelle en ongehinderde verlening van humanitaire hulp en diensten aan alle getroffenen mogelijk te maken en te faciliteren, zoals bepaald in het internationaal humanitair recht en het internationaal recht inzake de mensenrechten.

De EU memoreert dat willekeurige aanvallen op dichtbevolkt woongebied kunnen gelijkstaan met oorlogsmisdaden. Wie het internationaal humanitair recht schendt, moet ter verantwoording worden geroepen.

De EU herhaalt dat er geen militaire oplossing voor de crisis in Libië bestaat en dringt erop aan dat alle partijen de door de Verenigde Naties gefaciliteerde politieke dialoog hervatten en werken aan een alomvattende politieke oplossing voor de crisis in Libië, zoals overeengekomen in Parijs in mei 2018, in Palermo in november 2018, en in Abu Dhabi in februari 2019, teneinde het pad te effenen voor de organisatie van nationale verkiezingen.

De EU spreekt nogmaals haar volledige steun uit voor het werk van de speciale vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties (SRSG) en de Ondersteuningsmissie van de Verenigde Naties in Libië (UNSMIL). Zij vraagt alle partijen met aandrang het wapenembargo te eerbiedigen en geen acties te ondernemen die de door de VN gefaciliteerde politieke dialoog verder kunnen ondermijnen. Zij dringt er eveneens op aan dat de partijen constructief samenwerken met de SRSG om tot een oplossing te komen waarbij Libië de leiding en de verantwoordelijkheid in handen heeft, zulks via een inclusief politiek proces waaraan vrouwen ten volle deelnemen, met als doel veiligheid, politieke en economische duurzaamheid en nationale eenheid in Libië tot stand te brengen."

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven