r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Economische voorjaarsprognoses 2019: Groeit houdt aan, maar tempo ligt lager

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 7 mei 2019.

© European Union 2019

In 2019 zal de Europese economie voor het zevende jaar op rij verder groeien, waarbij in alle EU-lidstaten groei van het reële bbp wordt verwacht. Nu wereldwijd de onzekerheid blijft wegen, zal de binnenlandse dynamiek de Europese economie moeten schragen. Wel zal de groei volgend jaar opnieuw aan vaart winnen.

De recente vertraging van de mondiale groei en de wereldhandel, in combinatie met grote onzekerheid over handelsbeleid, drukt op de vooruitzichten voor het bruto binnenlands product (bbp) in 2019 en 2020. Ook de blijvende zwakte van de industrie speelt een rol, met name in landen waar de automobielindustrie met specifieke problemen kampt.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter, bevoegd voor de euro en de sociale dialoog, ook belast met financiële stabiliteit, de financiële diensten en de kapitaalmarktenunie: “De Europese economie blijkt veerkrachtig ondanks een minder gunstige externe omgeving, met onder meer spanningen op handelsgebied. De groei zal aanhouden in alle EU-lidstaten en zal volgend jaar aantrekken, geschraagd door robuuste binnenlandse vraag, gestage werkgelegenheidswinst en lage financieringskosten. Toch blijven er duidelijke neerwaartse risico's voor de vooruitzichten. Wat de externe situatie betreft, gaat het om een verdere escalatie van handelsconflicten en zwakke punten van opkomende markten, met name China. In Europa moeten we alert blijven voor een mogelijke no-dealbrexit, politieke onzekerheid en het risico dat de vervlechting problemen bij overheden en banken opnieuw wederzijds doet toenemen.

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: “De Europese economie zal in 2019 en 2020 blijven groeien. De groei blijft positief in alle lidstaten en van het banenfront blijft er goed nieuws komen, met onder meer stijgende lonen. Dit betekent dat de Europese economie stand houdt in een minder gunstige internationale omgeving en temidden van aanhoudende onzekerheid. Toch moeten we klaar staan om de economie meer te ondersteunen als dat nodig is, in combinatie met verdere groeibevorderende hervormingen. Bovenal moeten we vermijden dat we vervallen in protectionisme. Dit zou immers alleen maar de bestaande sociale en economische spanningen in onze samenlevingen aanscherpen.”

Bbp-vertraging vlakt af in 2019

Nu de verwachting is dat, vergeleken met het forse tempo in 2017, handel en groei dit jaar en volgend jaar wereldwijd zwakker blijven, zal de economische groei in Europa volledig afhankelijk zijn van binnenlandse activiteit. In Europa zijn meer mensen aan het werk dan ooit tevoren en de werkgelegenheid zal verder blijven toenemen, zij het in een trager tempo. Dit moet, in combinatie met stijgende lonen, een lage inflatie, een gunstig financieringsklimaat en flankerende begrotingsmaatregelen in een aantal lidstaten, voor uitbundige binnenlandse vraag zorgen. Al met al is de prognose dat het bbp dit jaar met 1,4 % zal groeien in de EU en met 1,2 % in de eurozone.

In 2020 zullen ongunstige factoren wegebben en zouden de economische activiteiten buiten de EU weer moeten opveren, geschraagd door een soepeler internationaal financieringsklimaat en beleidsstimuli in een aantal opkomende economieën. De groei van het bbp zal volgend jaar licht verbeteren tot 1,6 % in de EU en 1,5 % in de eurozone. De cijfers voor 2020 zouden ook beter uitvallen omdat dat jaar meer werkdagen telt.

De werkloosheid blijft dalen

De situatie op de arbeidsmarkt verbetert verder, ondanks de groeivertraging naar het eind van 2018. In de EU heeft de werkloosheid, hoewel ze in een aantal lidstaten nog te hoog is, met 6,4 % in maart 2019 het laagste peil bereikt sinds het begin van de maandelijkse gegevensreeksen in januari 2000. De werkloosheid in de eurozone staat momenteel op het laagste niveau sinds 2008.

De komende twee jaar zal de groei van de werkgelegenheid vertragen doordat een bescheidener groei zijn effect laat voelen en tijdelijke begrotingsmaatregelen in bepaalde lidstaten aflopen. De verwachting is dat de werkloosheid in de EU in 2019 verder zal blijven dalen en in 2020 uitkomt op 6,2 %. Voor de eurozone zou het werkloosheidspercentage in 2019 afnemen tot 7,7 % in 2019 en tot 7,3 % in 2020. Hiermee ligt het lager dan vóór het uitbreken van de crisis in 2007.

De inflatie blijft laag

De inflatie in de EU zou dit jaar naar verwachting dalen tot 1,6 % en in 2020 stijgen tot 1,7 %. De algemene inflatie in de eurozone is teruggelopen van 1,9 % in het laatste kwartaal van 2018 tot 1,4 % in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit komt door geringere stijgingen van de energieprijzen. Nu de verwachting is dat de inflatie van de energieprijzen de komende kwartalen verder gematigd zal blijven en er weinig tekenen zijn dat hogere loongroei de onderliggende druk op de prijzen aanjaagt, is de prognose dat de inflatie in de eurozone (geharmoniseerde consumentenprijsindex - HICP) zowel in 2019 als in 2020 zal uitkomen op 1,4 %.

Overheidsschuld blijft dalen, ondanks lagere groei

Volgens de prognoses zal de schuldquote in 2019 en 2020 in de meeste lidstaten dalen omdat de tekorten laag blijven en de nominale bbp-groei hoger zou blijven dan het gemiddelde rentepercentage over de uitstaande schulden. Bij ongewijzigd beleid zou dit betekenen dat de schuldquote van de EU daalt van 81,5 % van het bbp in 2018 tot 80,2 % in 2019 en 78,8 % in 2020. De geaggregeerde schuldquote in de eurozone zou dalen van 87,1 % van het bbp in 2018 tot 85,8 % in 2019 en 84,3 % in 2020.

Het geaggregeerde overheidstekort in de EU zou stijgen van 0,6 % van het bbp in 2018 tot 1 % in zowel 2019 als 2020. Voorts is de verwachting dat het geaggregeerde overheidstekort in de eurozone zal toenemen: van 0,5 % van het bbp in 2018 tot 0,9 % in 2019 en ongewijzigd zal blijven in 2020 — in een scenario van ongewijzigd beleid. De stijging dit jaar valt vooral toe te schrijven aan lagere bbp-groei en expansief begrotingsbeleid in sommige lidstaten.

Nog steeds duidelijke risico's voor de vooruitzichten

De neerwaartse risico's voor de vooruitzichten blijven prominent aanwezig. Het risico van protectionistische maatregelen wereldwijd en de huidige vertraging van de mondiale bbp-groei en handel zouden hardnekkiger kunnen blijken dan verwacht, met name indien de groei in China teleurstelt. In Europa zijn de risico's onder meer een no-dealbrexit en de mogelijkheid dat tijdelijke verstoringen die momenteel wegen op de industrie, langer blijken aan te houden. Ook bestaat het risico dat de politieke onzekerheid toeneemt en dat door minder groeivriendelijk beleid particuliere investeringen gaan teruglopen.

Positief is dan weer dat particuliere consumptie en investeringen in de EU veerkrachtiger blijken dan verwacht. Dit geldt vooral indien het vertrouwen van bedrijven en consumenten minder gevoelig is voor onzekerheid en binnenlandse tegenwind en indien het geflankeerd wordt door sterker dan verwachte begrotingsmaatregelen in landen met begrotingsruimte en groeibevorderende hervormingen.

Voor het Verenigd Koninkrijk is voor 2019 een zuiver technische aanname gehanteerd

In het licht van het terugtrekkingsproces van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zijn de ramingen voor 2019 en 2020 gebaseerd op een zuiver technische aanname van een status quo in de handelspatronen tussen de EU27 en het Verenigd Koninkrijk. Deze aanname geldt louter voor prognosedoeleinden en staat los van het lopende proces in het kader van artikel 50.

Achtergrond

Deze prognoses zijn gebaseerd op een reeks technische aannames betreffende wisselkoersen, rentetarieven en grondstoffenprijzen, met als afsluitdatum 24 april 2019. Voor alle andere nieuwe gegevens, inclusief de aannames over het overheidsbeleid, is bij deze prognoses informatie tot en met 23 april meegenomen.

Tenzij beleidsmaatregelen op geloofwaardige wijze zijn aangekondigd en voldoende gedetailleerd zijn uitgewerkt, is bij de projecties ervan uitgegaan dat het beleid ongewijzigd blijft.

In de volgende prognose van de Europese Commissie — de economische zomerprognoses 2019 — zal een actualisering worden gegeven van de projecties voor het bbp en de inflatie.

Voor meer informatie

Volledig document: Economische voorjaarsprognoses 2019

Volg vicevoorzitter Dombrovskis op Twitter: @VDombrovskis

Volg commissaris Moscovici op Twitter: @pierremoscovici

Volg DG ECFIN op Twitter: @ecfin

Factsheet: Voortgang inzake de economische situatie

Eerder persmateriaal: Economische winterprognoses 2019: groei vlakt af in een context van wereldwijde onzekerheid

IP/19/2388

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven