r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Kapitaalmarktenunie: Europees Parlement steunt belangrijke maatregelen om banen en groei te stimuleren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 18 april 2019.

De Commissie is verheugd over de eindstemming van het Europees Parlement over de wetgeving tot vaststelling van de bouwstenen van een kapitaalmarktenunie (KMU).

Deze vaststelling van een aanzienlijk aantal voorstellen is een nieuwe stap op weg naar de voltooiing van de KMU, een van de politieke topprioriteiten van de Commissie-Juncker.

De kapitaalmarktenunie staat centraal in het streven van deze Commissie om de groei in Europa te stimuleren, in innovatie te investeren en het mondiale concurrentievermogen van de EU te bevorderen. Nu 11 van de 13 voorstellen zijn goedgekeurd, zal de KMU de investeringen in de eengemaakte markt aanjagen en zorgen voor aanvullende financieringsbronnen voor bedrijven in de EU en kansen voor burgers om voor hun toekomst te sparen. De KMU zorgt ervoor dat investeringen worden toegespitst op milieuvriendelijke projecten, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de duurzame en koolstofneutrale agenda van de EU. Een solide KMU is tevens noodzakelijk ter aanvulling van de bankenunie en ter versterking van de economische en monetaire unie en de internationale rol van de euro.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Commissie, bevoegd voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie: "De kapitaalmarktenunie zal bedrijven in staat stellen meer financieringsmogelijkheden te vinden, zowel in eigen land als in de rest van de Unie, en consumenten meer keuze geven om voor hun toekomst te sparen. Alternatieve marktfinancieringsbronnen zijn van groot belang voor de financiering van innovatie, ondernemerschap en startende ondernemingen, die de belangrijkste motoren zijn voor het scheppen van banen. Hoewel het project aan alle lidstaten ten goede zal komen, zal het met name de economische en monetaire unie versterken door particuliere risicodeling te bevorderen."

Jyrki Katainen, vicevoorzitter, bevoegd voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: "De Commissie heeft haar toezegging gestand gedaan om uiterlijk in 2019 de bouwstenen van een kapitaalmarktenunie klaar te leggen. De KMU draagt rechtstreeks bij aan het streven van de Commissie-Juncker om investeringen, banen en groei te stimuleren door de marktfinanciering voor Europese bedrijven te diversifiëren. Wij hebben nu de basis gelegd voor de KMU, en tijdens de volgende ambtstermijn moeten de inspanningen worden voortgezet, zodat kleine en grote bedrijven, beleggers en spaarders hiervan de vruchten kunnen blijven plukken."

Over het geheel genomen zullen alle goedgekeurde voorstellen ertoe bijdragen dat de doelstellingen van de KMU inzake innovatieve financiering en het creëren van meer investeringsmogelijkheden worden uitgebreid van het lokale tot het Europese niveau. Elk van de voorstellen heeft betrekking op een specifiek werkterrein:

Collectieve beleggingsfondsen: Door belemmeringen in de regelgeving voor beleggingsfondsen en uiteenlopende nationale regels aan te pakken, zal dit voorstel de concurrentie doen toenemen en de verspreiding van beleggingsfondsen binnen de EU vergemakkelijken, waardoor beleggers meer keuze, betere prijzen en betere bescherming krijgen.

Evaluatie van de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA's): Deze evaluatie zal het Europees systeem voor financieel toezicht effectiever en efficiënter maken. Een van de vele doelstellingen van de hervorming is te garanderen dat het toezicht op witwasrisico's in de financiële sector proactief en snel is. Er zal voor worden gezorgd dat de regels overal in de EU op gelijke wijze worden gehandhaafd en dat de Europese Bankautoriteit (EBA) een coördinerende rol speelt op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Evaluatie van beleggingsondernemingen: Deze herziene wetgeving zal zorgen voor evenredigere regels en beter toezicht voor alle beleggingsondernemingen op kapitaal-, liquiditeits- en andere risicobeheervereisten en voor een gelijk speelveld tussen grote en systeemrelevante financiële instellingen. Ook de gelijkwaardigheidsregels voor het aanbieden van beleggingsdiensten door ondernemingen uit derde landen worden aangescherpt en verduidelijkt.

Gedekte obligaties: Deze wetgeving zal dankzij een geharmoniseerd EU-kader de ontwikkeling bevorderen van financiële instrumenten die door banken worden uitgegeven om de economie in de EU te financieren.

Mkb-groeimarkten (voor het midden- en kleinbedrijf) De aangenomen regels zullen het voor het mkb goedkoper en eenvoudiger maken om toegang te krijgen tot publieke markten via een nieuwe categorie handelsplatformen voor kleine emittenten.

Openbaarmakingsvereisten inzake duurzame beleggingen: Als onderdeel van het actieplan inzake duurzame financiering zullen deze regels de verstrekking van "groene" informatie door ontwikkelaars van financiële producten en financiële adviseurs aan eindbeleggers versterken en verbeteren.

Verordening Europese marktinfrastructuur (EMIR) 2.2: Deze wetgeving zal zorgen voor een robuuster en doeltreffender toezicht op centrale tegenpartijen (CTP's) die diensten aanbieden in de EU. Dit zal uiteindelijk bijdragen tot het vrijwaren van de financiële stabiliteit in de EU.

Refit in het kader van de Verordening Europese marktinfrastructuur (EMIR) Deze hervorming zal zorgen voor eenvoudigere en evenredigere regels voor otc-derivaten, om te helpen de kosten en de regeldruk voor marktdeelnemers te verminderen zonder de financiële stabiliteit in het gedrang te brengen.

IP/19/2130

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven