r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Handel EU-VS: Commissie verheugd over groen licht van Raad voor onderhandelingen met Verenigde Staten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 15 april 2019.

De Europese Commissie is ingenomen met het vandaag door de Raad genomen besluit om de onderhandelingsrichtsnoeren voor de handelsbesprekingen met de Verenigde Staten goed te keuren, waarmee verder uitvoering wordt gegeven aan de gezamenlijke verklaring van voorzitter Juncker en president Trump van juli 2018.

De lidstaten van de Europese Unie hebben de Commissie groen licht gegeven om met de VS formele onderhandelingen te beginnen over twee overeenkomsten: één over conformiteitsbeoordeling en één over de afschaffing van douanerechten op industriële goederen. Het is amper drie maanden geleden dat de Europese Commissie de onderhandelingsmandaten heeft voorgesteld, in overeenstemming met de conclusies van de Europese Raad van maart, waarop de EU-leiders opriepen tot een snelle uitvoering van "alle elementen van de gezamenlijke verklaring van de VS en de EU van 25 juli 2018".

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, zei:"De Europese Unie maakt concreet wat president Trump en ik op 25 juli 2018 hebben afgesproken. Op het vlak van handel streven wij naar een win-winsituatie, die zowel de EU als de VS ten goede komt. Wij willen vooral de douanerechten op industriële goederen drastisch verlagen, waardoor de EU en de VS elk voor ongeveer 26 miljard euro meer zouden kunnen uitvoeren. De economische betrekkingen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten behoren tot de belangrijkste ter wereld. Wij willen onze onderlinge handel verder uitbreiden op basis van de positieve sfeer van afgelopen juli."

Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Handel, zei het volgende:" Dit is een welkom besluit dat de spanningen op handelsgebied zal helpen verminderen. Wij zijn nu klaar om formele besprekingen te beginnen over deze twee specifieke overeenkomsten, die voor de burgers en de economieën aan weerszijden van de Atlantische Oceaan concrete voordelen zullen opleveren. Ik ben ervan overtuigd dat wij alleen maar baat hebben bij het wegnemen van onderlinge handelsbelemmeringen."

De onderhandelingsrichtsnoeren bestrijken twee mogelijke overeenkomsten met de VS:

  • een handelsovereenkomst die uitsluitend gericht is op industriële goederen, met uitzondering van landbouwproducten;
  • een overeenkomst over conformiteitsbeoordeling, om het voor ondernemingen gemakkelijker te maken aan te tonen dat hun producten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan aan de technische vereisten voldoen.

Conform de richtsnoeren die de regeringen van de EU-lidstaten zijn overeengekomen, zal de Commissie nader onderzoek doen naar de potentiële economische, sociale en milieugevolgen van de overeenkomst, en daarbij rekening houden met de verplichtingen die de EU is aangegaan in het kader van internationale overeenkomsten, waaronder de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering. In overeenstemming met haar streven naar transparantie zal zij over deze beoordeling en het eigenlijke onderhandelingsproces een regelmatige dialoog voeren met het Europees Parlement, de lidstaten, het maatschappelijk middenveld en alle relevante belanghebbenden. In het kader van haar inzet voor een inclusief handelsbeleid houdt de Commissie momenteel een openbare raadpleging over vrijwillige samenwerking op regelgevingsgebied.

Uit een door de Europese Commissie uitgevoerde economische analyse blijkt reeds dat een akkoord tussen de EU en de VS over het afschaffen van douanerechten op industriële goederen ertoe zou leiden dat tussen nu en 2033 de uitvoer uit de EU naar de VS met 8 % en de uitvoer uit de VS naar de EU met 9 % zou toenemen. Dit zou neerkomen op extra baten ter waarde van 27 miljard euro voor de EU en 26 miljard euro voor de VS.

Achtergrond

Een direct gevolg van de ontmoeting van voorzitter Juncker met president Trump op 25 juli 2018 en van de gezamenlijke verklaring waarover beide zijden het eens zijn geworden, was dat nieuwe douanerechten achterwege zijn gebleven, ook voor auto's en auto-onderdelen, en dat de EU en de VS zich inspannen om alle bestaande douanerechten op industriële goederen af te schaffen en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Sinds juli 2018 werken de EU en de VS in het kader van de uitvoerende werkgroep EU-VS aan de uitvoering van de in de verklaring overeengekomen maatregelen.

In januari 2019 heeft de Commissie aan de lidstaten voorstellen voorgelegd voor onderhandelingsmandaten met het oog op het afschaffen van douanerechten op industriële goederen en het vergemakkelijken van conformiteitsbeoordelingen met de Verenigde Staten. Met het besluit van vandaag wordt deze goedkeuringsprocedure afgerond.

Wat andere aspecten van de gezamenlijke verklaring betreft, zijn de Verenigde Staten nu de grootste leverancier van sojabonen aan Europa en zullen zij binnenkort over nog meer afzetmogelijkheden beschikken na het besluit van de Europese Commissie tot inleiding van de procedure om het gebruik van sojabonen uit de VS voor biobrandstoffen toe te staan. De Europese Commissie zal morgen met de nieuwste cijfers komen. Uit recente cijfers is ook gebleken dat de levering van vloeibaar aardgas (lng) uit de VS in oktober en november 2018 fors is toegenomen. De EU heeft tevens een aantal terreinen in kaart gebracht waarop vrijwillige samenwerking op regelgevingsgebied met de VS snel en tastbaar effect zou kunnen sorteren.

Meer informatie

Gezamenlijke verklaring van de EU en de VS van juli 2018

Economische analyse van de Commissie

Factsheet - Economische voordelen als gevolg van de afschaffing van douanerechten op industriële goederen tussen de EU en de VS

Openbare raadpleging over de samenwerking tussen de EU en de VS op regelgevingsgebied

Meer informatie over de huidige handelsbetrekkingen tussen de EU en de VS

IP/19/2148

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven