r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Milieu), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 1 maart 2019
plaats Brussel, België
organisatie Raad Milieu (ENV)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 1 maart 2019 (OR. en)

6768/19 OJ CONS 10

ENV 205 CLIMA 63

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Milieu)

Europagebouw, Brussel

5 maart 2019 (9.30)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 6769/19
  • b) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 6770/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Een schone planeet voor iedereen: strategische langetermijnvisie 6347/19 voor een klimaatneutrale economie 15011/18 Oriënterend debat

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 4. 
  Drinkwaterrichtlijn (herschikking) 6876/1/19 REV 1 Algemene oriëntatie 5846/18 + ADD 1

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 5. 
  Vergroening van het Europees Semester 6260/19

Gedachtewisseling 14443/18

 • 6. 
  EU-kader voor hormoonontregelende stoffen 6348/19

Oriënterend debat 14204/18

Diversen

 • 7. 
  a) Ter tafel liggend wetgevingsvoorstel

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Verordening tot wijziging van Verordening (EU) 6117/19 + ADD 1

2015/757 om op gepaste wijze rekening te houden met het wereldwijde systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen Informatie van de Commissie

 • b) 
  Betere uitvoering van de geleidelijke afschaffing van 6455/19 fluorkoolwaterstoffen in de EU

  Informatie van de Commissie

 • c) 
  Aanpakken van broeikasgasemissies door prijsstelling 6636/19 in de luchtvaart

  Informatie van de Belgische delegatie

 • d) 
  Meer coherentie tussen vrijhandelsovereenkomsten van 7016/19 de EU en de Overeenkomst van Parijs inzake

  klimaatverandering Informatie van de Franse, de Spaanse en de Luxemburgse delegatie

 • e) 
  Resultaat van de tussentijdse vergadersessies van de 6790/19 partijen bij het Verdrag van Espoo en bij het Protocol

  inzake strategische milieubeoordeling (SEA) (Genève, 5-7 februari 2019) Informatie van het voorzitterschap en de Commissie

 • f) 
  Beleidsmaatregelen inzake milieubescherming om de 6871/19 ontvolking van plattelandsgebieden tegen te gaan en de

  levenskwaliteit te verbeteren Informatie van de Spaanse delegatie

 • g) 
  Voorbereiding van de 21e vergadering van de partijen bij 6875/19 het Verdrag van Barcelona inzake de bescherming van het

  mariene milieu en de kustgebieden van de Middellandse Zee (Napels, 2-5 december 2019) Informatie van de Italiaanse delegatie

Eerste lezing

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

orde van de Raad)

Op basis van een Commissievoorstel


Inhoud

1.

Raad Milieu (ENV)

De raadsformatie Milieu bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van milieu van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Milieu vergadert formeel vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

2.

Relevante EU dossiers

3.

Meer over...

Terug naar boven