r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Connecting Europe Facility: Coreper bevestigt gezamenlijke lezing met Parlement over uitbreiding programma

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 13 maart 2019.

De EU wil ervoor zorgen dat haar vlaggenschipprogramma Connecting Europe Facility (CEF) kan verdergaan met de financiering van belangrijke projecten op het gebied van vervoer, digitaal en energie na 2020. Het Comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad heeft vandaag ingestemd met de door de Roemeense voorzitterschap en het Europees Parlement bereikte gezamenlijke lezing betreffende een voorstel voor de start van de tweede editie van het programma voor de periode 2021-2027.

De gezamenlijke lezing heeft betrekking op alle bepalingen van de verordening, met uitzondering van financiële en horizontale vraagstukken, die worden besproken in het kader van de onderhandelingen over het volgende meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027.

Op het gebied van vervoer zal de CEF bijdragen tot interoperabele en multimodale netwerken voor de ontwikkeling en modernisering van weg-, spoorweg-, binnenvaart- en zeevaartinfrastructuur en veilige en beveiligde mobiliteit. Er zal prioriteit worden gegeven aan de verdere ontwikkeling van de trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T), met de nadruk op grensoverschrijdende projecten met een toegevoegde waarde voor de EU. CEF 2.0 zal er ook voor zorgen dat, wanneer infrastructuur wordt aangepast met het oog op een betere militaire mobiliteit binnen de Unie, deze verenigbaar is met tweeërlei gebruik en dus tegemoetkomt aan zowel civiele als militaire behoeften.

Wat de energiesector betreft, moet het programma bijdragen tot de verdere integratie van de Europese energiemarkt, het verbeteren van de sector- en grensoverschrijdende interoperabiliteit van energienetwerken, het faciliteren van decarbonisatie, en het waarborgen van voorzieningszekerheid. Er zal ook financiering beschikbaar zijn voor grens­overschrijdende projecten op het gebied van hernieuwbare energie. Bij het vaststellen van de gunningscriteria zal rekening worden gehouden met de samenhang met Europese en nationale energie- en klimaatplannen, inclusief het energie-efficiëntie-eerstbeginsel. De Commissie zal vóór het einde van 2020 een evaluatie verrichten van de samenhang tussen de verordening betreffende de trans-Europese energienetwerken (TEN-E) en de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU.

Wat digitale connectiviteit betreft, wordt het toepassingsgebied van het programma uitgebreid omdat de digitale transformatie van de economie en de samenleving in ruime zin afhangt van universele toegang tot betrouwbare en betaalbare netwerken met een hoge en zeer hoge capaciteit. Digitale connectiviteit wordt tevens beschouwd als een doorslaggevende factor voor het overbruggen van economische, sociale en territoriale verschillen. Om in aanmerking te komen voor CEF-steun zal een project moeten bijdragen tot de digitale eengemaakte markt en de connectiviteits­doelstellingen van de EU. Er zal prioriteit worden gegeven aan projecten die extra dekking voor huishoudens genereren.

In het programma wordt de nadruk gelegd op synergieën tussen de vervoers-, de energie- en de digitale sector, opdat het EU-optreden meer effect sorteert en de uitvoeringskosten worden geoptimaliseerd. Daartoe voorziet het in de vaststelling van sectoroverschrijdende werkprogramma’s met interventiemogelijkheden op gebieden zoals geconnecteerde en geautomatiseerde mobiliteit of alternatieve brandstoffen.

Met het voorstel wordt ook de integratie van klimaatmaatregelen beoogd, rekening houdend met de langetermijn­toezeggingen van de EU inzake decarbonisatie, waaronder de Overeenkomst van Parijs.

Volgende stappen

De Raad verwacht dat de onderhandelingen met het Europees Parlement zo spoedig mogelijk van start zullen gaan en vervolgens op basis van de geboekte vooruitgang zullen kunnen worden afgerond, in overeenstemming met de gezamenlijke lezing. In de onderhandelingen moet ook rekening worden gehouden met het algemeen akkoord over het meerjarig financieel kader 2021-2027.


Delen

Terug naar boven