r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-begroting 2021-2027: Commissie verwelkomt voorlopig akkoord over financiering voor milieu en klimaatactie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 13 maart 2019.

De Europese Commissie is verheugd over het voorlopige akkoord dat het Europees Parlement en de Raad hebben bereikt met betrekking tot het LIFE-programma voor het milieu en klimaatactie als onderdeel van de volgende langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027.

De financiering zal vooral gericht zijn op de bescherming van het milieu en het beperken van de klimaatverandering, waarbij een transitie naar schone energie met verhoogde energie-efficiëntie en een groter aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix wordt ondersteund. Dit zal een van de instrumenten zijn waardoor de EU haar klimaatdoelstellingen kan halen en ernaar kan streven klimaatneutraal te worden tegen 2050.

Om de levenskwaliteit van de Europeanen te verbeteren en te investeren in een duurzamere toekomst doet de Commissie-Juncker een ongeziene inspanning om het milieu en het klimaat te beschermen, met name door de financiering voor het LIFE-programma te verhogen en klimaatactie te integreren in alle belangrijke uitgavenprogramma's van de EU. Dit zal Europa helpen bij het verwezenlijken van zijn verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en zo een aantal van de belangrijkste uitdagingen van deze eeuw aanpakken. Het akkoord dat gisteren werd bereikt, moet nog formeel door het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd.

Commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij, Karmenu Vella, was verheugd over het akkoord: "Elke dag zien we honderdduizenden jonge Europeanen betogen voor de toekomst van onze planeet en eisen dat we meer zouden doen. Met meer financiering kunnen we deze bezorgdheden beter aanpakken, de transitie naar een circulaire economie versnellen en onze voetafdruk ten aanzien van natuur en biodiversiteit verkleinen."

Commissaris voor Klimaatactie en Energie, Miguel Arias Cañete, voegde daaraan toe: "Een sterker LIFE-programma zal een belangrijke rol spelen bij het uitbreiden van de investeringen in klimaatactie en duurzame energie in heel Europa. Door de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering te blijven ondersteunen, zal LIFE de EU ook blijven helpen met het verwezenlijken van haar klimaatdoelstellingen en -verbintenissen in het kader van de Overeenkomst van Parijs en de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties."

Het LIFE-programma is een van de EU-financieringsprogramma's waarvoor de Commissie de grootste verhoudingsgewijze begrotingsverhoging heeft voorgesteld voor de periode 2021-2027. De Commissie heeft haar ambities op het gebied van klimaatfinanciering naar een hoger niveau getild door ook voor te stellen dat ten minste 25 % van de EU-uitgaven in alle EU-programma's moet bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Naast de eigen rechtstreekse verwezenlijkingen van het LIFE-programma zal het ook een katalysatoreffect hebben voor andere fondsen.

De voornaamste elementen van het nieuwe LIFE-programma (2021-2027) zijn onder meer:

  • Blijvende steun voor de transitie naar een circulaire economie en meer inspanningen om de klimaatverandering te beperken: hieronder valt financiering voor het behalen van beleidsdoelstellingen die als mijlpalen gelden in overeenstemming met de strategische langetermijnvisie van de EU voor een welvarende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie tegen 2050. De maatregelen zullen de volledige overgang naar een circulaire economie ondersteunen, de lucht- en waterkwaliteit in de EU beschermen en verbeteren, het EU-kader voor klimaat- en energiebeleid voor 2030 uitvoeren en de verbintenissen van de Unie in het kader van de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering verwezenlijken;
  • Een verhoogde focus op het ondersteunen van de transitie naar schone energie: een nieuw specifiek subprogramma zal investeringen en ondersteunende activiteiten met het oog op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie stimuleren, met name in sectoren en Europese regio's die achteroplopen in de transitie naar schone energie;
  • Grotere nadruk op natuur en biodiversiteit: als een traditioneel onderdeel van het LIFE-programma zullen de nieuwe, specifieke strategische natuurprojecten (Strategic Nature Projects) voor alle lidstaten helpen om de beleidsdoelstellingen op het gebied van natuur en biodiversiteit horizontaal te integreren in andere beleids- en financieringsprogramma's zoals landbouw en plattelandsontwikkeling, en zo zorgen voor een meer coherente aanpak in alle sectoren;
  • Een eenvoudige en flexibele aanpak waarbij de nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling en de uitvoering van innovatieve manieren om milieu- en klimaatuitdagingen aan te pakken.

Volgende stappen

Het voorlopige akkoord moet nu formeel door het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd. De begrotingsaspecten en daarmee verband houdende horizontale bepalingen van het toekomstige LIFE-programma hangen af van een algemeen akkoord over de volgende langetermijnbegroting van de EU, waarvoor de Commissie in mei 2018 haar voorstel heeft bekendgemaakt.

Achtergrond

Het in 1992 opgestarte LIFE-programma voor het milieu en klimaatactie is een van de speerpunten van de milieu- en klimaatfinanciering van de EU. Dankzij het programma zijn meer dan 4 600 projecten over de hele EU en in derde landen gefinancierd, is bijna 10 miljard EUR gemobiliseerd en is meer dan 4,3 miljard EUR besteed aan milieubescherming en klimaatactie. Het huidige LIFE-programma is in 2014 van start gegaan en loopt tot en met 2020, met een begroting van 3,4 miljard EUR.

LIFE heeft een significante rol gespeeld bij de uitvoering van belangrijke EU-milieuwetgeving, waaronder de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn. Het voorstel voor het nieuwe programma voor 2021-2027 bouwt voort op de resultaten van de tussentijdse evaluatie van het huidige programma en van een effectbeoordeling.

Meer informatie

Factsheet en wetgevingsvoorstel

Meer informatie over het LIFE-programma

Meer informatie over de EU-begroting 2021-2027

IP/19/1434

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven