r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring over de praktijkcode tegen desinformatie: Commissie vraagt onlineplatforms om meer details over gemaakte vorderingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 28 februari 2019.

De Europese Commissie heeft vandaag verslagen van Facebook, Google en Twitter gepubliceerd over de vorderingen die in januari 2019 zijn gemaakt wat betreft hun verbintenissen om desinformatie te bestrijden. Deze drie onlineplatforms hebben de praktijkcode tegen desinformatie ondertekend en zijn verzocht maandelijks verslag uit te brengen over hun acties in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019.

Meer in het bijzonder heeft de Commissie gevraagd om gedetailleerde informatie die dient voor het toezicht op de vorderingen betreffende de controle op de plaatsing van advertenties, de transparantie van politieke advertenties, het afsluiten van nepaccounts en markeersystemen voor automatische bots. Vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt Andrus Ansip, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid Věra Jourová, commissaris voor de Veiligheidsunie Julian King en commissaris voor Digitale Economie en Samenleving Mariya Gabriel hebben een gezamenlijke verklaring afgelegd:

"De onlineplatforms die de praktijkcode hebben ondertekend, hebben in Europa beleid ingevoerd om de integriteit van verkiezingen te ondersteunen. Daartoe behoren scherpere controle op de plaatsing van advertenties, transparantie-instrumenten voor politieke advertenties en maatregelen om niet-authentiek gedrag op hun diensten op te sporen en te blokkeren.

Er moet echter meer vooruitgang worden geboekt wat betreft de verbintenissen die onlineplatforms zijn aangegaan om desinformatie te bestrijden. De platforms hebben niet genoeg informatie verstrekt waaruit blijkt dat beleidsmaatregelen en instrumenten in alle EU-lidstaten tijdig en met voldoende middelen worden ingezet. De verslagen bieden bevatten te weinig informatie over de concrete resultaten van de reeds genomen maatregelen.

De platforms zijn er evenmin in geslaagd specifieke benchmarks vast te stellen die het volgen en meten van vooruitgang in de EU mogelijk maken De kwaliteit van de verstrekte informatie verschilt per ondertekenaar, afhankelijk van de gebieden waarvoor verbintenissen zijn aangegaan en waarop de verslagen betrekking hebben. Daaruit blijkt duidelijk dat alle ondertekenaars betere prestaties kunnen leveren.

De verkiezingscampagnes voor de Europese verkiezingen zullen in maart echt van start gaan. Wij moedigen de platforms aan om hun inspanningen te versnellen, aangezien wij zeer bezorgd zijn over de situatie. Wij verzoeken Facebook, Google en Twitter om in alle lidstaten meer te doen om de integriteit van de Europese verkiezingen in mei 2019 te helpen waarborgen.

Wij moedigen de platforms ook aan om nauwer samen te werken met factcheckers en academische onderzoekers bij het opsporen van desinformatiecampagnes, en om door factcheckers gecontroleerde content zichtbaarder te maken en beter te verspreiden."

Belangrijkste resultaten van de verslagen van de ondertekenaars:

  • Facebook heeft geen verslag uitgebracht over de resultaten van de activiteiten die in januari zijn ondernomen wat betreft de controle op de plaatsing van advertenties. Facebook had eerder aangekondigd dat in maart 2019 een EU-breed archief voor politieke en thematisch georiënteerde advertenties beschikbaar zal zijn. Het verslag bevat een update over gevallen van inmenging door derde landen in EU-lidstaten, maar bevat geen informatie over het aantal nepaccounts dat wegens specifiek op de Europese Unie gericht kwaadwillige activiteiten is verwijderd.
  • Google verstrekte gegevens over maatregelen die in januari zijn genomen om de controle op de plaatsing van advertenties in de EU te verbeteren, uitgesplitst per lidstaat. De verstrekte informatie is echter niet specifiek genoeg en er wordt niet duidelijk gemaakt in hoeverre er actie is ondernomen voor het aanpakken van desinformatie of andere kwesties (bijv. misleidende advertenties). Op 29 januari heeft Google een nieuw beleid voor 'verkiezingsadvertenties' gepubliceerd en er zal verslag over de transparantie van politieke advertenties worden uitgebracht zodra adverteerders dergelijke advertenties beginnen te publiceren. Google heeft geen bewijs geleverd met betrekking tot de concrete uitvoering van zijn beleidsmaatregelen voor de integriteit van diensten voor de maand januari.
  • Twitter heeft geen informatie verstrekt over de verbintenissen die zijn aangegaan over de controle op de plaatsing van advertenties. Twitter heeft het besluit over de transparantie op het gebied van politieke advertenties, anders dan in januari was aangekondigd in het uitvoeringsverslag, uitgesteld tot het verslag over februari. Op het gebied van de integriteit van diensten heeft Twitter vijf nieuwe accountreeksen, waaronder talrijke accounts in derde landen, toegevoegd aan het archief van potentiële buitenlandse operaties, dat openbaar beschikbaar en doorzoekbaar is. Er is echter geen verslag uitgebracht over maatstaven om de vooruitgang te meten.

Volgende stappen

De vandaag gepubliceerde verslagen hebben betrekking op maatregelen die onlinebedrijven in januari 2019 hebben genomen. Het volgende maandelijkse verslag over de in februari verrichte activiteiten zal in maart 2019 worden gepubliceerd. Zo kan de Commissie verifiëren dat vóór de Europese verkiezingen in mei 2019 doeltreffende maatregelen zijn getroffen om de integriteit van het verkiezingsproces te waarborgen.

Tegen het einde van 2019 zal de Commissie een uitgebreide evaluatie verrichten van de eerste periode van 12 maanden van de code. Mochten de resultaten onbevredigend zijn, dan kan de Commissie verdere maatregelen voorstellen, waaronder regelgeving.

Achtergrond

De monitoring van de praktijkcode maakt deel uit van het actieplan tegen desinformatie waarmee de Europese Unie in december jl. heeft ingestemd om capaciteiten op te bouwen en de samenwerking tussen de lidstaten en de EU-instellingen te versterken teneinde de dreigingen van desinformatie proactief aan te pakken.

De rapporterende ondertekenaars hebben de praktijkcode in oktober 2018 op vrijwillige basis onderschreven. De Europese Commissie heeft vandaag de eerste verslagen gepubliceerd die zijn ingediend door de ondertekenaars van de praktijkcode tegen desinformatie. De code beoogt de in de mededeling van de Commissie van april 2018 uiteengezette doelstellingen te verwezenlijken door een breed scala van verbintenissen op vijf gebieden vast te stellen:

  • De advertentie-inkomsten terugdringen voor accounts en websites die desinformatie verspreiden en adverteerders adequate veiligheidsinstrumenten en informatie verstrekken over dergelijke websites.
  • Openbaarmaking van politieke advertenties mogelijk maken en inspanningen doen voor de openbaarmaking van thematisch georiënteerde advertenties.
  • Een duidelijk en openbaar toegankelijk beleid inzake identiteit en onlinebots hebben en maatregelen nemen om nepaccounts te sluiten.
  • Informatie en instrumenten verstrekken om mensen te helpen weloverwogen beslissingen te nemen en de toegang tot uiteenlopende standpunten over onderwerpen van algemeen belang vergemakkelijken, waarbij betrouwbare bronnen het best zichtbaar moeten zijn.
  • Onderzoekers toegang tot gegevens bieden die aan de privacyregels voldoet, om een beter inzicht te krijgen in de verspreiding en de gevolgen van desinformatie.

Tussen januari en mei 2019 voert de Commissie een gerichte maandelijkse tussentijdse monitoring uit van de acties die de ondertekenaars voor de uitvoering van de verbintenissen in het kader van de code ondernemen en die het meest relevant en dringend zijn om de integriteit van de verkiezingen te waarborgen. Hierbij gaat het om: controle op de plaatsing van advertenties (verbintenis 1); politieke en thematisch georiënteerde advertenties (verbintenissen 2, 3 en 4); integriteit van diensten (verbintenissen 5 en 6).

De praktijkcode strookt ook met de aanbeveling om te zorgen voor vrije, eerlijke en veilige verkiezingen voor het Europees Parlement die werd gedaan in het verkiezingspakket dat door voorzitter Juncker werd aangekondigd in zijn toespraak over de Staat van de Unie 2018. De maatregelen omvatten meer transparantie in online politieke reclame en de mogelijkheid om sancties op te leggen voor het illegale gebruik van persoonsgegevens om het resultaat van de Europese verkiezingen opzettelijk te beïnvloeden. Naar aanleiding daarvan hebben de lidstaten nationale netwerken voor samenwerking tussen relevante autoriteiten (die bijvoorbeeld betrokken zijn bij verkiezingen, cyberbeveiliging, gegevensbescherming en rechtshandhaving) op het gebied van verkiezingen opgericht en een contactpunt aangewezen voor deelname aan een Europees netwerk voor samenwerking op dat gebied. De eerste bijeenkomst van dat netwerk vond plaats op 21 januari 2019 en de tweede op 27 februari 2019.

Meer informatie

Verslagen van de onlineplatforms

Persbericht: Een Europa dat beschermt: meer EU-actie tegen desinformatie

Factsheet: Actieplan tegen desinformatie

STATEMENT/19/1379

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven