r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Duurzame financiering: Commissie verheugd over akkoord over een nieuwe generatie van koolstofarme benchmarks

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 25 februari 2019.

De Commissie is verheugd over het politieke akkoord dat het Europees Parlement en de lidstaten vandaag hebben bereikt over een nieuwe generatie van koolstofarme benchmarks die nodig zijn om investeringen in duurzame projecten en activa te helpen stimuleren. Het Europees Parlement en de Raad moeten de regels nog formeel goedkeuren.

Met dit akkoord worden twee nieuwe categorieën van koolstofarme benchmarks gecreëerd: een klimaattransitiebenchmark en een gespecialiseerde benchmark die de investeringsportefeuilles in overeenstemming brengt met de doelstelling van het Akkoord van Parijs om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5˚ boven de pre-industriële niveaus. De vandaag overeengekomen regels, die voor het eerst in mei 2018 door de Commissie zijn voorgesteld, ondersteunen de doelstellingen van de kapitaalmarktenunie (KMU) om financiering te koppelen aan de behoeften van de economie en de agenda voor duurzame ontwikkeling van de EU.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Commissie, bevoegd voor de euro en de sociale dialoog, ook belast met financiële stabiliteit, de financiële diensten en de kapitaalmarktenunie, verklaarde in dit verband: "Met dit akkoord krijgen investeerders twee betrouwbare benchmarks om hun ambitieuze klimaatstrategieën te voeren. Dit is een mijlpaal in het actieplan van de Commissie voor de financiering van duurzame groei, waarbij wordt deelgenomen aan de heroriëntatie van kapitaalstromen naar duurzame investeringen".

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, verantwoordelijk voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, verklaarde in dit verband: "Ik ben blij met het akkoord dat vanavond is bereikt en dat aantoont dat onze agenda voor duurzame financiering en onze doelstellingen om een sterkere kapitaalmarktenunie op te bouwen, hand in hand kunnen gaan. De EU blijft vasthouden aan haar ambities om Europa aantrekkelijker te maken voor investeerders door strenge informatiestandaarden vast te stellen en de weg vrij te maken voor beleid op het gebied van duurzaam investeren op lange termijn".

Benchmarks hebben een belangrijke impact op investeringsstromen. Veel investeerders maken er gebruik van voor het creëren van investeringsproducten, voor het meten van de prestaties van investeringsproducten en voor strategieën voor de allocatie van activa.

De twee nieuwe categorieën zijn vrijwillige labels die bedoeld zijn om de keuze van investeerders die een klimaatbewuste beleggingsstrategie willen volgen, te oriënteren. De klimaattransitiebenchmark biedt een koolstofarm alternatief voor de veelgebruikte benchmarks. De op Parijs afgestemde benchmark zal alleen bedrijven omvatten die kunnen aantonen dat ze op één lijn zitten met een doelstelling van 1,5˚. De nieuwe labels zijn bedoeld om extra garanties te geven om "greenwashing" te voorkomen, d.w.z. dat beleggers bedrogen worden door misleidende of niet onderbouwde claims over de milieuvoordelen van een benchmark.

Een groep van technische deskundigen zal de Europese Commissie nu adviseren over de selectie van de ondernemingen die in aanmerking komen voor opname in de nieuwe benchmarks. De deskundigengroep zal ook adviseren over het al dan niet uitsluiten van bepaalde economische sectoren van de gespecialiseerde op Parijs afgestemde benchmark. Zodra de deskundigengroep advies heeft uitgebracht, zal de Europese Commissie gedelegeerde regels voorstellen die meer in detail de samenstelling van beide benchmarks omvatten.

Los daarvan zijn de EU-instellingen ook overeengekomen om aanbieders van "cruciale benchmarks" - rentetarieven zoals Euribor of EONIA - twee jaar extra toe te kennen tot 31 december 2021 om te voldoen aan de nieuwe vereisten van de Benchmarkverordening. Gezien het cruciale belang van benchmarks uit derde landen voor EU-bedrijven dient de extra twee jaar voor benchmarks die buiten de EU worden geproduceerd ook om extra tijd te geven voor werkzaamheden met regelgevers van buiten de EU over de manier waarop deze benchmarks als gelijkwaardig kunnen worden erkend of anderszins kunnen worden goedgekeurd voor gebruik in de EU.

Volgende stappen

Er zullen verdere technische besprekingen volgen op het vandaag bereikte politieke akkoord voor de afronding van de tekst. Het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (COREPER) van de Ministerraad en het Europees Parlement zullen de nieuwe regels formeel moeten goedkeuren voordat zij in werking kunnen treden.

Achtergrond

Door een voortrekkersrol te vervullen via haar kapitaalmarktenunie wil de EU wereldwijd het voortouw nemen bij de verschuiving en de particuliere investeringen opschalen om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken. Op 24 mei 2018 heeft de Commissie een reeks wetgevingsmaatregelen gepresenteerd die een vervolg vormen op het allereerste EU-actieplan voor de financiering van duurzame groei ooit, waardoor de financiële sector zijn volledige gewicht in de schaal kan leggen in de strijd tegen klimaatverandering.

Naast het voorstel om benchmarks voor koolstofarme investeringsstrategieën te reguleren - waarover vandaag voorlopig overeenstemming is bereikt - omvatten deze maatregelen ook: het voorstel om benchmarks voor koolstofarme investeringsstrategieën te reguleren:

  • een voorstel tot vaststelling van een uniform EU-classificatiesysteem ("taxonomie") voor duurzame economische activiteiten,
  • een voorstel om de vereisten inzake informatieverstrekking met betrekking tot duurzaamheidsrisico's en -kansen te verbeteren.

De Commissie werkt samen met de medewetgevers om vóór het einde van dit mandaat overeenstemming te bereiken over de twee resterende voorstellen.

IP/19/1418

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven