r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 31 december 2014.

Werkprogramma's Commissie Barroso II

Bij zijn aantreden in 2009 stelde Commissievoorzitter Barroso vijf thema's centraal voor zijn Commissie-Barroso II. De belangrijkste waren het op gang brengen van het economisch herstel na het uitbreken van de financiële en economische crisis eind 2008, en verduurzaming. In de werkprogramma's van 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 werden die thema's verder uitgewerkt en per jaar werd aangegeven waar de prioriteiten lagen.

De vijf centrale thema's waren:

 • 1. 
  Economie: herstel van economische groei, verduurzaming en van de EU een concurrerende economie maken en dat zo houden. De financiële en economische crisis toonden aan dat een nieuwe aanpak nodig was
 • 2. 
  Werk: de grote werkloosheid als gevolg van de economische crisis moest worden bestreden, evenals de toegenomen armoede. De sociale samenhang in Europa liep gevaar
 • 3. 
  Klimaat: de Europese Unie moest leidend worden in de aanpak van klimaatverandering. Op internationaal vlak door de leiding te nemen in onderhandelingen over klimaatverdragen en binnen Europa door te verduurzamen
 • 4. 
  Veiligheid: de EU moest de aanpak tegen grensoverschrijdende criminaliteit intensiveren. Terrorisme, georganiseerde misdaad en mensensmokkel stonden hier centraal
 • 5. 
  Verhouding tussen burger en EU: de burger moest meer betrokken worden bij beslissingen van de Europese Unie

Inhoud

1.

Werkprogramma 2014

Slimme groei

Het verminderen van de regeldruk, zowel Europees als in de lidstaten, moest ondernemingen een duw in de rug geven. Er kwam meer aandacht voor de impact van nieuwe en bestaande regelgeving.

In het bijzonder ging er aandacht uit naar het vergemakkelijken van de financieringsmogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf, en voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid.

De Commissie wilde voor het einde van haar termijn de bankenunie voltooien, en het economisch bestuur van vooral de eurozone verder versterken.

Justitie

Betere samenwerking op het gebied van justitie had prioriteit: het beschermen van fundamentele rechten én het bestrijden van terrorisme moesten in combinatie worden versterkt.

Voor de bestrijding van fraude met Europese gelden wilde de Commissie een Europees Openbaar Ministerie instellen.

Buitenlands beleid: oostgrens

De uitbreiding van de EU op de Balkan en mogelijk met Turkije was prioriteit in 2014. De EU wilde de samenwerking met die landen te intensiveren door een reeks aan overeenkomsten te sluiten of uit te breiden.

Nog verder oostelijk escaleerde de crisis in Syrië verder. De Commissie richtte zich op humanitaire hulpverlening en probeerde waar mogelijk vrede en democratie te bevorderen.

2.

Werkprogramma 2013

Economie

Stimuleren groei

De Commissie presenteerde een reeks voorstellen om de Europese interne markt verder open te breken, wat groei zou aanjagen. Innovatie was net zo hard nodig en daar had de Commissie drie speerpunten:

 • investeren in ICT,
 • het aangaan van publiek-private samenwerkingen in een aantal sectoren en
 • het stimuleren van energiezuinigheid en het efficiënter gebruik maken van grondstoffen.

Er werd extra geld gereserveerd voor het om- en bijscholen van werklozen.

Begrotingstoezicht

Er kwam nog meer nadruk te liggen op het toezicht op de begrotingen van de lidstaten en het ontwikkelen van procedures om hervormingen af te kunnen dwingen, maar ook op het gericht inzetten van Europese middelen om knelpunten in nationale economieën aan te pakken.

Maatregelen tegen fraude en belastingontwijking moesten helpen de overheidsfinanciën gezonder te maken.

Burger

2013 was het Europees jaar van de burger. De Commissie greep dit vooral aan om burgers te wijzen op allerlei rechten die ze hebben dankzij Europees beleid. Burgers moesten ook beter worden ingelicht over de mogelijkheden die het vrije verkeer van personen hen bood.

Buitenlands beleid: handel

De Commissie richtte zich vooral op de handelsbetrekkingen. Dit ging verder dan alleen het sluiten van nieuwe handelsakkoorden. In het beleid voor buurlanden en voor ontwikkelingssamenwerking werd meer nadruk legt op de handelsrelatie.

3.

Werkprogramma 2012

Economie en toezicht

De Commissie werkte in 2012 de regels voor scherper toezicht op de begrotingen van de lidstaten verder uit, en die zouden dat jaar ook voor het eerst in de praktijk worden gebracht. De Commissie kwam met uitgebreide landenrapportages en aanbevelingen voor hervormingen, en controleerde in hoeverre lidstaten werk hadden gemaakt van die aanbevelingen.

De regelgeving voor de financiële sector werd uitgebreid naar meerdere soorten beleggingen en ook kredietbeoordelaars.

Voor het aanjagen van economische groei legde de Commissie extra nadruk op de digitale agenda en de digitale interne markt in het bijzonder. Verdere ontwikkeling van de interne markt was in zijn geheel ook een speerpunt in 2012. Eén aspect van verduurzaming, het efficiënt gebruik van grondstoffen, moest zowel het milieu als de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven ten goede komen.

Sociaal domein

Arbeidsmobiliteit en een flexibele arbeidsmarkt kregen samen met scholing extra aandacht.

De Commissie zou ook werk maken van het vergemakkelijken van grensoverschrijdende zorg en - onderdeel van de digitale agenda - het stimuleren van het gebruik van e-health.

Buitenlands beleid

In de loop van 2010 breidde de Arabische Lente zich uit tot een vrijwel alle buurlanden aan Middellandse Zee. De Europese Unie wilde alle initiatieven om democratische hervormingen te ondersteunen stroomlijnen en waar mogelijk aan laten sluiten op al langer lopende programma's.

De toetreding van Kroatië tot de EU op 1 juli 2013 kreeg extra aandacht.

Veiligheid

In 2012 lag de focus op het gebruik van de nieuwste technologieën voor betere grenscontroles en het registeren van personen die in en uit de EU reizen.

4.

Werkprogramma 2011

Economie

De aanhoudende economische crisis had enkele lidstaten in acute financiële problemen gebracht. Onder anderen Ierland en Griekenland konden gebruik maken van tientallen miljarden aan leningen via een speciaal noodfonds. De EU, Commissie incluis, was zoekende naar hoe over deze steun beslist moest worden en wie toezicht hield op de leningen en de daaraan verbonden voorwaarden voor hervormingen. De Commissie wilde dat stroomlijnen, evenals het toezicht op de lidstaten waarvan de overheidsfinanciën niet aan de Europese normen voldeden.

De Commissie was ook van plan het toezicht op de financiële sector verder aan te scherpen.

Op de plannen van de Commissie om meer banen en verduurzaming aan te jagen kwam kritiek. De plannen en strategieën van de Commissie zouden weinig concreet zijn en er was geen geld vrijgemaakt om ze te financieren. Tegelijkertijd was er de vrees dat extra regels en regelingen niet zouden bijdragen aan meer economische groei.

Buitenlands beleid

De Commissie wilde de vastgelopen onderhandelingen in de WTO over een nieuw mondiaal handelsakkoord los trekken. Ook wilde de Commissie het makkelijker maken voor het het midden- en kleinbedrijf om te handelen met landen buiten de EU.

In de onderhandelingen met kandidaat-landen en mogelijke kandidaat-landen voor toetreding tot de Europese Unie gaf de Commissie aan meer aandacht te zullen geven aan versterking van de rechtsstaat in die landen.

Justitie

De individuele rechten van burgers moesten versterkt worden. Een belangrijke stap hierin was het versterken van de positie van het slachtoffer, onder andere door minimum-normen op te stellen voor procedurele rechten en toegang tot rechtshulp.

Meerjarig financieel kader

In 2011 kwam de Commissie-Barroso II met de officiële voorstellen voor het meerjarig financieel kader voor 2014-2020. De Europese begroting zou voor het eerst als percentage van het bruto nationaal product dalen. Daarnaast wilde de Commissie bestaande gelden binnen bestaande programma's vooral inzetten voor modernisering en verduurzaming van de economie.

5.

Werkprogramma 2010

Economie

Het bestrijden van de economische crisis, die nog in volle hevigheid woedde, had topprioriteit. De lancering van de 'Europa 2020 strategie' moest het kader worden waarin gewerkt werd aan een duurzame en goed presterende Europese economie in de toekomst.

Meer concrete plannen betroffen het versterken van het Stabiliteits- en Groeipact. Dit moest volgende crises helpen voorkomen en de coördinatie van de economieën in de Europese Unie verbeteren. Ook werden verdere maatregelen genomen om het toezicht op de financiële markten aan te scherpen.

Buitenlands beleid: meer slagkracht

Op 1 december 2009 trad het Verdrag van Lissabon in werking waar de oprichting van een Europese diplomatieke dienst in werd vastgelegd. De Commissie-Barroso II kon in 2010 beginnen deze dienst op te zetten. Verder ging de Commissie een actieplan uitwerken om verdere voortgang te maken met het realiseren van de millenniumdoelen in 2015.

Veiligheid

Uitwerking van het Stockholm-programma in concrete actieplannen. Die plannen waren er op gericht om grensoverschrijdende criminaliteit meer in gezamenlijkheid en onderlinge afstemming aan te pakken. Naast politie en justitie moesten ook de nationale instellingen voor het grensbeheer nauwer gaan samenwerken.

Bestuur

De Commissie-Barroso II wilde de burger meer betrekken bij Europese regelgeving. In 2010 werd het Europees burgerinitiatief gepresenteerd dat burgers de mogelijkheid gaf om onderwerpen te agenderen.

Voor de legitimiteit van de EU is het belangrijk dat regelgeving effectief kan worden toegepast. Daarom wilde de Commissie het programma om bestaande regelgeving te toetsen op volledigheid, uitvoerbaarheid en dubbelingen met andere regels, intensiveren.

Terug naar boven