r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eerlijke arbeidsmobiliteit: Commissie verwelkomt akkoord over de Europese Arbeidsautoriteit

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 14 februari 2019.

Vandaag hebben de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel van de Commissie om een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) op te richten. Voorzitter Juncker kondigde de Europese Arbeidsautoriteit voor het eerst aan in september 2017. Deze nieuwe EU-autoriteit zal eerlijke arbeidsmobiliteit binnen de EU ondersteunen, zodat burgers en bedrijven gebruik kunnen maken van de kansen die de interne markt te bieden heeft en tegelijkertijd de samenwerking tussen de nationale autoriteiten wordt ondersteund, onder andere bij de aanpak en preventie van sociale fraude en misbruik. Voorzitter Juncker verwelkomde het akkoord met de volgende verklaring:

"Met de Europese pijler van sociale rechten hebben we een sterke sociale dimensie vastgelegd voor de toekomst van de Europese Unie. Vandaag is opnieuw een belangrijke stap genomen in ons streven naar een socialer Europa. Nu 17 miljoen Europeanen in een andere EU-lidstaat wonen of werken, is het hoog tijd voor een Europese Arbeidsautoriteit om onze mobiele burgers te ondersteunen, het werk van onze lidstaten te vergemakkelijken en te zorgen voor eerlijkheid en vertrouwen in onze eengemaakte markt. We hebben de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt met eerlijkere regels voor arbeidsmobiliteit. De nieuwe autoriteit zal ons helpen om deze in de praktijk te laten werken."

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, voegde daaraan toe:

"Ik heb altijd gezegd dat we duidelijke, eerlijke en afdwingbare regels voor arbeidsmobiliteit nodig hebben. Het vandaag bereikte akkoord over de Europese Arbeidsautoriteit is de kers op de taart van een eerlijke Europese arbeidsmarkt. Het vervult een dubbele taak, namelijk om de nationale autoriteiten de helpen fraude en misbruik te bestrijden en mobiliteit makkelijk te maken voor de burger.

Het akkoord van vandaag is het resultaat van zeer constructieve en snelle onderhandelingen, waaruit blijkt dat Europa snel kan beslissen en snel actie kan ondernemen om problemen aan te pakken. Ik wil rapporteur van het Europees Parlement Jeroen Lenaers en het Roemeense voorzitterschap dat namens de Raad is opgetreden bedanken. Dit akkoord moet nu snel worden bevestigd zodat de Europese Arbeidsautoriteit dit jaar met haar werkzaamheden kan beginnen en snel volledig operationeel kan zijn." Dit is een cruciale stap voor een socialer en eerlijker Europa.”

Volgende stappen

Het akkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad (Coreper). Zodra de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten het akkoord bevestigen, zal in de plenaire vergadering van het Europees Parlement de eindstemming over het akkoord plaatsvinden.

Achtergrond

Voorzitter Juncker heeft voor het eerst voorgesteld een Europese Arbeidsautoriteit op te richten in zijn Staat van de Unie voor het Europees Parlement op 13 september 2017: "Wij moeten ervoor zorgen dat alle EU-voorschriften in verband met arbeidsmobiliteit op een eerlijke, eenvoudige en efficiënte wijze worden gehandhaafd door een nieuw Europees controle- en handhavingsorgaan. Het lijkt absurd een bankautoriteit te hebben om toezicht uit te oefenen op de banknormen, maar geen gemeenschappelijke arbeidsautoriteit voor onze eengemaakte markt."

Ongeveer 17 miljoen Europese burgers wonen of werken momenteel in een andere lidstaat - dat is twee keer zoveel als tien jaar geleden. De EU heeft uitgebreide wetgeving ontwikkeld die verschillende aspecten van mobiliteit regelt, waaronder de detachering van werknemers en de coördinatie van de sociale zekerheid. Een doeltreffende handhaving van de EU-regels in de lidstaten vereist echter een gestructureerde samenwerking en uitwisseling tussen de bevoegde nationale autoriteiten, alsmede middelen voor gemeenschappelijke activiteiten, zoals het organiseren van gezamenlijke inspecties of het opleiden van nationaal personeel voor het behandelen van grensoverschrijdende zaken.

Om deze problemen aan te pakken, zal de Europese Arbeidsautoriteit - zoals de Commissie in maart 2018 heeft voorgesteld - de volgende taken gaan uitvoeren:

  • · 
    de lidstaten ondersteunen bij de informatievoorziening en dienstverlening aan burgers en bedrijven;
  • · 
    de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten bevorderen en hen door middel van gecoördineerde en gezamenlijke inspecties ondersteunen om misbruik, fraude en zwartwerk te bestrijden;
  • · 
    een bemiddelende rol tussen de lidstaten spelen bij geschillen.

De Arbeidsautoriteit zal tot taak hebben het netwerk van Europese diensten voor arbeidsvoorziening (Eures) te ondersteunen en zal de activiteiten van het Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij de aanpak van zwartwerk overnemen en versterken.

Haar activiteiten zullen betrekking hebben op de regels inzake arbeidsmobiliteit en de detachering van werknemers, de coördinatie van de sociale zekerheid en specifieke wetgeving in de sector wegvervoer.

Op EU-niveau zullen geen nieuwe bevoegdheden worden gecreëerd en de lidstaten zullen volledig verantwoordelijk blijven voor de handhaving van de arbeids- en socialezekerheidsregels. De toegevoegde waarde van de Autoriteit bestaat erin dat zij de samenwerking tussen de lidstaten zal vergemakkelijken, bestaande structuren zal stroomlijnen en operationele steun zal verlenen om te zorgen voor een efficiëntere handhaving van de regels, wat de burgers, het bedrijfsleven en de nationale autoriteiten ten goede zal komen.

Deze stroomlijning levert ook financiële voordelen op, aangezien de rationalisering van de bestaande organen op EU-niveau besparingen mogelijk zal maken. Bovendien zullen de lidstaten, met de steun van de Arbeidsautoriteit, socialezekerheidsbijdragen efficiënter en in hogere mate kunnen innen dan nu het geval is. Tot slot zal de Autoriteit, door technische en logistieke steun te verlenen, de lasten voor de lidstaten verminderen. In dit verband wordt verwacht dat de financiële voordelen een groot deel van de operationele kosten van de Autoriteit zullen compenseren, die naar schatting een jaarlijkse begroting van ongeveer 50 miljoen EUR zal hebben. Zij zal ongeveer 140 personeelsleden tellen, waaronder 60 gedetacheerde deskundigen uit de lidstaten, die onder meer de rol van nationaal verbindingsfunctionaris zullen vervullen.

Meer informatie

Factsheet (EN): Europese pijler van sociale rechten: op weg naar eerlijke arbeidsmobiliteit - oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

MEMO: Vragen en antwoorden over de Europese Arbeidsautoriteit (na het voorlopige akkoord van 5 februari 2019)

Persbericht: Commissie presenteert voorstellen voor een Europese Arbeidsautoriteit en voor een bredere toegang tot sociale bescherming

Volg Marianne Thyssen op Facebook en Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

STATEMENT/19/844

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven