r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Demersale visserij in het westelijk deel van de Middellandse Zee: voorlopig akkoord over nieuw meerjarenplan

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 5 februari 2019.

Voor het westelijk deel van de Middellandse Zee zullen er binnenkort nieuwe instrumenten komen om overbevissing aan te pakken en de duurzaamheid van een cruciale en economisch belangrijke visserijtak te waarborgen.

Het voorzitterschap heeft vandaag met het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over een nieuwe verordening tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor demersale bestanden (d.w.z. dicht op de zeebodem) in het westelijk deel van de Middellandse Zee.

Dankzij de constructieve houding van de 3 instellingen is dit voorlopige akkoord reeds binnen een jaar na de publicatie van het oorspronkelijke Commissievoorstel tot stand gekomen. Het moet wel nog formeel worden bevestigd door de Raad en het Europees Parlement.

Dit eerste EU-brede beheersplan voor dit gebied is een historische doorbraak. Het is niet alleen ambitieus, maar ook evenwichtig, omdat het rekening houdt met onze plicht om overbevissing aan te pakken, en ook met de noodzaak om in gelijke mate milieu- en sociaal-economische overwegingen in acht te nemen.

Petre Daea, Roemeens Minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling en voorzitter van de Raad

Het westelijk deel van de Middellandse Zee is goed voor slechts 31% van de totale aanlandingen in de Middellandse Zee, maar de demersale visserij in dat gebied heeft grote commerciële waarde. Dat is een van de redenen waarom meer dan 80% van de beoordeelde bestanden er momenteel overbevist is[1].

Om zowel de ecologische als de sociaal-economische duurzaamheid van de visserij in dit zeegebied te waarborgen, en ook de de aanlandingsverplichting na te komen, conform de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), voorziet het overeengekomen meerjarenplan in het volgende:

  • verplichte kwantificeerbare visserij-inspanningen voor de belangrijkste visbestanden, binnen de Fmsy-bandbreedtes. Fmsy is de visserijsterfte die consistent is met het bereiken van de maximale duurzame opbrengst, een van de hoekstenen van het hervormde GVB
  • vanaf 2020, zo mogelijk volledige of (als dat niet mogelijk is) stapsgewijze, verwezenlijking van de MSY (maximale duurzame opbrengst)
  • specifieke technische instandhoudingsmaatregelen voor alle bestanden, alsmede voor de recreatieve visserij, via regionalisering, in overeenstemming met het plan voor de westelijke wateren
  • enige flexibiliteit voor het beheer van bijvangsten, om rekening te houden met gemengde visserij
  • een jaarlijks door de Raad op basis van wetenschappelijk advies te bepalen maximumaantal visdagen voor elke vlootcategorie per lidstaat
  • een jaarlijkse sluiting voor een periode van 3 maanden, op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies, voor trawlers die actief zijn in wateren tot 100 meter diep, met als doel om de kustgebieden enkel toegankelijk te stellen voor selectiever vistuig, en zodoende gevoelige habitats te beschermen en de sociale duurzaamheid van de kleinschalige visserij te bevorderen.
  • regionale samenwerking tussen Frankrijk, Italië en Spanje voor het indienen van gezamenlijke aanbevelingen voor bepaalde maatregelen die door de Commissie moeten worden genomen over kwesties als de aanlandingsverplichting en technische instandhouding

Het akkoord houdt weliswaar rekening met de specifieke kenmerken van de Middellandse Zee, maar volgt de beginselen van de meerjarenplannen voor de Oostzee, de Noordzee en de Adriatische Zee, zodat consistentie in al deze zeegebieden en een gelijk speelveld voor alle vissers gewaarborgd zijn.

Volgende stappen

Indien dit akkoord wordt bevestigd door de ambassadeurs bij de EU in het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper), wordt de verordening voor goedkeuring aan het Europees Parlement en daarna voor definitieve aanneming aan de Raad voorgelegd.

De nieuwe regels gelden op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie (eind 2019).

Achtergrond

Het westelijk deel van de Middellandse Zee omvat de westelijke wateren van de Middellandse Zee, van het noordelijk deel van de Zee van Alborán, via de Golfe du Lion tot de Tyrreense Zee, rond de Balearen, Corsica en Sardinië, en betreft voornamelijk Frankrijk, Italië en Spanje.

De nieuwe verordening komt in de plaats van de bestaande nationale beheersplannen van Italië, Frankrijk en Spanje, die tot dusver niet restrictief genoeg zijn gebleken.

[1] Monitoring van de prestatie van het gemeenschappelijk visserijbeleid (STECF-17-04)

Download als PDF


Delen

Terug naar boven