r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Kapitaalmarktenunie: gemeenschappelijke EU-regels inzake securitisatie van toepassing vanaf 1 januari

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op zondag 30 december 2018.

Nieuwe regels voor de heropleving van de securitisatiemarkt van de EU zullen leiden tot meer beleggingsmogelijkheden en meer kredietverlening aan huishoudens en bedrijven.

De nieuwe geharmoniseerde regels voor securitisatie, die van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari, zijn een belangrijke bouwsteen van de kapitaalmarktenunie. Ze zullen helpen zorgen voor aanvullende financieringsbronnen voor ondernemingen, voor een groter vermogen van de banken om de economie te ondersteunen en voor risicospreiding tussen marktdeelnemers, terwijl de excessen die tot de financiële crisis hebben geleid, worden vermeden.

De nieuwe securitisatieverordening is sterk gebaseerd op de werkzaamheden van de internationale toezichthoudende gemeenschap, creëert gemeenschappelijke regels en stelt de criteria vast voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde (STS) securitisatie in de EU. Dit is een nieuwe klasse van securitisatie van hoge kwaliteit. De nieuwe regels zullen het gemakkelijker maken om in de EU securitisaties uit te geven en daarin te beleggen en zullen helpen financiële stabiliteit en beleggersbescherming te garanderen.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis, bevoegd voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en de Kapitaalmarktenunie: "Deze wetgeving is een van de hoekstenen van de kapitaalmarktenunie, het cruciale project van de Commissie voor de totstandbrenging van een eengemaakte markt voor kapitaal in de EU. Zij zal helpen bij het opbouwen van een gezonde en veilige securitisatiemarkt in de EU, die reële voordelen voor investeringen, banen en groei brengt. Zij zal kredietverlening door de banken vrijmaken zodat meer financiering kan gaan naar de ondersteuning van onze bedrijven en huishoudens."

Met dit EU-brede initiatief voor securitisatie "van hoog niveau" worden strenge normen op het gebied van productie, rechtszekerheid en vergelijkbaarheid van securitisatieproducten vastgesteld, zodat die producten sterker gestandaardiseerd worden. Op die manier worden met name de transparantie, de consistentie en de beschikbaarheid van essentiële informatie voor beleggers, ook op het gebied van kredietverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen, en de liquiditeit vergroot. Daardoor moet het gemakkelijker worden om gesecuritiseerde producten uit te geven, terwijl institutionele beleggers de nodige zorgvuldigheid kunnen betrachten bij het bepalen van de producten die bij hun behoeften passen op het stuk van diversificatie van activa, rendement en looptijden.

Deze regels zullen rechtstreeks toepasselijk worden in alle lidstaten van de Europese Unie met ingang van 1 januari 2019.

Achtergrond

Securitisatie is het proces waarbij een financieel instrument wordt gecreëerd, meestal door een kredietgever zoals een bank, door het bundelen van activa (bijvoorbeeld autoleningen of leningen aan kmo's), zodat beleggers het kunnen kopen. Dit vergemakkelijkt de toegang tot een groter aantal beleggers, waardoor de liquiditeit stijgt en bij de banken kapitaal vrijkomt voor nieuwe kredietverlening.

In september 2015 heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, als onderdeel van het actieplan voor de kapitaalmarktenunie. Volgens de ramingen van de Commissie toentertijd zou, indien de uitgifte van securitisatie in de EU opnieuw wordt opgebouwd tot het gemiddelde van vóór de crisis, ongeveer 150 miljard EUR aan extra middelen voor de economie worden gegenereerd.

Dit nieuwe wettelijke kader van de EU houdt geen verband met de in de Verenigde Staten gecreëerde securitisatie van subprime-hypotheken, die tot de financiële crisis heeft bijgedragen. De Europese Commissie is niet van plan terug te keren naar de dagen van ondoorzichtige en complexe subprime-instrumenten. In plaats daarvan maken de nieuwe regels een duidelijk onderscheid tussen eenvoudige en transparantere securitisatieproducten en andere producten die niet aan die criteria voldoen. Dit zal een belangrijk financieringskanaal voor de economie van de EU herstellen, zonder de financiële stabiliteit in gevaar te brengen.

Andere financiële regels die in 2019 van kracht zullen worden:

  • Op 13 januari 2019 wordt een herziene richtlijn inzake bedrijfspensioenfondsen, bekend als IBPV2, van kracht.
  • De herziening van de richtlijn betreffende de rechten van aandeelhouders wordt van kracht op 10 juni 2019.
  • De nieuwe prospectusverordening, die er is gekomen als onderdeel van de actieplan voor de kapitaalmarktenunie ter verbetering van de toegang tot financiering voor bedrijven en ter vereenvoudiging van de informatie voor de belegger, wordt van kracht op 21 juli 2019.
  • De regels inzake sterke cliëntauthenticatie, die elektronische betalingen in winkels en online veiliger zullen maken, worden van kracht op 14 september 2019.

Meer informatie:

IP/18/6900

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven