r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel), Brussel

Justus Lipsius
datum 16 januari 2019 10:00
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
zaal Room 50.7
organisatie Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 14 januari 2019 (OR. en)

5274/19 OJ CRP12

VOORLOPIGE AGENDA

HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel)

Justus Lipsiusgebouw, Brussel 16 en 18 januari 2019 (10.00, 9.30)

WOENSDAG 16 JANUARI 2019 (10:00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

Punten ter bespreking (II)

Landbouw

Verordening tot wijziging van de algemene 1 evensmi ddel en wetgeving

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

mm

Ruimtevaart

 • 3. 
  Verordening tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

BE©

Interne Markt en Industrie

 • 4. 
  Goederenpakket: verordening markttoezicht en naleving

Voorbereiding van de trialoog

 • 5. 
  Verordening aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen

Mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement

gH 5129/19 |Ü][C] 5130/19

5274/19

GIP.l

1

NL

Milieu

Verordening betreffende C02-normen voor auto's en lÖlfÜI 5091/19 +ADD 1

bestelwagens (herschikking)

Bespreking van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord

Verordening betreffende C02-normen voor zware

IOC] 5116/19

b edrij fsvoertuigen Voorbereiding van de trialoog

5274/19

GIP.l

2

NL

VRIJDAG 18 JANUARI 2019 (09:30)

Punten ter bespreking (II)

Energie

Verordening elektriciteit (herschikking)

Bespreking van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord

Richtlijn elektriciteit (herschikking)

Bespreking van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord

|Ö][C] 5070/19

g][C] 5076/19

Vervoer

 • 10. 
  Verordening tot wijziging van Verordening (EG) 391/2009 ter voorbereiding van de brexit

Voorbereiding van de trialoog

g][C] 5132/19

Milieu

 • 11. 
  Verordening betreffende de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op milieugebied

Bespreking van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord

 • 12. 
  Richtlijn kunststoffen voor eenmalig gebruik

Bespreking van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord

lÖÏCl 5131/19

][C] 5133/19

Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

 • 13. 
  Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven Voorbereiding van de trialoog

][C] 5092/19

Telecommunicatie

 • 14. 
  Richtlijn hergebruik van overheidsinformatie

Voorbereiding van de trialoog

g][C] 5255/19

5274/19

GIP.l

3

NL

Interne Markt en Industrie

 • 15. 
  Verordening betreffende satellietomroep en doorgifte via de lÖICl 5225/19 kabel ("SatCab")

Bespreking van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord

 • 16. 
  Richtlijn auteursrechten in de digitale eengemaakte markt IOICI 5138/19 Voorbereiding van de trialoog

Diversen

5274/19

GIP.l

4

NL

Punten zonder bespreking (!)

BIJLAGE

Institutionele zaken

Benoemingen

 • 17. 
  Een plaatsvervangend lid (SE) van het Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats

Vaststelling

Visserij

 • 18. 
  Verordening betreffende een meerjarenplan voor demersale bestanden in het westelijke deel van de Middellandse Zee

Mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement

 • 19. 
  Verordening inzake een meerjarig herstelplan voor zwaardvis in de Middellandse Zee

Mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement

 • 20. 
  Verordening tot wijziging van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean - Algemene

Visserij commissie voor de Middellandse Zee)

Mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement

WÖ.

me

13172/15 SOC

g][C] 5081/19 PÊCHE

5084/19

5094/2/19 REV 2 PÊCHE

5082/1/19 REV 1

5083/19

PÊCHE

Landbouw

 • 21. 
  Verordening tot wijziging van de algemene 1 evensmi ddel en wetgeving

Mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement Interne Markt en Industrie

|Ü][C] 5150/19 + ADD 1 AGRILEG

 • 22. 
  Verordening tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) |Ö1[C nr. 167/2013 wat de typegoedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen betreft

Bevestiging van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord

5125/19 ENT

5274/19

GIP.l

5

NL

Gedelegeerde handelingen of uitvoeringshandelingen

Milieu

 • 23. 
  Gedelegeerde Verordening (EU) .../... van de Commissie van 28.11.2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1062/2014 wat betreft bepaalde combinaties van actieve bestanddelen en productsoorten waarvoor de bevoegde autoriteit van het Verenigd Koninkrijk is aangewezen als beoordelende bevoegde autoriteit

Gedelegeerde handeling - Voornemen geen bezwaar te maken

5090/19

14911/18 +ADD 1 ENV

Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

 • 24. 
  Verordening (EU) .../... van de Commissie van XXX tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 inzake communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat de lij st van secundaire doelvariabelen voor 2020 betreffende overmatige schuldenlast, consumptie en rijkdom, alsmede arbeid betreft Besluit geen bezwaar te maken tegen de vaststelling

5059/19

13627/18 +ADD 1 STATIS

Interne Markt en Industrie

 • 25. 
  Richtlijn (EU) .../... van de Commissie van XXX tot wijziging van Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de lijst van defensiegerelateerde producten

Besluit geen bezwaar te maken tegen de vaststelling

5102/19

15016/18 +ADD 1 MI

S3 Eerste lezing

SD Stilzwijgende procedure (artikel 12, lid 2, van het reglement van orde van de Raad) \ö\ Op basis van een Commissievoorstel

5274/19

GIP.l

6

NL


Inhoud

1.

Vergadering Comité van de Raad

2.

Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)

Coreper I is een onderdeel van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. In Coreper I worden de vergaderingen van de Raad van Ministers voorbereid op een zestal beleidsterreinen:

 • landbouw en visserij (enkel financiële aangelegenheden of technische maatregelen inzake veterinaire, fytosanitaire of voedingsmiddelenwetgeving)
 • concurrentievermogen
 • onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport
 • werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken
 • milieu
 • vervoer, telecommunicatie en energie

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven