r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel), Brussel

Justus Lipsius
datum 11 januari 2019 11:15
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
zaal Room 50.7
organisatie Raad van de Europese Unie (Raad), Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 9 januari 2019 (OR. en)

5025/19 OJ CRP1 1

VOORLOPIGE AGENDA

HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel)

Justus Lipsiusgebouw, Brussel 11 januari 2019 (11.15)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

Punten ter bespreking (II)

Overige

 • 18. 
  Werkprogramma van het Roemeense voorzitterschap Informatie van het voorzitterschap

Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

 • 19. 
  Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

 • 20. 
  Verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Milieu

 • 21. 
  Verordening betreffende CCh-normen voor zware b edrij fsvoertuigen

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

 • 22. 
  LIFE-verordening |Ü][C

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Mc Wc

Wc

5025/19

GIP.l

smu/DEP/cg

1

NL

Vervoer

 • 23. 
  Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 92/106 inzake IÖ1[C gecombineerd vervoer

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Onderzoek

 • 24. 
  Verordening tot vaststelling van Horizon Europakaderprogramma

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Diversen

5025/19

GIP.l

smu/DEP/cg

2

NL

Institutionele zaken

Punten zonder bespreking (!)

BIJLAGE

Schriftelijke vragen

 • 25. 
  Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord [1] 15752/18

van leden van het Europees Parlement aan de Raad PE-QE

Aanneming volgens de stilzwijgende procedure

 • a) 
  Louis Michel (ALDE) 14864/18 + COR 1 "Bescherming van minderheden in Irak"
 • b) 
  Martina Anderson (GUE/NGL) 14881/18 "Situatie van vluchtelingen die vastzitten of gestrand zijn

in Tripoli (Libië)"

 • c) 
  Jeppe Kofod (S&D) 14866/18 "Verslaglegging per land: status van het dossier in de

Raad"

 • d) 
  Vilija Blinkeviciütè (S&D)

Maatregelen ter bestrijding van energiearmoede

14717/15

 • e) 
  Andor Deli (PPE)

"Tempo van de toetredingsonderhandelingen"

15007/18

 • f) 
  Philippe Lamberts (Verts/ALE)

"Libische tegoeden bevroren in België"

14865/18

 • g) 
  Czeslaw Hoc (ECR)

"Besluit van de Raad betreffende de invoering van een technische maatregel"

14868/18

EU-standpunten voor internationale onderhandelingen

 • 26. 
  Antwoord op het ICAO-rondschrijven 5049/19 Vaststelling van het EU-standpunt Goedkeuring

S3 Eerste lezing

SD Stilzwijgende procedure (artikel 12, lid 2, van het reglement van orde van de Raad) \ö\ Op basis van een Commissievoorstel

5025/19

GIP.l

smu/DEP/cg

3

NL


Inhoud

1.

Vergadering Comité van de Raad

2.

Raad van de Europese Unie (Raad)

In deze instelling van de Europese Unie (kortweg 'de Raad van Ministers' of nog korter 'de Raad' genoemd) zijn de regeringen van de 27 lidstaten van de EU vertegenwoordigd. De Raad oefent samen met het Europees Parlement de wetgevings- en begrotingstaak uit. Dit houdt in dat de Raad zijn goedkeuring moet geven aan elk wetsvoorstel van de Europese Commissie en aan elke voorgestelde EU-begroting. Nationale regeringen kunnen dus via de Raad invloed uitoefenen in de EU. De Raad neemt ook beslissingen over het buitenlands- en veiligheidsbeleid.

3.

Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)

Coreper I is een onderdeel van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. In Coreper I worden de vergaderingen van de Raad van Ministers voorbereid op een zestal beleidsterreinen:

 • landbouw en visserij (enkel financiële aangelegenheden of technische maatregelen inzake veterinaire, fytosanitaire of voedingsmiddelenwetgeving)
 • concurrentievermogen
 • onderwijs, jeugdzaken, cultuur en sport
 • werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken
 • milieu
 • vervoer, telecommunicatie en energie

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven