r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Een Europa dat luistert: burgerdialogen en burgerraadplegingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 11 december 2018.

In de aanloop naar de Europese Raad maakt de Europese Commissie vandaag een voortgangsverslag bekend over de burgerdialogen en burgerraadplegingen.

Het verslag is gebaseerd op de bijdragen van burgers en zal worden meegenomen in de besprekingen van de EU-leiders op 13 en 14 december. Sinds het aantreden van de Commissie-Juncker hebben 160 000 burgers van alle nationaliteiten, leeftijden, rassen en godsdiensten en uit het gehele politieke spectrum deelgenomen aan meer dan 1 200 debatten in gemeentehuizen, universiteiten en fabrieken en op andere locaties overal in de Europese Unie. De Europese burgers hebben een krachtige boodschap: zij willen actief betrokken worden bij de toekomst van de Unie.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Unie: "Deze Commissie heeft van begin af aan gekozen voor debat en dialoog. Alle commissarissen van mijn team hebben in de hele Unie een permanente dialoog gevoerd met burgers over hun hoop, angsten, verwachtingen en nieuwe ideeën. Uit de reacties blijkt dat Europeanen niet alleen hun mening willen geven maar echt betrokken willen worden bij de besluitvorming. Europa moet sterker en meer verenigd worden, maar dat is alleen mogelijk als het democratischer wordt."

Uit het voortgangsverslag blijkt dat twee derde van de Europeanen zeggen dat zij optimistisch zijn over de toekomst van de Europese Unie. Dat is het hoogste niveau sinds 2009. Volgens de meeste burgers is Europa van groot belang om de huidige problemen op het vlak van klimaat, economie, samenleving, migratie en veiligheid op te lossen. Zij zien Europa als een continent van waarden, een vredesproject en een ruimte van vrijheid en democratie, waar de grondrechten worden geëerbiedigd.

Zesenzeventig procent van de bevolking ziet de EU als een plaats van stabiliteit in een wereld vol problemen en is vóór een gemeenschappelijk buitenlands beleid en defensiebeleid.

Velen zijn overtuigd van de voordelen van de euro (bijna driekwart van de bevolking van de eurozone steunt de economische en monetaire unie), maar toch blijft de angst bestaan voor prijsstijgingen of instabiliteit omdat de regels niet worden gevolgd. De Europeanen willen meer harmonisatie op gebieden zoals milieu en voedselveiligheid. Zij willen een dynamische economie en hervormingen voor een efficiëntere en transparantere Unie.

Volgende stappen

Het tussentijdse verslag over het Witboek zal deze maand aan de lidstaten worden voorgelegd tijdens de Europese Raad. Het eindverslag zal op 9 mei 2019, een paar weken voor de Europese verkiezingen, worden gepresenteerd op de eerste top van de EU-27 in Sibiu (Roemenië).

Achtergrond

De Commissie organiseerde de allereerste burgerdialoog in 2013, het Europees Jaar van de burger, met de bedoeling te discussiëren en ideeën uit te wisselen met burgers en nationale en lokale politici. Tijdens deze stadsdebatten, opgezet en georganiseerd door de Europese Commissie, kunnen burgers uit alle lagen van de bevolking discussiëren, ideeën uitwisselen en vrijuit spreken met diegenen die tot hun dienst staan: commissarissen, leden van het Europees Parlement, het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité en vertegenwoordigers van de Europese, nationale, regionale en lokale autoriteiten.

In maart 2017 luidde de publicatie van het Witboek over de toekomst van Europa een nieuw debat over de toekomst van de EU-27 in. Om dat debat aan te moedigen, heeft de Commissie het aantal dialogen aanzienlijk uitgebreid. Leden van de Commissie zijn in heel Europa gaan luisteren naar het standpunt van de burgers over de verschillende scenario's. Zo kreeg iedereen de kans om de Unie mede vorm te geven.

In maart 2018 hebben 27 lidstaten hebben een gemeenschappelijk kader voor de raadpleging van burgers goedgekeurd, als aanvulling op de werkzaamheden van de Commissie. Ter ondersteuning van dat proces heeft de Commissie een specifieke onlineraadpleging gehouden, waarvan de vragen waren opgesteld door een Europees burgerpanel. Op die raadpleging over de toekomst van Europa kwamen meer dan 75 000 reacties.

Meer informatie

Voortgangsverslag over burgerdialogen en burgerraadplegingen

Raadpleging over de toekomst van Europa

Brochure: burgerdialogen over de toekomst van Europa

Speciale Eurobarometer over de toekomst van Europa

Witboek over de toekomst van Europa

IP/18/6739

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven