r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De EU‑begroting voor 2019: groei, solidariteit en veiligheid in Europa en daarbuiten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 5 december 2018.

De EU heeft vandaag een akkoord bereikt over de EU-begroting voor 2019.

De EU zal blijven investeren in groei en werkgelegenheid, onderzoek en innovatie, studenten en jongeren — de prioriteiten van de Commissie-Juncker. In overeenstemming met het voorstel van de Commissie van mei 2018 blijft ook het doeltreffende beheer van migratie en van de buitengrenzen van de Unie een prioriteit in de begroting 2019.

Commissaris Günther H. Oettinger, bevoegd voor begroting en personeelszaken: "Het akkoord van vandaag is een teken dat we de toegevoegde waarde kunnen leveren die de burgers van ons vragen, wanneer we er samen werk van maken. De volgende doelstelling is de langetermijnbegroting voor de periode na 2020, en ik hoop dat de besprekingen daarover even constructief zijn als de onderhandelingen voor de begroting 2019. We moeten ons richten op de tijdige goedkeuring ervan, zodat onze wetenschappers, studenten, bedrijven, landbouwers en regio's niet de dupe worden.”

De EU-begroting voor 2019 is vastgesteld op XX miljard euro aan vastleggingskredieten (sommen waarvoor in een bepaald jaar contractuele verplichtingen kunnen worden aangegaan) en XX miljard euro aan betalingskredieten (sommen die zullen worden uitbetaald). Dit zijn enkele markante feiten:

 • Bijna de helft van de middelen - XX miljard euro aan vastleggingskredieten - gaat naar het stimuleren van de Europese economie, werkgelegenheid en concurrentiekracht. Zo zal XX miljard euro naar Horizon 2020 gaan — waaronder XX miljoen euro voor een nieuwe Europese gemeenschappelijke onderneming voor high-performance computing — en zal er XX miljard euro worden uitgetrokken voor steun aan infrastructuurnetwerken via de Connecting Europe Facility (CEF). Via de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) zal nog eens XX miljard euro worden bijgedragen aan het verkleinen van de economische kloof, zowel op nationaal niveau als tussen de lidstaten;
 • De EU zal jongeren op verschillende manieren ondersteunen. XX miljard euro zal voor onderwijs worden uitgetrokken via Erasmus+. Het Europees Solidariteitskorps biedt mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen of te werken aan projecten in eigen land of daarbuiten. Hiervoor staat XX miljoen euro ter beschikking. Nog eens XX miljoen euro wordt besteed aan het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief waarmee steun wordt gegeven aan jongeren in regio's met een hoge jeugdwerkloosheid;
 • Voor de Europese landbouwers is XX miljard euro uitgetrokken;
 • De veiligheid zal worden gehandhaafd binnen de grenzen van de EU en daarbuiten. Zoals voorzitter Juncker heeft voorgesteld in zijn toespraak over de Staat van de Unie van 2018 zullen de Europese grens- en kustwacht, het Asielagentschap van de Europese Unie en andere agentschappen die zich bezighouden met grens- en visumkwesties worden versterkt met een bedrag van XX miljard euro. Daarnaast krijgt de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije uit de begroting 2019 de middelen die het nodig heeft om voedsel, onderwijs en huisvesting te blijven bieden aan mensen die op de vlucht zijn voor oorlogen in Syrië en elders.

In het vandaag bereikte akkoord wordt ervan uitgegaan dat het Verenigd Koninkrijk, nadat het op 30 maart 2019 de Europese Unie heeft verlaten, nog tot eind 2020 blijft bijdragen aan de EU-begroting en zal meewerken aan de uitvoering ervan, alsof het nog een lidstaat was.

 

EU-begroting voor 2019 (in miljoen euro):

Begroting 2019 (nominale verandering in % t.o.v. 2018)

 

KREDIETEN VOLGENS RUBRIEK

Vastleggingen

Betalingen

 
 • 1. 
  Slimme en inclusieve groei:

xx,xxx (+/- xx%)

xx,xxx (+/- xx%)

 

Concurrentievermogen voor groei en banen

xx,xxx (+/- xx%)

xx,xxx (+/- xx%)

 

Economische, sociale en territoriale cohesie

xx,xxx (+/- xx%)

xx,xxx (+/- xx%)

 
 • 2. 
  Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen

xx,xxx (+/- xx%)

xx,xxx (+/- xx%)

 

Marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen

xx,xxx (+/- xx%)

xx,xxx (+/- xx%)

 
 • 3. 
  Veiligheid en burgerschap

xx,xxx (+/- xx%)

xx,xxx (+/- xx%)

 
 • 4. 
  Europa als wereldspeler

xx,xxx (+/- xx%)

xx,xxx (+/- xx%)

 
 • 5. 
  Administratie

xx,xxx (+/- xx%)

xx,xxx (+/- xx%)

 

Andere speciale instrumenten

xx,xxx (+/- xx%)

xx,xxx (+/- xx%)

 

Totaal kredieten

xx,xxx (+/- xx%)

xx,xxx (+/- xx%)

 

Achtergrond

Elk jaar dient de Europese Commissie een EU-ontwerpbegroting in. Dit jaar presenteerde de Commissie haar oorspronkelijke voorstel op 23 mei 2018.

Op basis hiervan nemen het Europees Parlement en de Raad elk een standpunt in. De Raad heeft zijn standpunt op 4 september 2018 formeel aangenomen. Het Europees Parlement heeft zijn standpunt op 24 oktober 2018 aangenomen.

Wanneer de standpunten van het Europees Parlement en de Raad van elkaar afwijken, wordt er onderhandeld in de zogeheten "bemiddelingsprocedure". Deze periode van 21 dagen liep dit jaar van 30 oktober tot en met 19 november.

De onderhandelingen worden gevoerd door een speciaal bijeengeroepen bemiddelingscomité, waarnaar het Europees Parlement en de Raad elk 28 vertegenwoordigers afvaardigen. De Europese Commissie - vertegenwoordigd door de commissaris die verantwoordelijk is voor de begroting, evenals deskundigen van het directoraat-generaal Begroting - treedt daarbij op als onpartijdige bemiddelaar.

Volgende stappen

Om het vandaag bereikte compromis te bezegelen, moet de tekst binnen 14 dagen formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

Meer informatie

IP/18/6381

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven