r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De Commissie toont wegen om de mondiale rol van de euro te versterken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 5 december 2018.

In het licht van de komende top van de Europese Raad en de eurotop in december presenteert de Commissie maatregelen om de rol van de euro te versterken in een veranderende wereld.

In zijn toespraak over de Staat van de Unie van september 2018 heeft voorzitter Juncker gewezen op het strategische belang van de euro en op de noodzaak de gemeenschappelijke munt ten volle zijn rol op de internationale scène te laten spelen. Steunend op de komende besluiten om de economische en monetaire unie te versterken, de bankenunie te voltooien en de kapitaalmarktenunie verder uit te bouwen, moet de euro zijn mondiale rol ontwikkelen en het politieke, economische en financiële gewicht van de eurozone ten volle weerspiegelen.

Daartoe schetst de Commissie in de mededeling van vandaag welke voordelen de versterkte internationale rol van de euro oplevert voor de EU en het internationale financiële stelsel, en stelt zij initiatieven voor om de rol van de gemeenschappelijke munt te bevorderen. In het kader van dit streven heeft de Commissie een aanbeveling over de internationale rol van de euro op het gebied van energie aangenomen, om een ruimer gebruik van de euro in deze strategische sector te promoten.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Commissie en bevoegd voor de euro en de sociale dialoog: “De euro is een jonge maar succesvolle munt. Nu is voor de euro de tijd gekomen om zijn mondiale rol verder te ontwikkelen. De euro moet het politieke, economische en financiële gewicht van de eurozone weerspiegelen en een evenwichtige, op regels gebaseerde internationale politieke en economische orde ondersteunen. Met de voorstellen die vandaag op tafel liggen, kunnen we op weg gaan maar onze onderneming kan alleen maar slagen als de EU, de lidstaten, de marktdeelnemers en andere actoren gezamenlijk inspanningen leveren.”

Miguel Arias Cañete, commissaris voor Klimaatactie en Energie: “De EU is ‘s werelds grootste energie-importeur met een invoerfactuur van gemiddeld 300 miljard EUR, met een open en concurrerende interne markt. Een sterkere internationale rol voor de euro op het gebied van energie, investeringen en handel zal het risico op verstoring van de invoer verkleinen en de autonomie van Europese ondernemingen bevorderen. Op die manier kan een belangrijke bijdrage worden geleverd tot onze doelstelling van voorzieningszekerheid in de energie-unie.

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: “Een ruimer gebruik van de euro in de wereldeconomie kan een aanzienlijk potentieel opleveren om Europese burgers en ondernemingen beter tegen externe schokken te beschermen en het internationale financiële en monetaire systeem weerbaarder te maken. Werken aan de voltooiing van de economische en monetaire unie is niet alleen noodzakelijk om de groei en de stabiliteit in Europa zelf te bevorderen maar levert ook een belangrijk project om onze Europese autonomie in een geglobaliseerde wereld te schragen.”

Het ondersteunen van de internationale rol van de euro vormt een onderdeel van Europa's verbintenis ten aanzien van een open, multilaterale en op regels gebaseerde mondiale economie en handel. Dit komt op een ogenblik waarop recente mondiale trends, de opkomst van nieuwe economische machten alsmede de ontwikkeling van nieuwe technologieën mogelijk een verschuiving aankondigen naar een meer gediversifieerd en multipolair stelsel met verschillende mondiale valuta's.

Het besluit om een munt te gebruiken wordt uiteindelijk genomen door marktdeelnemers en het is niet de bedoeling de commerciële vrijheid te beïnvloeden of de keuze te beperken. Een sterkere rol voor de euro zou echter bijdragen tot een grotere weerbaarheid van het internationale financiële stelsel en zou marktdeelnemers over de hele wereld bijkomende keuzemogelijkheden bieden in een internationale economie die minder kwetsbaar zou zijn voor schokken.

Op het “thuisfront” zou de Europese Unie de bescherming van haar burgers en ondernemingen kunnen versterken, haar waarden hooghouden en haar belangen op het wereldtoneel bevorderen in overeenstemming met een op regels gebaseerd multilateralisme. Een ruimer gebruik wereldwijd van de euro zou minder kosten en risico's voor Europese ondernemingen meebrengen, alsook lagere rentevoeten voor huishoudens.

Initiatieven om de rol van de euro te bevorderen

  • voltooiing van Europa's economische en monetaire unie, bankenunie en kapitaalmarktenunie. Slechts 7 van de 40 belangrijke voorstellen van de Commissie aan de medewetgevers op deze gebieden zijn aangenomen.
  • bijkomende maatregelen om een diepe Europese financiële sector alsmede sterkere Europese financiëlemarktinfrastructuren te bevorderen; solide rentebenchmarks en een geïntegreerd stelsel voor instantbetalingen in de EU.
  • initiatieven die betrekking hebben op de internationale financiële sector: voortgaande samenwerking tussen centrale banken om de financiële stabiliteit te vrijwaren; verhoging van het aandeel van in euro luidende schuldemissies van Europese entiteiten; bevordering van economische diplomatie ter ondersteuning van het gebruik van de euro en verlening van technische bijstand om de toegang tot het eurobetalingssysteem voor buitenlandse entiteiten te verbeteren, met name in het kader van het Europese plan voor externe investeringen.

Een ruimer gebruik van de euro in belangrijke strategische sectoren

De Commissie doet ook een oproep tot de lidstaten om een ruimer gebruik van de euro in strategische sectoren te bevorderen. Ondanks hun positie als grote afnemers en als grote producenten handelen Europese ondernemingen in belangrijke strategische markten nog steeds in US-dollar, vaak zelfs in hun onderlinge zakendoen. Daardoor zijn ondernemingen blootgesteld aan valutarisico's en politieke risico's, zoals unilaterale besluiten die een directe weerslag hebben op in dollar luidende transacties. In deze context heeft de Commissie vandaag een aanbeveling aangenomen om een ruimer gebruik van de euro in internationale energieovereenkomsten en -transacties te bevorderen. Zo zullen Europese ondernemingen hun voordeel kunnen doen met een sterkere autonomie en zichzelf financieren, waardoor zij minder blootgesteld zijn aan judicieel optreden van rechterlijke instanties uit derde landen. Dit zal de EU-doelstelling ondersteunen om een energie-unie op te bouwen met een veilige, leefbare en toegankelijke energievoorziening.

De Commissie zal tevens een reeks gerichte raadplegingen van belanghebbenden houden en over de resultaten rapporteren in de zomer van 2019.

  • De Commissie zal een raadpleging opstarten over het marktpotentieel voor een ruimer gebruik van in euro luidende transacties op het gebied van olie, geraffineerde producten en gas.
  • Wat grondstoffen (metalen en delfstoffen) en levensmiddelen betreft, zal aan de belanghebbenden worden gevraagd hoe de in euro luidende handelstransacties kunnen worden uitgebreid.
  • Verder wordt een raadpleging opgezet over mogelijke maatregelen om het gebruik van de euro door fabrikanten in de vervoerssector te bevorderen.

De Commissie nodigt de EU-leiders uit de internationale rol van de euro te bespreken op de top van de Europese Raad en de eurotop in december.

Achtergrond

In zijn toespraak over de Staat van de Unie van 2018 heeft voorzitter Juncker een aantal beleidsmaatregelen aangewezen om het gebruik van de euro als internationale valuta te bevorderen. “De euro bestaat nog maar twintig jaar en heeft - ondanks herhaalde pessimistische geluiden - al een hele weg afgelegd. De euro is nu de op één na meest gebruikte valuta in de wereld. Zestig landen hebben hun eigen munt op enige wijze aan de euro gekoppeld. Maar we moeten meer doen om ervoor te zorgen dat onze eenheidsmunt zijn rol op het wereldtoneel ten volle kan spelen.”

De euro is vandaag de tweede belangrijkste internationale valuta. Zowat 340 miljoen Europese burgers gebruiken elke dag eurobiljetten en -munten in de 19 lidstaten van de eurozone. Zowat 60 landen ter wereld gebruiken de euro nu, of in de toekomst, of koppelen hun munt aan de euro. Het is een algemeen aanvaarde valuta voor internationale betalingen en een aanzienlijk deel van de internationale reserves van buitenlandse centrale banken en de schuldemissies op internationale markten luidt in euro.

Ongeveer 36 % van de waarde van internationale transacties werd in 2017 gefactureerd of vereffend in euro. De euro vertegenwoordigt ongeveer 20 % van de internationale reserves van buitenlandse centrale banken. Dat is meer dan het aandeel van de eurozone in het mondiale bruto binnenlands product (bbp).

De publieke steun voor de euro in de EU is onafgebroken hoog geweest, vooral in de landen die de euro reeds gebruiken. De Europeanen wijzen de euro aan als een van de belangrijkste symbolen van de Europese Unie. De munt heeft zichtbare en zeer praktische voordelen gebracht voor Europese huishoudens, ondernemingen en regeringen: stabiele prijzen, lagere transactiekosten, transparantere en meer concurrerende markten en toegenomen handel. Reizen en wonen in het buitenland is gemakkelijker geworden, de rentevoeten zijn laag en het spaargeld is beschermd.

Tien jaar nadat de financiële crisis de wereld dooreenschudde, is de structuur van Europa's economische en monetaire unie aanzienlijk versterkt maar blijft er nog werk te verzetten. Voortbouwend op de visie die ontwikkeld is in verslag van de vijf voorzitters van juni 2015 en verder uitgewerkt is in de discussienota's over het verdiepen van de economische en monetaire unie en de toekomst van de EU-financiën, van het voorjaar van 2017, presenteerde de Commissie een routekaart voor de verdieping van de Europese economische en monetaire Unie. De versterking van de internationale rol van de euro is het logische vervolg daarvan en vormt ook een nieuwe stap in deze totale agenda die in de loop van de laatste vier jaar ontwikkeld is.

Meer informatie

Memo: Naar een sterkere internationale rol van de euro

Factsheet: De Commissie toont wegen om de mondiale rol van de euro te versterken

Mededeling: Naar een sterkere internationale rol van de euro

Aanbeveling over de internationale rol van de euro op het gebied van energie

Eurozone

Bankenunie

Kapitaalmarktenunie

Volg vicevoorzitter Dombrovskis op Twitter: @VDombrovskis

Volg commissaris Arias Cañete op Twitter: @MAC_europa

Volg commissaris Moscovici op Twitter: @pierremoscovici

IP/18/6643

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven