r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Algemene Zaken, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 februari 2019 09:00 - 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Voornaamste agendapunten

De ministers zullen een oriënterend debat houden over het meerjarig financieel kader voor 2021-2027. Dit punt wordt in openbare zitting behandeld.

De Raad zal zich buigen over de geannoteerde ontwerpagenda van de aanstaande Europese Raad, die plaatsvindt op 21 en 22 maart 2019.

De ministers zullen eerst van gedachten wisselen aan de hand van de discussienota "Naar een Duurzaam Europa in 2030", die de Europese Commissie op 30 januari 2019 heeft uitgebracht. Deze nota bekijkt hoe de EU het beste kan bijdragen aan de duurzameontwikkelings­doelstellingen van de VN voor 2030.

De Raad zal ook nagaan hoe het staat met de procedures van artikel 7, lid 1 VEU met betrekking tot de rechtsstaat in Polen en de eerbiediging van de EU-waarden in Hongarije.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt onderwerpen die meer dan één beleidsterrein raken, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven