r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Economische en Financiële Zaken, 4 december 2018 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 4 december 2018, 15:00.

Hoogtepunten van de Raad Economische en Financiële Zaken van 4 december 2018

Voornaamste resultaten

Bankenunie

De Raad heeft het resultaat van de onderhandelingen met het Europees Parlement over een reeks belangrijke risico­verminderende maatregelen van het zogenoemde "bankenpakket" goedgekeurd.

Vandaag hebben we een zeer belangrijke stap gezet richting de voltooiing van de bankenunie. We presenteren maatregelen waarmee we de Europese banken sterker, stabieler en veerkrachtiger maken. Daarmee wordt het mogelijk om ambitieuze besluiten te nemen voor hervormingen in de eurozone.

Hartwig Löger, Minister van Financiën van Oostenrijk, dat momenteel het voorzitterschap van de Raad bekleedt

De maatregelen komen tegemoet aan 3 belangrijke doelstellingen waartoe de Raad in juni 2016 in zijn routekaart voor de voltooiing van de banken­unie heeft besloten:

het kader voor afwikkeling van banken versterken

afwikkelings­autoriteiten de mogelijkheid bieden de betalingen van een bank die in afwikkeling is op te schorten

de kapitaal­vereisten voor banken verhogen door de invoering van een bindende hefboom­ratio, een verplichte netto stabiele financierings­ratio en risico­gevoelige regels voor de handel in effecten en derivaten

De goedkeuring effent het pad voor verdere stappen op het gebied van risicodeling in de bankenunie van de EU.

Bankenunie: Raad keurt pakket risicoverminderende maatregelen goed (persmededeling, 04/12/2018)

Bankenunie - risicovermindering (achtergrondinformatie)

Voorts bracht de Commissie verslag uit over de uitvoering van het actieplan van de Raad (juli 2017) over niet-renderende leningen in de banksector. Uit het verslag blijkt dat volgens de recentste gegevens het totale bedrag aan niet-renderende leningen van bijna € 1 biljoen aan het einde van 2016 is gezakt tot € 82 miljard. Het aandeel van dergelijke leningen in het totaal aan bankleningen is van 5,4% in juni 2016 gedaald tot 3,4%. Dit aandeel blijft echter ongelijk verdeeld over de EU, gaande van 0,6% tot 44,9%, en de trage vooruitgang in sommige lidstaten is nog steeds een bron van zorg.

Tot slot besprak de Raad een voortgangsverslag van de technische besprekingen over het Europees deposito­verzekerings­stelsel (EDIS).

Derde verslag van de Commissie over het terugdringen van niet-renderende leningen Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

BG HR CS DA EN ET FI FR DE EL HU GA IT LV LT MT PL PT RO SK SL ES SV

Voortgangsverslag van het voorzitterschap over EDIS (november 2018)

Digitale belasting

De ministers hebben een openbaar oriënterend debat gehouden over het voorstel voor een digitale­diensten­belasting.

Het voorstel is op 21 maart 2018 bekend­gemaakt door de Commissie in het kader van het "pakket belasting van de digitale economie". Het moet een tussen­tijdse oplossing bieden om de meest dringende hiaten in de belasting van digitale activiteiten op te vullen, en tegelijk een gelijk speelveld waarborgen voor alle bedrijven.

Na een grondige analyse van alle technische vraagstukken heeft het voorzitterschap een compromis­tekst ingediend met de elementen die de meeste steun krijgen van de lidstaten. In dit stadium kan een aantal delegaties de tekst om politieke redenen uit principe echter niet goedkeuren, terwijl andere nog niet tevreden zijn over een aantal specifieke punten in de tekst. De tekst kreeg niet de nodige steun en werd niet in detail besproken.

De ministers hebben een gezamenlijke verklaring van de Franse en de Duitse delegatie besproken. Het voorzitterschap stelde voor dat de Raadsgroep voortwerkt op basis van de laatste compromis­tekst van het voorzitterschap en de door Frankrijk en Duitsland voorgestelde elementen, om zo snel mogelijk een akkoord te bereiken.

Nota van het voorzitterschap over de digitale­diensten­belasting (november 2018)

Compromistekst van het voorzitterschap over de digitale­diensten­belasting (november 2018)

Gezamenlijke Frans-Duitse verklaring over de belasting van digitale onder­nemingen en minimum­belasting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

BG HR CS DA EN ET FI FR DE EL HU GA IT LV LT MT PL PT RO SK SL ES SV

Bestrijding van witwaspraktijken

De Raad heeft conclusies aangenomen over een actieplan om witwaspraktijken en terrorismefinanciering beter aan te pakken.

De conclusies bevatten een aantal niet-wetgevende kortetermijn­maatregelen om het toezicht op de bestrijding van witwas­praktijken te verbeteren en de samen­werking tussen de bevoegde autoriteiten aan te moedigen.

Bestrijding van witwassen van geld (achtergrondinformatie)

Witwassen van geld: Raad neemt conclusies aan over een actieplan voor beter toezicht (persmededeling, 04/12/2018)

Belastingen

De Raad heeft 3 korte wetgevings­besluiten aangenomen ter aanpassing van een aantal btw‑regels in de EU om 4 specifieke problemen te verhelpen in afwachting van een nieuw btw‑stelsel.

Btw: Raad neemt kortetermijnoplossingen voor het huidige EU-stelsel aan (persmededeling, 04/12/2018)

Voorts hebben de ministers een verslag aan de Europese Raad over belasting­aangelegenheden goedgekeurd, evenals een van Raadsconclusies vergezeld verslag van de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) waarin tevens wordt ingegaan op samen­werking met rechts­gebieden buiten de EU.

Verslag aan de Europese Raad over belasting­aangelegenheden (november 2018)

Verslag van de Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) (november 2018)

Ontwerpconclusies over de gedrags­code inzake de belasting­regeling voor ondernemingen (november 2018)

Stabiliteits- en groeipact

De Raad heeft de balans opgemaakt van de lopende procedures voor significante afwijkingen tegen Hongarije en Roemenië. De ministers hebben besluiten uitgevaardigd waarin werd bevestigd dat er geen doeltreffende maatregelen zijn getroffen en stelden nieuwe maatregelen voor om de afwijkingen te corrigeren.

Daarnaast zijn de ministers op basis van een presentatie door de Commissie van start gegaan met de jaarlijkse procedure van het "Europees Semester", waarin het beleid van de lidstaten inzake economie, werkgelegenheid en begroting wordt gevolgd.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3659

Brussel

4 december 2018

Vooraf (documenten)

Herziene voorlopige agenda, Raad Economische en Financiële Zaken, 4 december 2018

Lijst van A-punten, wetgevings­werkzaamheden, Raad Economische en Financiële Zaken, 4 december 2018

Herziene lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden, Raad Economische en Financiële Zaken, 4 december 2018

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Stemuitslagen zitting


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven