r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie brengt verslag uit over de vooruitgang die Bulgarije heeft geboekt in het kader van het samenwerkings- en toetsingsmechanisme

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 13 november 2018.

Europese Commissie brengt verslag uit over de vooruitgang die Bulgarije heeft geboekt in het kader van het samenwerkings- en toetsingsmechanisme

De Europese Commissie heeft vandaag haar laatste rapport goedgekeurd met betrekking tot de stappen die door Bulgarije zijn gezet voor het nakomen van de door Bulgarije aangegane verbintenissen op het vlak van justitiële hervorming, de bestrijding van corruptie en de georganiseerde misdaad, in het kader van het mechanisme voor samenwerking en toetsing (CVM).

In het verslag dat vandaag wordt gepubliceerd, wordt nagegaan welke vooruitgang in het voorbije jaar is geboekt om te voldoen aan de 17 slotaanbevelingen die de Commissie in het rapport van januari 2017 heeft uitgebracht en wordt met genoegen nota genomen van de volgehouden inspanningen en vastberadenheid van Bulgarije om deze aanbevelingen uit te voeren. De Commissie is ervan overtuigd dat Bulgarije - indien de huidige positieve ontwikkelingen worden aangehouden - in staat zal zijn alle resterende aanbevelingen uit te voeren en aldus te voldoen aan de openstaande ijkpunten. Hierdoor zal het CVM voor Bulgarije vóór het einde van het mandaat van deze Commissie kunnen worden afgerond - in overeenstemming met de door voorzitter Jean-Claude Juncker bij de aanvang van zijn mandaat aangegeven richting.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: "In dit verslag wordt erkend dat Bulgarije gestage vooruitgang is blijven boeken met de uitvoering van de slotaanbevelingen die in januari 2017 zijn vastgesteld. Deze hervormingen zijn noodzakelijk voor een doeltreffende bestrijding van de corruptie en georganiseerde misdaad. Indien de huidige positieve ontwikkelingen worden aangehouden en de geboekte vooruitgang duurzaam en onomkeerbaar blijft, ben ik ervan overtuigd dat het CVM voor Bulgarije vóór de afloop van het mandaat van deze Commissie kan worden afgerond."

In de twaalf maanden sinds het laatste rapport in november 2017 heeft Bulgarije zijn inspanningen voortgezet om de in het rapport van januari 2017 opgenomen aanbevelingen uit te voeren. De Commissie is van oordeel dat verscheidene aanbevelingen reeds zijn uitgevoerd en dat uitvoering van een aantal andere aanbevelingen nakend is. Op basis hiervan kunnen drie van de zes ijkpunten (onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, wetgevingskader en georganiseerde misdaad) als voorlopig gesloten worden beschouwd. Aangezien in sommige gevallen de ontwikkelingen nog steeds aan de gang zijn, is een continu toezicht door de Commissie vereist om deze beoordeling te bevestigen.

Bulgarije moet zich blijven inzetten om concrete resultaten te boeken om de gemaakte vooruitgang te consolideren. Deze positieve ontwikkeling moet gehandhaafd blijven in het kader van het CVM en zal na de afronden van het CVM door de Bulgaarse autoriteiten verder moeten worden opgevolgd. Transparante verslaglegging door de Bulgaarse autoriteiten en openbare en maatschappelijke controle zullen een belangrijke rol spelen bij de internalisering van de monitoring op nationaal niveau en de totstandkoming van de noodzakelijke waarborgen om het pad van vooruitgang en hervorming te handhaven. Daarnaast wordt er in het rapport van de Commissie melding van gemaakt dat zich in de afgelopen jaren een significante verslechtering heeft voorgedaan in het Bulgaarse mediaklimaat, hetgeen de toegang van het publiek tot informatie in het gedrang kan brengen en een negatieve impact kan hebben op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, met gerichte aanvallen op rechters in sommige media. Breder gesteld is het vermogen van de media en van het maatschappelijk middenveld om machthebbers rekenschap te laten afleggen in een pluralistische omgeving zonder hierbij onder druk te worden gezet een belangrijke hoeksteen om de hervormingen in het kader van het CVM voort te zetten en om meer in het algemeen behoorlijker te besturen.

De Commissie is ervan overtuigd dat Bulgarije zijn hervormingsinspanningen zal voortzetten en in staat zal zijn te voldoen aan al de resterende aanbevelingen. De Commissie zal de vooruitgang van nabij blijven volgen en zal vóór de afloop van de ambtstermijn van deze Commissie een verdere beoordeling over de geboekte vooruitgang opstellen. De Commissie verwacht dat op deze wijze het CVM voor Bulgarije afgerond zal kunnen worden. Om deze doelstelling te bereiken, verzoekt de Commissie Bulgarije de huidige positieve ontwikkelingen aan te houden met het oog op de uitvoering van alle resterende aanbevelingen.

Achtergrond

Op 1 januari 2007 heeft de Commissie het mechanisme voor samenwerking en toetsing (CVM) opgericht om te beoordelen welke vooruitgang Bulgarije had geboekt ten aanzien van de door Bulgarije gedane toezeggingen op het vlak van de justitiële hervorming en de strijd tegen corruptie en de georganiseerde misdaad. Sinds 2007 heeft de Commissie in schriftelijke rapporten aan het Europees Parlement en de Raad op gezette tijd verslag uitgebracht over de geboekte vooruitgang. Bij het opstellen van deze rapporten werd een beroep gedaan op EU-lidstaten, het maatschappelijk middenveld, internationale organisaties, onafhankelijke deskundigen en diverse andere bronnen. De conclusies van de Commissie en de in het kader van het CVM gebruikte methoden hebben steeds kunnen rekenen op sterke steun van de lidstaten in de conclusies van de Raad na elk rapport.

In haar verslag over het mechanisme voor samenwerking en toetsing van januari 2017 maakte de Commissie de balans op de periode van 10 jaar dat het CVM loopt, met een overzicht van de geboekte resultaten en de resterende problemen en met vermelding van de essentiële resterende stappen die moeten worden gezet om de doelstellingen van het CVM te bereiken. De Commissie heeft 17 aanbevelingen gedaan. Indien Bulgarije hieraan voldoet, zou dit als toereikend kunnen worden beschouwd om het CVM af te ronden, tenzij er zich andere ontwikkelingen voordoen die de gemaakte vorderingen duidelijk zouden terugdraaien. In het verslag van januari werd ook erop gewezen dat de snelheid van het proces zal afhangen van het tempo waarmee Bulgarije de aanbevelingen op een onomkeerbare wijze omzet. Een eerste beoordeling van de geboekte vooruitgang met betrekking tot de 17 aanbevelingen werd in november 2017 vastgesteld, maar de Commissie kon toen nog niet concluderen naar tevredenheid aan de ijkpunten was voldaan.

In het rapport van vandaag wordt een balans opgemaakt van de stappen die Bulgarije sinds november 2017 heeft gezet. In het rapport is de beoordeling van de Commissie opgenomen met betrekking tot de opvolging door Bulgaarse autoriteiten van de 17 aanbevelingen. Het rapport wordt aangevuld met een werkdocument van de diensten van de Commissie waarin de gedetailleerde analyse van de Commissie is opgenomen, waarbij is geput uit de permanente dialoog tussen de Bulgaarse autoriteiten en de diensten van de Commissie.

Meer informatie

MEMO - CVM rapporten met betrekking tot Bulgarije en Roemenië: Vragen en antwoorden

Alle CVM rapporten

IP/18/6364

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven