r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiele instellingen

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op dinsdag 13 november 2018.

Financiën

Op 19 oktober jl. heeft het kabinet enkele fiches met betrekking tot het voorstel ven de Europese Commissie tot versterking van het Uniekader voor prudentieel antiwitwastoezicht voor financiële instellingen aan de Kamer toegezonden.

In het voorstel wijst de Europese Commissie erop dat het regelgevings- en toezichtskader van het financiële stelsel van de EU nog lacunes kent. Daarnaast geeft de Commissie aan dat Europese toezichthouders momenteel een beperkte invulling geven aan het voorkomen van witwassen. Tot slot stelt de Commissie dat zowel binnen als tussen lidstaten de samenwerking en informatie-uitwisseling kan worden verbeterd en dat de Europese Bankautoriteit in bovenstaand proces een coördinerende rol zou moeten vervullen. De Commissie spreekt hiertoe steun uit aan twee amendementen vanuit het Europees Parlement op de richtlijn kapitaalvereisten uit 2016.

In het fiche wordt aangegeven dat het kabinet Europese samenwerking en informatiedeling tussen (prudentiele) toezichthouders en lidstaten bij het voorkomen en bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme cruciaal acht. Het kabinet kan zich voorts in beginsel vinden in de door de Europese Commissie voorgestelde steun voor de betreffende amendementen.

  • 15/11: Inbreng schriftelijk overleg fiches versterking Uniekader

Terug naar boven