r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Developing IT systems in the area of Freedom, Security and Justice: Council agrees a stronger role for eu-LISA

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 9 november 2018.

Het EU-agentschap dat verantwoordelijk is voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen bij de uitvoering van het EU-beleid inzake grensbeheer, migratie en samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (eu-LISA) wordt versterkt.

De Raad heeft vandaag een verordening aangenomen die het mandaat van eu-LISA uitbreidt. Met de verordening krijgt het agentschap een belangrijke rol bij de uitvoering van nieuwe IT-architectuur op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ).

De verordening belast het agentschap in het bijzonder met:

  • het ontwikkelen en gebruiken van nieuwe systemen, zoals het onlangs goedgekeurde inreis-uitreissysteem en het EU-Systeem voor reisinformatie en -autorisatie (Etias)
  • het bijdragen tot de ontwikkeling van technische oplossingen voor interoperabiliteit, afhankelijk van de resultaten van lopende besprekingen over een wetgevingsinstrument inzake interoperabiliteit
  • het verlenen van steun aan lidstaten die daarom vragen, bijvoorbeeld steun om migratieproblemen aan te pakken, en van bijstand bij het vinden van gemeenschappelijke oplossingen voor het nakomen van wettelijke verplichtingen van de EU inzake gedecentraliseerde systemen op JBZ-gebied
  • een grotere rol in onderzoek, proefprojecten en testactiviteiten

Volgende stappen

De Raad en het Europees Parlement moeten nu de aangenomen verordening ondertekenen. De ondertekende tekst wordt daarna bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU en treedt 20 dagen nadien in werking.

Achtergrond

eu-LISA werd in 2011 opgericht en beheert momenteel systemen zoals het Visuminformatiesysteem (VIS), het Schengeninformatiesysteem (SIS) en Eurodac.

Na een evaluatie van het agentschap en bepaalde ontwikkelingen inzake migratie en veiligheid, diende de Commissie op 29 juni 2017 een voorstel in voor een nieuw wettelijk mandaat voor eu-LISA om beter het hoofd te kunnen bieden aan de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht.

Naar de bladzijde "Vergaderingen" Download als PDF

Binnenlandse zaken


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven