r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 23 januari 2019 09:00 - 18:00
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

9.00 - 12.30 uur en 16.00 - 18.00 uur

9.00 - 10.30 uur

 • 4. 
  Presentatie van de prioriteiten van het Roemeense voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op het gebied van justitie en binnenlandse zaken

LIBE/8/15359

·Presentatie door Tudorel Toader, minister van Justitie, en Carmen Daniela Dan, minister van Binnenlandse Zaken

10.30 - 10.45 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 5. 
  Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie)

LIBE/8/12010

***I 2017/0352(COD) COM(2018)0480 - C8-0293/2018

 

Rapporteur:

 

Nuno Melo (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 
 

BUDG -

Bernd Kölmel (ECR)

AD - PE616.792v02-00

AM - PE622.010v02-00

       
 • 6. 
  Interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen (grenzen en visa)

LIBE/8/12007

***I 2017/0351(COD) COM(2018)0478 - C8-0294/2018

 

Rapporteur:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 
 

BUDG -

Bernd Kölmel (ECR)

AD - PE616.791v02-00

AM - PE622.009v01-00

       

·Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

10.45 - 11.45 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 7. 
  Gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) - Uitvoeringsverslag

LIBE/8/15368

·Uiteenzetting over de tenuitvoerlegging van bestaande CEAS-instrumenten door de Europese Commissie, DG Home

 • 8. 
  De kosten van een niet-verenigd Europa inzake asielbeleid

LIBE/8/15230

·Presentatie van een studie door dr. Wouter van Ballegooij en dr. Cecilia Navarra, Onderzoeksdienst van het Europees Parlement (EPRS), en dr. Meena Fernandes, Milieu ltd.

11.45 - 12.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 9. 
  Oprichting van een netwerk van Europese migratieverbindingsfunctionarissen (herschikking)

LIBE/8/13148

***I 2018/0153(COD) COM(2018)0303 - C8-0184/2018

 

Rapporteur:

 

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

PR - PE629.479v01-00

AM - PE630.656v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 
 

JURI -

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

CM - PE629.752v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpverslag

·Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen en over de samenstelling van het onderhandelingsteam

 • 10. 
  Vaststelling van het instrument voor pretoetredingssteun (IPA III)

LIBE/8/13769

***I 2018/0247(COD) COM(2018)0465 - C8-0274/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Bodil Valero (Verts/ALE)

PA - PE625.581v01-00

AM - PE632.109v01-00

Bevoegd:

 

AFET -

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)

Knut Fleckenstein (S&D)

PR - PE627.819v01-00

AM - PE630.714v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

 • 11. 
  Tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen

LIBE/8/14901

2018/2114(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Maria Grapini (S&D)

PA - PE631.991v01-00

AM - PE632.830v02-00

Bevoegd:

 

AFCO -

György Schöpflin (PPE)

PR - PE630.622v01-00

AM - PE632.170v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

 • 12. 
  Invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) ter aanvulling en ondersteuning van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS-TCN)

LIBE/8/10389

***I 2017/0144(COD) COM(2017)0344 - C8-0217/2017

 

Rapporteur:

 

Daniel Dalton (ECR)

AG - PE632.976v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

BUDG -

Bernd Kölmel (ECR)

AD - PE612.106v03-00

AM - PE612.148v01-00

 

CONT -

Besluit: geen advies

 
       

·Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

 • 13. 
  Uitwisseling van informatie over onderdanen uit derde landen en het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris)

LIBE/8/05580

***I 2016/0002(COD) COM(2016)0007 - C8-0012/2016

 

Rapporteur:

 

Daniel Dalton (ECR)

AG - PE632.980v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   
       

·Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

*** Einde elektronische stemming ***

16.00 - 16.45 uur

 • 14. 
  Proefprojecten inzake legale migratie - stand van zaken

LIBE/8/15362

·Presentatie door Paraskevi Michou, directeur-generaal, DG Home, Europese Commissie

16.45 - 17.45 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 15. 
  Gezamenlijke publicatie van de OESO en de Europese Commissie:

"Settling In 2018 - Indicators of Immigrant Integration"

LIBE/8/15369

·Presentatie door Stefano Scarpetta, directeur Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Sociale Integratie, OESO, en door een vertegenwoordiger van DG HOME

 • 16. 
  Briefingdocument van de Europese Rekenkamer: De integratie van migranten van buiten de EU

LIBE/8/15363

·Presentatie door Iliana Ivanova, lid van de Europese Rekenkamer

17.45 - 18.00 uur

 • 17. 
  Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (ETS nr. 108)

LIBE/8/13543

*** 2018/0238(NLE) 10923/2018 - C8-0440/2018

 

Rapporteur:

 

József Nagy (PPE)

PR - PE632.901v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

EMPL -

Besluit: geen advies

 
 

ITRE -

Besluit: geen advies

 
 

IMCO -

Besluit: geen advies

 
 

JURI -

Besluit: geen advies

 
       

·Behandeling ontwerpaanbeveling (goedkeuring)


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven