r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

EU-begroting 2019: focus op jongeren, migratie en innovatie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 24 oktober 2018.

Het EP verhoogde de begroting van 2019 tot € 166,34 miljard voor verbintenissen, en tot € 149,3 miljard voor betalingen. De onderhandelingen met de Raad vinden plaats in november.

In hun begrotingsresolutie bekrachtigden de parlementsleden hun eerder vastgestelde prioriteiten: “duurzame groei, innovatie, concurrentievermogen, veiligheid, het tegengaan van de oorzaken van de vluchtelingen- en migratiestroom alsook het beheer hiervan, de strijd tegen de klimaatopwarming en de overgang naar een meer duurzaam energiebeleid, waarbij de focus van de plannen op de inclusie van jongeren ligt”.

Jongeren, economische groei en jobs

De parlementsleden verhogen het budget voor het Erasmus+ programma met €362 miljoen. Ook het “Youth Employment Initiative” kreeg een boost van € 346,7 miljoen, waarmee het totale budget voor dit jongerentewerkstellingsinitiatief in 2019 € 580 miljoen bedraagt.

De leden wezen ook de besparingen af die de Raad voorstelde inzake economische groei en jobcreatie. Die besparingen, voor een totaalbedrag van € 794 miljoen (de helft van de besparingen die de raad voorstelde), bestempelden zij als “ongerechtvaardigd”. Volgens de leden zou een vermindering van het budget voor “programma’s met een hoge Europese waarde, zoals Horizon 2020 en Connecting Europe Facility (CEF), neerkomen op het tegenovergestelde van wat de Raad als haar politieke prioriteit ziet”.

Daarom besloten zij om de financiering voor grote infrastructuurprojecten en het Horizon 2020 programma (dat o.m. steun geeft aan onderzoeksprojecten) te herstellen (+ € 256,9 miljoen). De Raad had besparingen doorgevoerd in deze programma’s om het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) te financieren.

Andere grote budgetverhogingen zijn:

  • € 74,7 miljoen voor programma’s en agentschappen inzake veiligheid
  • € 50 miljoen in steunmaatregelen voor landen die getroffen zijn door de Afrikaanse varkenspest
  • € 28,9 miljoen in steun voor kleine en middelgrote ondernemingen

Vluchtelingen- en migratiecrisis, verminderde financiële steun voor Turkije

Wat betreft migratie gaven de parlementsleden extra budget aan programma’s die de wortels ervan aanpakken, zowel in de EU als in de naburige landen. Voorbeelden hiervan zijn het “Development Cooperation Instrument” (een budgetverhoging van € 147,5 miljoen) en het “European Neighbourhood Instrument” (+ € 146 miljoen), dat financiële steun biedt aan landen ten zuiden van de EU. Er werd ook extra steun voorzien aan toekomstige lidstaten in de Westelijke Balkan (+ € 56,3 miljoen). Een andere maatregel om migratie-uitdagingen het hoofd te bieden, is een verhoging van het budget van het Asiel- Migratie- en Integratiefonds (AMIF, + € 33 miljoen).

De parlementsleden drongen erop aan dat de tweede schijf van de € 3 miljard die voorzien werd voor faciliteiten voor vluchtelingen in Turkije niet boven het bedrag van € 1 miljard euro zou gaan. Op die manier zou iedere lidstaat in verhouding evenveel bijdragen als het geval was voor de eerste schijf.

Inzake pre-toetredingssteun voor Turkije besloot het Parlement om de voorgestelde besparingen van de Raad niet terug te draaien. Integendeel voerden zij een extra besparing door van € 66,8 miljoen, waardoor het totaalbedrag aan besparingen neerkomt op € 213,5 miljoen lager dan het Commissievoorstel. De leden besloten hiertoe door het gebrek aan respect van Turkije voor de Europese waarden.

Citaat

Rapporteur Daniele Viotti (S&D, IT) zei: “Met deze ambitieuze begroting willen wij de grote uitdagingen die ons en ons continent opwachten tegemoet gaan, met name: economische groei en solidariteit, zowel tussen de lidstaten als met de Europese burger. Ook de migratiekwestie, die steeds hoog op de agenda staat bij ontmoetingen tussen de staats- en regeringsleiders, is een bron van zorg voor onze burgers”.

“Onze grootste uitdaging is echter voldoende steun geven aan de jongere generatie. Dit vormt dan ook de voornaamste focus van deze begroting. Zeker het Erasmus+ programma moet in de komende jaren, naast een symbolisch belangrijk project voor Europa, ook een project worden waarin alle jongeren zich kunnen vinden. Ook met de “Jeugdgarantie” leggen we de focus op jongeren. Specifiek de jeugdwerkloosheid moet daarbij aangepakt worden, aangezien die in sommige lidstaten nog steeds veel te hoog ligt”.

Herbekijk de toespraak van Viotti tijdens de zitting.

De resolutie van het Europees Parlement inzake hun positie voor de begroting van 2019 werd goedgekeurd, met 389 stemmen voor, 158 stemmen tegen en 123 onthoudingen.

Volgende stappen

De stemming in de plenaire vormt het startpunt van een onderhandelingsronde met de Raad, die drie weken zal duren. Het doel is om tijdig een akkoord te bereiken tussen de twee instellingen, waarover het parlement dan zal stemmen en dat de voorzitter op 29 november zal ondertekenen.

Wat is het verschil tussen ‘verbintenissen’ en ‘betalingen’?

Wegens de nood aan een meerjarenplanning om de activiteiten van de EU te beheren (bv. de financiering van een onderzoeksproject over meerdere jaren) wordt er in de begroting een onderscheid gemaakt tussen enerzijds kredieten voor lopende verbintenissen (de kosten van alle contractuele verplichtingen gedurende een fiscaal jaar, die ook in de volgende jaren kunnen oplopen) en anderzijds betalingen (effectieve betalingen die in een fiscaal jaar worden verricht, eventueel als gevolg van eerder aangegane verbintenissen).


Terug naar boven