r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Straatsburg

Europees Parlement Straatsburg
datum 10 december 2018 19:00 - 22:30
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal N1.3
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

19.00 - 22.30 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.3)

19.00 - 19.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen
 • 4. 
  Door overheidsobligaties gedekte effecten

ECON/8/13261

***I 2018/0171(COD) COM(2018)0339 - C8-0206/2018

 

Rapporteur:

 

Jakob von Weizsäcker (S&D)

PR - PE629.500v01-00

AM - PE630.618v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   
       

·Behandeling amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 20 november 2018, 12.00 uur

19.30 - 21.00 uur

 • 5. 
  Economische dialoog en gedachtewisseling over het najaarspakket van de Commissie, met inbegip van haar adviezen betreffende de ontwerpbegrotingsplannen voor de lidstaten van de eurozone, met name voor Italië uit hoofde van artikel 7, lid 3, van Verordening (EU) nr. 473/2013, met:
 • 6. 
  Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter voor de Euro en Sociale Dialoog, ook bevoegd voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie
 • 7. 
  Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane

ECON/8/15092

 • 8. 
  Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2019

ECON/8/13402

2018/2119(INI)

 

Rapporteur:

 

Tom Vandenkendelaere (PPE)

PR - PE630.674v01-00

Bevoegd:

 

ECON*

   

Adviezen:

 

BUDG*, ENVI, REGI

Standpunt in de vorm van amendementen:

 

FEMM

       

·Behandeling ontwerpverslag

21.00 - 22.30 uur

*** Stemming ***

 • 9. 
  Verordening tot wijziging van de verordeningen inzake de oprichting van Europese toezichthoudende autoriteiten en de verordeningen inzake geïntegreerde financiële markten (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 1094/2010, (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013, (EU) nr. 600/2014, (EU) 2015/760, (EU) 2016/1011 en (EU) 2017/1129

ECON/8/11084

***I 2017/0230(COD) COM(2017)0536 - C8-0319/2017

 

Corapporteurs:

 

Othmar Karas (PPE)

Pervenche Berès (S&D)

PR - PE625.358v01-00

AM - PE627.680v01-00

AM - PE629.533v01-00

AM - PE627.679v01-00

AM - PE627.681v01-00

AM - PE627.678v01-00

AM - PE627.677v01-00

DT - PE616.735v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

Adviezen:

 

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

       

·Goedkeuring ontwerpverslag

·Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2018, 17.00 uur

 • 10. 
  Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

ECON/8/11078

***I 2017/0231(COD) COM(2017)0537 - C8-0318/2017

 

Corapporteurs:

 

Othmar Karas (PPE)

Pervenche Berès (S&D)

PR - PE625.359v01-00

AM - PE627.023v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

Adviezen:

 

DEVE, ITRE, JURI

       

·Goedkeuring ontwerpverslag

·Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 31 augustus 2018, 17.00 uur

 • 11. 
  Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s

ECON/8/11090

***I 2017/0232(COD) COM(2017)0538 - C8-0317/2017

 

Corapporteurs:

 

Othmar Karas (PPE)

Pervenche Berès (S&D)

PR - PE625.360v01-00

AM - PE627.024v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

Adviezen:

 

JURI, AFCO

       

·Goedkeuring ontwerpverslag

·Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 31 augustus 2018, 17.00 uur

 • 12. 
  Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken

ECON/8/13606

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 - C8-0254/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Ralph Packet (ECR)

PA - PE628.583v01-00

AM - PE629.659v02-00

Bevoegd:

 

IMCO* -

Nicola Danti (S&D)

PR - PE628.465v01-00

AM - PE629.777v02-00

AM - PE630.387v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 5 november 2018, 17.00 uur

 • 13. 
  Tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen

ECON/8/13393

2018/2114(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Peter Simon (S&D)

PA - PE628.399v01-00

AM - PE629.608v01-00

Bevoegd:

 

AFCO -

György Schöpflin (PPE)

PR - PE630.622v01-00

Adviezen:

 

BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI, LIBE

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 25 oktober 2018, 12.00 uur

 • 14. 
  Rondvraag
 • 15. 
  Volgende vergaderingen

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven