r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begroting, Straatsburg

Winston Churchillgebouw (WIC)
datum 10 december 2018 19:30 - 22:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Winston Churchill (WIC) Toon locatie
zaal WIC100
organisatie EP-Commissie Begroting (BUDG)

19.30 - 22.00 uur

Straatsburg

Zaal: Winston Churchill (100)

19.30 - 22.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·21 november 2018 PV - PE630.659v01-00

 • 4. 
  Tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

BUDG/8/15108

2018/2275(BUD)

 

Corapporteurs:

 

Daniele Viotti (S&D)

Paul Rübig (PPE)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   
       

·Gedachtewisseling - resultaat van de onderhandelingen

* * *

 • 5. 
  Wijziging van de statuten van de EIB

BUDG/8/14891

 • 6. 
  2018/0811(CNS) 13166/2018 - C8-0464/2018
 

Rapporteur voor advies:

 

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

Bevoegd:

 

AFCO -

Danuta Maria Hübner (PPE)

PR - PE630.640v01-00

       

·Behandeling ontwerpadvies

*** Stemming ***

 • 7. 
  Tweede ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019

BUDG/8/15108

2018/2275(BUD)

 

Corapporteurs:

 

Daniele Viotti (S&D)

Paul Rübig (PPE)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   
       

·Goedkeuring begrotingsamendementen en -resolutie (nog te bevestigen)

 • 8. 
  Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen

BUDG/8/15106

2018/2274(BUD) COM(2018)0901 - C8-0492/2018

 

Rapporteur:

 

Daniele Viotti (S&D)

 

Bevoegd:

 

BUDG

   

Adviezen:

 

LIBE

   
       

·Goedkeuring ontwerpverslag (nog te bevestigen)

·Termijn voor de indiening van amendementen: 7 december 2018, 12.00 uur

 • 9. 
  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2019

BUDG/8/13281

2018/2074(BUD) COM(2018)0281 - C8-0221/2018

 

Rapporteur:

 

Lefteris Christoforou (PPE)

PR - PE623.717v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   

Adviezen:

 

REGI -

Besluit: geen advies

 
       

·Goedkeuring ontwerpverslag (nog te bevestigen)

·Termijn voor de indiening van amendementen: 28 september 2018, 12.00 uur

 • 10. 
  Tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen

BUDG/8/14515

2018/2114(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Jens Geier (S&D)

PA - PE628.606v01-00

AM - PE630.613v01-00

Bevoegd:

 

AFCO -

György Schöpflin (PPE)

PR - PE630.622v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 19 november 2018, 18.00 uur

 • 11. 
  Europese grens- en kustwacht

BUDG/8/14602

***I 2018/0330(COD) COM(2018)0631 - C8-0406/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Jens Geier (S&D)

PA - PE630.438v01-00

AM - PE630.649v01-00

Bevoegd:

 

LIBE -

Roberta Metsola (PPE)

PR - PE630.451v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 22 november 2018, 15.00 uur

 • 12. 
  Gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa

BUDG/8/13501

***I 2018/0196(COD) COM(2018)0375 - C8-0230/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Siegfried Mureșan (PPE)

PA - PE625.490v01-00

AM - PE628.532v01-00

Bevoegd:

 

REGI -

(PPE) Andrey Novakov (PPE)

Constanze Krehl (S&D)

PR - PE626.671v01-00

AM - PE629.551v02-00

AM - PE629.580v01-00

AM - PE629.579v03-00

AM - PE629.577v01-00

AM - PE629.575v01-00

AM - PE629.578v01-00

AM - PE629.576v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 3 oktober 2018, 12.00 uur

 • 13. 
  Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en Cohesiefonds

BUDG/8/13515

***I 2018/0197(COD) COM(2018)0372 - C8-0227/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Jan Olbrycht (PPE)

AM - PE628.479v01-00

Bevoegd:

 

REGI -

Andrea Cozzolino (S&D)

PR - PE627.935v01-00

AM - PE629.761v01-00

AM - PE629.760v01-00

AM - PE629.626v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 1 oktober 2018, 15.00 uur

 • 14. 
  Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

BUDG/8/13725

***I 2018/0243(COD) COM(2018)0460 - C8-0275/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

PA - PE626.927v02-00

AM - PE630.702v01-00

AM - PE631.781v01-00

Bevoegd:

 

AFET, DEVE* -

Pier Antonio Panzeri (S&D)

Cristian Dan Preda (PPE)

Frank Engel (PPE)

Charles Goerens (ALDE)

PR - PE627.790v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 26 november 2018, 18.00 uur

 • 15. 
  Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de Europese Gemeenschap (2018-2024)

BUDG/8/13965

*** 2018/0267(NLE) 10858/2018 - C8-0387/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Heidi Hautala (Verts/ALE)

PA - PE626.908v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

João Ferreira (GUE/NGL)

PR - PE629.693v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 9 november 2018, 12.00 uur

 • 16. 
  Sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, het bijbehorende uitvoeringsprotocol en de briefwisseling bij die overeenkomst

BUDG/8/14751

*** 2018/0349(NLE) COM(2018)0678

 

Rapporteur voor advies:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

PA - PE630.543v01-00

AM - PE630.660v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

Alain Cadec (PPE)

PR - PE629.380v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 23 november 2018, 12.00 uur

 • 17. 
  Begroting 2018: Afdeling III - Commissie

Rapporteur: Siegfried Mureșan (PPE)

 • 18. 
  Eventuele verzoeken om kredietoverschrijving
 • 19. 
  Begroting 2018: Overige afdelingen

Rapporteur: Richard Ashworth (PPE)

 • 20. 
  HvJ-EU: INF 3/2018, INF 4/2018
 • 21. 
  EDEO: Nr. 2/2018
 • 22. 
  Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving
 • 23. 
  Gebouwenbeleid

Rapporteur: Monika Hohlmeier (PPE)

 • 24. 
  EDEO: Pretoria, Zuid-Afrika
 • 25. 
  Eventuele andere verzoeken

*** Einde stemming ***

 • 26. 
  Gebouwenbeleid
 • 27. 
  Gedachtewisseling over eventuele nieuwe informatie

* * *

 • 28. 
  Rondvraag
 • 29. 
  Volgende vergaderingen

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en wat daarmee te maken heeft.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven