r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedures en brieven, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 april 2019 10:15 - 11:15
plaats Den Haag
locatie Klompézaal Toon locatie
zaal Klompézaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • Brief over Europees programma Horizon Europe

  Details

  Besluit: De brief (voortouw cie EZK) kan worden geagendeerd voor AO Wetenschapsbeleid op 14 mei a.s. en voor AO Concurrentieraad op 21 mei a.s.

 • Wijzigingsvoorstel voor agendapunt 19 van besluitenlijst van 11 april jl.

  Details

  Wijzigingsvoorstel voor agendapunt 19 van besluitenlijst van 11 april jl. betreffende uitstel van moment van aanbieding stategische agenda hoger onderwijs aan de Kamer:

  Besluit: besluitenlijst wijzigen en nieuwe commissiebrief aan minister sturen waarin wordt aangegeven dat de commissie graag de hóófdlijnen van de strategische agenda kort na het zomerreces ontvangt (en niet de héle strategische agenda).

 • Onderzoek NPO naar afspraken met presentator BNNVARA

  Te behandelen:

  32827-150 Brief regering d.d. 9 april 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaOnderzoek NPO naar afspraken met presentator BNNVARA

  Besluit: Toevoegen aan het dossier Media.

  32827-150 Onderzoek NPO naar afspraken met presentator BNNVARA

 • Reactie op verzoek commissie over een bericht in het Parool van 7 maart 2019 over roofkunst

  Te behandelen:

  32820-282 Brief regering d.d. 10 april 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op verzoek commissie over een bericht in het Parool van 7 maart 2019 over roofkunst

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg erfgoed en monumenten van 5 juni a.s.

  Reactie op brief met kenmerk 2019D10592.

  32820-282 Reactie op verzoek commissie over een bericht in het Parool van 7 maart 2019 over roofkunst

 • Stelseladvies Raad voor Cultuur 2021-2024

  Te behandelen:

  32820-281 Brief regering d.d. 12 april 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStelseladvies Raad voor Cultuur 2021-2024

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 27 juni a.s. over de uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024.

  In de procedurevergadering van 11 april is reeds besloten tot het houden van een technische briefing op 15 mei a.s. van 11.00 - 12.00.

  32820-281 Stelseladvies Raad voor Cultuur 2021-2024

  Bijlage

  Advies Cultuurbestel 2021-2024 'Cultuur dichtbij, dicht bij Cultuur'

 • Oordeel over de amendementen die na sluiting van de algemene beraadslagingen op 4 april 2019 zijn ingediend of gewijzigd

  Te behandelen:

  35042-19 Brief regering d.d. 8 april 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaOordeel over de amendementen die na sluiting van de algemene beraadslagingen op 4 april 2019 zijn ingediend of gewijzigd

  Besluit: Is betrokken bij de stemming over het wetsvoorstel.

  35042-19 Oordeel over de amendementen die na sluiting van de algemene beraadslagingen op 4 april 2019 zijn ingediend of gewijzigd

  35042 Wetgeving d.d. 25 september 2018 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaWijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

  Besluit: De stemming over het wetsvoorstel heeft reeds plaatsgevonden.

  2018D45967 35042 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

  2019D07965 35042, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 22 februari 2019)

  2019D15267 35042, eindtekst

  35042-1 Koninklijke boodschap

  35042-2 Voorstel van wet

  35042-3 Memorie van toelichting

  35042-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35042-5 Verslag

  35042-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  Reacties consultatie

  35042-7 Nota van wijziging

 • Kabinetsinzet bescherming journalisten en opiniemakers

  Te behandelen:

  2019Z08185 Brief regering d.d. 18 april 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaKabinetsinzet bescherming journalisten en opiniemakers

  Besluit: Betrekken bij dossier media.

  2019D16587 Kabinetsinzet bescherming journalisten en opiniemakers

 • Aanbieding publicatie "Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2017-2023" van Rathenau Instituut

 • Reactie op verzoek commissie inzake overzicht voorzieningen voor studenten met een beperking in mbo en hbo en reactie op onderzoek ‘Mind the Gap’

  Te behandelen:

  31524-416 Brief regering d.d. 8 april 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op verzoek commissie inzake overzicht voorzieningen voor studenten met een beperking in mbo en hbo en reactie op onderzoek ‘Mind the Gap’

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg van 24 april jl. inzake studenten met een beperking in mbo en ho.

  Reactie op commissiebrieven met kenmerk 2019D10703 en 2019D05203.

  31524-416 Reactie op verzoek commissie inzake overzicht voorzieningen voor studenten met een beperking in mbo en hbo en reactie op onderzoek ‘Mind the Gap’

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

  Te behandelen:

  35089 Wetgeving d.d. 22 november 2018 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapWijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

  2018D56379 35089 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

  2019D15377 35089, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 11 april 2019)

  35089-1 Koninklijke boodschap

  35089-2 Voorstel van wet

  35089-3 Memorie van toelichting

  35089-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35089-5 Verslag

  35089-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35089-7 Nota van wijziging

  35089-6 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 11 april 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35089-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35089-7 Nota van wijziging d.d. 11 april 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapNota van wijziging

  Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35089-7 Nota van wijziging

 • Overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs

  Te behandelen:

  35000-VIII-177 Brief regering d.d. 12 april 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapOverzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 21 mei 2019 om 14.00 uur.

  35000-VIII-177 Overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs

  Bijlage

  Evaluatie Klachtenregeling po/vo

  Klachtbehandeling in het onderwijs

 • Gezamenlijk begrippenkader toelating en selectie in de master

  Te behandelen:

  31288-720 Brief regering d.d. 15 april 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapGezamenlijk begrippenkader toelating en selectie in de master

  Besluit: Betrekken bij dossier Toegankelijkheid wo-masterstudie.

  31288-720 Gezamenlijk begrippenkader toelating en selectie in de master

  Bijlage

  VSNU - Kader Toelating Master

  Begrippenkader toelating en selectie in de master

 • Reactie op moties van het lid Bruins over kennistoets rekenen-wiskunde pabo (Kamerstuk 27923-329 en Kamerstuk 27923-355)

  Te behandelen:

  27923-366 Brief regering d.d. 15 april 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op moties van het lid Bruins over kennistoets rekenen-wiskunde pabo (Kamerstuk 27923-329 en Kamerstuk 27923-355)

  Besluit: Betrekken bij dossier Leraren.

  27923-366 Reactie op moties van het lid Bruins over kennistoets rekenen-wiskunde pabo (Kamerstuk 27923-329 en Kamerstuk 27923-355)

 • Publicatie OESO onderzoek naar 'Initial Teacher Preparation'

  Te behandelen:

  27923-365 Brief regering d.d. 11 april 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapPublicatie OESO onderzoek naar 'Initial Teacher Preparation'

  Besluit: Betrekken bij het dossier Leraren.

  De bevindingen worden als input meegenomen in de uitwerking van het Onderwijsraadadvies 'Ruim baan voor leraren'.

  27923-365 Publicatie OESO onderzoek naar 'Initial Teacher Preparation'

  Bijlage

  A Flying Start - Improving Initial Teacher Preparation Systems

 • Reactie op verzoek commissie over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 (hoger beroepsonderwijs) en artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs)

  Te behandelen:

  31511-30 Brief regering d.d. 12 november 2018 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op verzoek commissie over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 (hoger beroepsonderwijs) en artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs)

  Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 26 juni a.s. over de Slotwet en het jaarverslag: in het kader van de operatie 'Meer Inzicht in Kwaliteit' is afgesproken deze beleidsdoorlichting als aandachtspunt bij de behandeling van het Jaarverslag mee te nemen.

  Aanvankelijk was de opzet voor kennisgeving aangenomen.

  31511-30 Reactie op verzoek commissie over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 (hoger beroepsonderwijs) en artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs)

  31511-28 Brief regering d.d. 10 september 2018 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapOpzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 en 7 Rijksbegroting

  Besluit: Agenderen voor het wetgevingsoverleg van 26 juni a.s. over de Slotwet en het jaarverslag: in het kader van de operatie 'Meer Inzicht in Kwaliteit' is afgesproken deze beleidsdoorlichting als aandachtspunt bij de behandeling van het Jaarverslag mee te nemen

  2018D47588 Aan minister OCW vragen voorleggen over opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 en 7 Rijksbegroting

  31511-28 Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting artikel 6 en 7 Rijksbegroting

  Bijlage

  Bijlage

 • Verslag van een schriftelijk overleg over onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs (Kamerstuk 31293-432)

  Te behandelen:

  31293-457 Brief regering d.d. 5 april 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaAntwoorden op vragen commissie over onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs

  Besluit: VSO Aanmelden, met als eerste spreker het lid Westerveld.

  Het verslag van het schriftelijk overleg is aangehouden in de procedurevergadering van 11 april jl.; het lid Westerveld reeds te kennen heeft gegeven een VSO te willen aanvragen.

  31293-457 Verslag van een schriftelijk overleg over onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  31293-432 Brief regering d.d. 1 februari 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaOnderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs

  Besluit: VSO Aanmelden, met als eerste spreker het lid Westerveld.

  2019D07177 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs (Kamerstuk 31293-432)

  31293-432 Onderzoeksvragen vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs

 • Wetsvoorstel gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

  Te behandelen:

  35195 Wetgeving d.d. 17 april 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaWijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom van leerlingen met een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de theoretische of gemengde leerweg naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op woensdag 29 mei 2019 te 17.15 uur.

  2019D16452 35195 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het faciliteren van een gelijke kans op doorstroom van leerlingen met een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in de theoretische of gemengde leerweg naar het hoger algemeen voortgezet onderwijs (Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo)

  35195-1 Koninklijke boodschap

  35195-2 Voorstel van wet

  35195-3 Memorie van toelichting

  35195-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

 • Verslag schriftelijk overleg over onder andere het bericht “Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in”

  Te behandelen:

  27020-101 Brief regering d.d. 18 april 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaAntwoorden op vragen commissie over onder andere reactie op verzoek commissie inzake NRC artikel van 22 februari 2019 “Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in”

  Besluit: VSO Aanmelden, met als eerste spreker het lid Westerveld.

  27020-101 Verslag van een schriftelijk overleg over onder andere reactie op verzoek commissie inzake NRC artikel van 22 februari 2019 “Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in”

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  27020-94 Brief regering d.d. 7 maart 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaReactie op verzoek commissie inzake NRC artikel van 22 februari 2019 “Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in”

  Besluit: VSO Aanmelden, met als eerste spreker het lid Westerveld.

  2019D11202 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over onder andere reactie op verzoek commissie inzake NRC artikel van 22 februari 2019 “Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in” (Kamerstuk 27020-94)

  27020-94 Reactie op verzoek commissie inzake NRC artikel van 22 februari 2019 “Asielzoekersscholen leveren komende jaren fors in”

 • Kaderbrief Wet SLOA 2020-2021

  Te behandelen:

  35000-VIII-178 Brief regering d.d. 19 april 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaKaderbrief voor de werkzaamheden van de SLO en het Cito in de periode 2020-2021

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  35000-VIII-178 Kaderbrief voor de werkzaamheden van de SLO en het Cito in de periode 2020-2021

 • Samen naar een sterk technisch vmbo in het voortgezet speciaal onderwijs

  Te behandelen:

  30079-104 Brief regering d.d. 19 april 2019 - A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en MediaSamen naar een sterk technisch vmbo in het voortgezet speciaal onderwijs

  Besluit: Aanhouden tot vóór het zomerreces te ontvangen brief over de toekenning van de middelen aan de regio's.

  Op 1 juli wordt bekend gemaakt welke regio’s middelen ontvangen. Voor het zomerreces wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de beoordeling en over het vervolg van de inzet voor sterk techniekonderwiijs.

  30079-104 Samen naar een sterk technisch vmbo in het voortgezet speciaal onderwijs

 • Reactie op verzoek commissie over naming and shaming van bedrijven die niet voldoen aan de wettelijke norm van 30% vrouwen aan de top

  Te behandelen:

  30420-304 Brief regering d.d. 11 april 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapReactie op verzoek commissie over naming and shaming van bedrijven die niet voldoen aan de wettelijke norm van 30% vrouwen aan de top

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg van 4 juni a.s. over het emancipatiebeleid.

  Reactie op commissiebrief met kenmerk 2019D12783. De minister beschikt dit najaar over de actuele cijfers uit de bedrijvenmonitor en het SER-advies en informeert daarna de Kamer over haar vervolgstappen.

  30420-304 Reactie op verzoek commissie over naming and shaming van bedrijven die niet voldoen aan de wettelijke norm van 30% vrouwen aan de top

 • Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 16 april 2019 (Kamerstuk 21501-34-309)

  Te behandelen:

  21501-34-310 Brief regering d.d. 10 april 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapAntwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 16 april 2019

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 mei 2019 om 14.00 uur.

  21501-34-310 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 16 april 2019

 • Geannoteerde agenda OJCS-Raad 22 en 23 mei 2019

  Te behandelen:

  21501-34-311 Brief regering d.d. 17 april 2019 - I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en WetenschapGeannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2019

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 14 mei 2019 om 14.00 uur.

  21501-34-311 Geannoteerde agenda OJCS-Raad van 22 en 23 mei 2019

 • Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

  Details

  • 22. 
   Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
  • 29. 
   Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring (Özütok) (minister OCW, minister J&V)
  • 33. 
   Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (minister BVO en Media)
  • 36. 
   Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (minister OCW)
  • 52. 
   Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (minister BVO en Media)
  • 53. 
   Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (minister OCW, staatssecretaris SZW)
  • 66. 
   Debat over de acties van leraren (Kwint) (minister OCW, minister BVO en Media)
  • 72. 
   Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (minister OCW)
  • 79. 
   Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (minister OCW)
  • 81. 
   Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (minister BVO en Media, minister VWS, minister RB)
  • 95. 
   Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Özdil) (minister OCW)

  Dertigledendebatten

  • 6. 
   Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
  • 9. 
   Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW) INGETROKKEN?
  • 12. 
   Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
  • 15. 
   Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
  • 24. 
   Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (minister BVO en Media)
  • 49. 
   Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (minister OCW)
  • 83. 
   Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (minister OCW)
 • Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

  Details

  • di 07-05 t/m do 09-05 Werkbezoek Oostenrijk
  • di 14-05-2019 13.30 - 13.45PetitieVerzoek tot aanbieding petitie 'Begrip voor de Nashvilleverklaring en haar ondertekenaars'
  • di 14-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg OJCS-raad van 22/23 mei
  • di 14-05-2019 17.00 - 22.00 Algemeen overleg Wetenschapsbeleid
  • wo 15-05-2019 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport 'Vastgoed mbo; Signalen voor de betaalbaarheid'
  • wo 15-05-2019 11.00 - 12.00 Technische briefing Stelseladvies Raad voor Cultuur
  • wo 15-05-2019 12.30 - 15.30 Algemeen overleg Voortgang voorinvesteringen op instellingen hoger onderwijs
  • do 16-05-2019 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Beleidsreactie op rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’
  • do 16-05-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg OJCS-raad van 22/23 mei (omgezet in schriftelijk overleg, zie 14 mei 2019)
  • do 16-05-2019 10.15- 13.15Algemeen overleg Streekomroepen
  • di 21-05-2019 17.00 - 19.00 Werkbezoek Kennismakingsgesprek en briefing Onderwijsraad
  • wo 22-05-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • wo 22-05-2019 11.15 - 12.15 Technische briefing Panteia en SCP over onderzoeken Leven Lang Ontwikkelen
  • wo 22-05-2019 14.00 - 17.30 Algemeen overleg Krimp in het onderwijs
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018, vragen aan regering (R: aan regering)
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
 • .

  Details

  • do 23-05-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2018
  • vr 24-05-2019 13.00 - 17.00 Werkbezoek Flexibel onderwijs mbo en ho
  • wo 29-05-2019 13.00 - 14.00 Technische briefing Advies van de commissie Van Rijn over herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
  • di 04-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Emancipatiebeleid
  • wo 05-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Erfgoed en monumenten
  • do 06-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • di 11-06-2019 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • di 11-06-2019 17.00 - 21.00 Algemeen overleg Leven lang ontwikkelen
  • wo 12-06-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Examens
  • do 13-06-2019 11.00 - 14.30 Algemeen overleg Laaggeletterdheid
  • ma 17-06-2019 10.30 - 17.00 Notaoverleg Staat van het Onderwijs
  • wo 19-06-2019 13.30 - 17.00 Algemeen overleg Inspectie van het Onderwijs in het funderend onderwijs
  • do 20-06-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • wo 26-06-2019 10.00 - 12.30 Wetgevingsoverleg Slotwet en het jaarverslag 2018
  • wo 26-06-2019 14.00 - 18.00 Algemeen overleg Passend onderwijs
  • do 27-06-2019 10.00 - 14.30 Algemeen overleg Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024
  • ma 01-07-2019 11.00 - 17.00 Notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek
  • do 04-07-2019 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
  • do 05-09-2019 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Voortijdig schoolverlaten en Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
 • Schriftelijke overleggen etc openstaand 190319

 • Lijst met openstaande toezeggingen

 • Omzetten algemeen overleg OJCS 16 mei 2019 naar schriftelijk overleg

  Te behandelen:

  2019Z07892 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 17 april 2019 - J.Z.C.M. Tielen, Tweede KamerlidOmzetten algemeen overleg OJCS 16 mei 2019 naar schriftelijk overleg

  Besluit: Algemeen overleg OJCS 16 mei 2019 wordt omgezet naar schriftelijk overleg. Inbrengdatum schriftelijk overleg is op 14 mei 2019 om 14.00 uur.

  2019D16098 Omzetten algemeen overleg OJCS 16 mei 2019 naar schriftelijk overleg

 • Ontwerpadvies 'Samen werken aan taal, een advies over laaggeletterdheid' van SER

  Te behandelen:

  2019Z08613 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 25 april 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede KamerlidOntwerpadvies 'Samen werken aan taal, een advies over laaggeletterdheid' van SER

  Besluit: Technische briefing plannen met SER over ontwerpadvies 'Samen werken aan taal, een advies over laaggeletterdheid', voorafgaand aan het algemeen overleg Laaggeletterdheid.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Nationale Studentenenquete

  Te behandelen:

  2019Z08622 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 25 april 2019 - P.H. van Meenen, Tweede KamerlidNationale Studentenenquete

  Besluit: Verzoeken om nadere informatie over stand van zaken Nationale Studenten Enquête t.b.v. planning plenaire debat.

  Zie in de citaat uit het antwoord op schriftelijke vragen van het lid Tielen met tijdpad (2019Z06129 ):

  “Over de uitkomsten van het CBS-onderzoek in relatie tot de gegevens uit de NSE 2019 zal ik uw Kamer informeren middels een brief voor de zomer. Daarmee geef ik invulling aan het verzoek van het lid Futselaar om een brief over de NSE te ontvangen. De vaste Kamercommissie OCW heeft mij tevens gevraagd naar het principeakkoord met de VH, VSNU, ISO en LSVb. Zodra dit akkoord er ligt, zal ik uw Kamer hierover informeren.”

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Algemeen overleg Krimp in het onderwijs

  Te behandelen:

  2019Z08674 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 25 april 2019 - P.H. van Meenen, Tweede KamerlidAlgemeen overleg Krimp in het onderwijs

  Besluit: Algemeen overleg Krimp in het onderwijs uitstellen tot na ontvangst van de nog te verwachten stukken over bekostiging in het funderend onderwijs (i.v.m. de sterke samenhang tussen bekostiging en krimp).

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Terugblik activiteiten Kennisversterking Wetenschapsbeleid en publicaties

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over

 • onderwijsaangelegenheden (leraren, inspectie, financiering)
 • het wetenschapsbeleid
 • cultuurbeleid (monumenten, erfgoed, letteren, bibliotheekwezen)
 • mediabeleid
 • emancipatiebeleid

Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen.

3.

Meer over...

Terug naar boven