r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Constitutionele zaken, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 januari 2019 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P4B001
organisatie EP-Commissie Constitutionele zaken (AFCO)

9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (4B001)

Er zij op gewezen dat de volgende tijdsblokken indicatief zijn en in de loop van de vergadering kunnen veranderen

9.00 - 9.15 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 11 juni 2018 PV - PE632.054v01-00

 20 juni 2018 PV - PE632.084v01-00

 11 juli 2018 PV - PE632.123v01-00

 3 september 2018 PV - PE632.683v01-00

 24 september 2018 PV - PE632.684v01-00

 • 4. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 28 maart 2018 PV - PE620.723v01-00

 25 april 2018 PV - PE622.125v01-00

* * *

9.15 - 10.00 uur

 • 5. 
  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het enquêterecht van het Europees Parlement en tot intrekking van Besluit 95/167/EG, Euratom, EGKS van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 19 april 1995

AFCO/8/02422

 

Rapporteur:

 

Ramón Jáuregui Atondo (S&D)

DT - PE630.750v01-00

DT - PE571.670v03-00

DT - PE544.488v03-00

 Behandeling werkdocument en goedkeuring ontwerpvragen aan Raad en Commissie voor mondeling antwoord met debat (artikel 128)

10.00 uur

*** Stemming ***

 • 6. 
  Europees burgerinitiatief

AFCO/8/11016

***I 2017/0220(COD) COM(2017)0482 - C8-0308/2017

 

Rapporteur:

 

György Schöpflin (PPE)

 

Bevoegd:

 

AFCO

   

Adviezen:

 

CULT -

Angel Dzhambazki (ECR)

AD - PE618.293v02-00

AM - PE619.375v01-00

 

LIBE -

Besluit: geen advies

 
 

PETI -

Cristian Dan Preda (PPE)

AD - PE615.473v02-00

AM - PE619.134v01-00

 Stemming over het voorlopig akkoord resulterende uit de interinstitutionele onderhandelingen (artikel 69, letter f, vierde alinea (een enkele stemming bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen)

 • 7. 
  Tenuitvoerlegging van de verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap

AFCO/8/13384

2018/2111(INI)

 

Rapporteur:

 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE)

PR - PE631.784v01-00

AM - PE632.101v01-00

Bevoegd:

 

AFCO

   

Adviezen:

 

LIBE -

Martina Anderson (GUE/NGL)

AD - PE628.589v02-00

AM - PE630.536v01-00

 

PETI -

Notis Marias (ECR)

AD - PE623.689v02-00

AM - PE628.438v01-00

 Behandeling amendementen

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 13 december 2018, 17.00 uur

 • 8. 
  Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking

AFCO/8/13386

2018/2112(INI)

 

Rapporteur:

 

Alain Lamassoure (PPE)

PR - PE629.770v01-00

AM - PE631.969v01-00

Bevoegd:

 

AFCO

   

Adviezen:

 

JURI -

Besluit: geen advies

 
 

LIBE -

Tomáš Zdechovský (PPE)

AD - PE631.776v02-00

AM - PE632.009v01-00

 Behandeling amendementen

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 6 december 2018, 17.00 uur

 • 9. 
  De tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU

AFCO/8/10159

2017/2089(INI)

 

Rapporteur:

 

Barbara Spinelli (GUE/NGL)

PR - PE629.691v01-00

AM - PE631.886v01-00

DT - PE613.627v02-00

Bevoegd:

 

AFCO

   

Adviezen:

 

EMPL -

Eduard Kukan (PPE)

AD - PE623.700v02-00

AM - PE629.488v01-00

 

LIBE -

Dennis de Jong (GUE/NGL)

AD - PE629.460v02-00

AM - PE630.532v02-00

 

PETI -

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PA - PE606.045v01-00

AM - PE623.739v03-00

Standpunt in de vorm van amendementen:

 

FEMM -

Angelika Mlinar (ALDE)

AD - PE630.739v01-00

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 3 december 2018, 17.00 uur

 • 10. 
  Tenuitvoerlegging van de verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie

AFCO/8/13388

2018/2113(INI)

 

Rapporteur:

 

Mercedes Bresso (S&D)

PR - PE629.657v01-00

AM - PE630.761v01-00

Bevoegd:

 

AFCO

   

Adviezen:

 

CONT -

Tomáš Zdechovský (PPE)

AD - PE628.699v02-00

AM - PE631.883v01-00

 

JURI -

Besluit: geen advies

 

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 28 november 2018, 17.00 uur

 • 11. 
  Instelling van het Europees Monetair Fonds

AFCO/8/14421

2017/0333R(APP)

 

Rapporteur voor advies:

 

Danuta Maria Hübner (PPE)

PA - PE631.802v01-00

AM - PE632.679v01-00

Bevoegd:

 

BUDG, ECON -

Pedro Silva Pereira (S&D)

Vladimír Maňka (S&D)

PR - PE630.626v01-00

AM - PE632.795v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 17 december 2018, 17.00 uur

*** Einde stemming ***

* * *

Na afloop van de AFCO ochtendvergadering

Met gesloten deuren

Coördinatorenvergadering (nog te bevestigen)

* * *

15.00 - 16.30 uur

 • 12. 
  De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (artikel 50 VEU)

AFCO/8/10416

 Gedachtewisseling over de stand van zaken van de brexit-onderhandelingen, waaraan wordt deelgenomen door Guy Verhofstadt, de coördinator van het Parlement voor de onderhandelingen over de terugtrekking van het VK uit de EU, en Danuta Maria Hübner, lid van de stuurgroep van het Parlement voor de brexit

* * *

16.30 - 17.00 uur

*** Stemming ***

 • 13. 
  Ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom

AFCO/8/13313

2018/2080(INL)

 

Rapporteur:

 

Paulo Rangel (PPE)

PR - PE631.819v02-00

AM - PE632.132v01-00

Bevoegd:

 

AFCO

   

Adviezen:

 

PETI -

Margrete Auken (Verts/ALE)

AD - PE623.941v02-00

AM - PE629.420v02-00

 Behandeling amendementen

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 18 december 2018, 12.00 uur

*** Einde stemming ***

* * *

17.00 uur

 • 14. 
  Tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen

AFCO/8/13391

2018/2114(INI)

 

Rapporteur:

 

György Schöpflin (PPE)

PR - PE630.622v01-00

AM - PE632.170v01-00

Bevoegd:

 

AFCO

   

Adviezen:

 

BUDG -

Jens Geier (S&D)

AD - PE628.606v02-00

AM - PE630.613v01-00

 

CONT -

Dennis de Jong (GUE/NGL)

AD - PE625.391v02-00

AM - PE630.651v01-00

 

ECON -

Peter Simon (S&D)

AD - PE628.399v02-00

AM - PE629.608v01-00

 

ENVI -

Ivo Belet (PPE)

PA - PE628.575v01-00

AM - PE630.639v01-00

 

JURI -

Besluit: geen advies

 
 

LIBE -

Maria Grapini (S&D)

PA - PE631.991v01-00

AM - PE632.830v02-00

 Behandeling amendementen

 Termijn voor de indiening van amendementen: 17 december 2018, 17.00 uur

* * *

 • 15. 
  Rondvraag
 • 16. 
  Volgende vergaderingen

 29 januari 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Constitutionele zaken (AFCO)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de organisatorische aspecten van de Europese Unie, het EU-verdrag en de gevolgen van uitbreiding van de EU voor de organisatiestructuur.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven