r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 april 2019 08:30 - 14:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

08:30 - 11:50   Debatten      

 

135

Deadline

 

point

Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen

Verklaring van de Commissie

[2019/2683(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

21

Deadline

***I

point

Europees maritiem éénloketsysteem

Verslag:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

18

Deadline

***I

point

Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's

Verslag:  Paul Tang (A8-0363/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

     

point

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

130

Deadline

   

-

China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden

[2019/2690(RSP)]

RC-B8-0255/2019, B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019, B8-0260/2019

131

Deadline

   

-

Kameroen

[2019/2691(RSP)]

RC-B8-0245/2019, B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019, B8-0254/2019

132

Deadline

   

-

Brunei

[2019/2692(RSP)]

RC-B8-0242/2019, B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019, B8-0251/2019

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

9

   

vote

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

120

 

*

vote

Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en Denemarken

Verslag:  Claude Moraes (A8-0192/2019)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en het Koninkrijk Denemarken

[07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

80

Deadline

***I

vote

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels

Verslag:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

72

Deadline

***I

vote

CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

Verslag:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Debat: Woensdag 14 november 2018

37

Deadline

***I

vote

Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

Verslag:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Debat: Woensdag 24 oktober 2018

98

Deadline

***I

vote

Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht

Verslag:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht

[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]

Commissie juridische zaken

75

Deadline

***I

vote

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Verslag:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Commissie juridische zaken

90

Deadline

***I

vote

Europees Defensiefonds

Verslag:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

Debat: Dinsdag 11 december 2018

68

Deadline

***I

vote

Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties

Verslag:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

67

Deadline

***I

vote

Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties

Verslag:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

85

Deadline

***I

vote

InvestEU

Verslag:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken

Debat: Dinsdag 15 januari 2019

21

Deadline

***I

vote

Europees maritiem éénloketsysteem

Verslag:  Deirdre Clune (A8-0006/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees maritiem éénloketsysteem en tot intrekking van Richtlijn 2010/65/EU

[COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

18

Deadline

***I

vote

Informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's

Verslag:  Paul Tang (A8-0363/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341

[COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

40

Deadline

***I

vote

Persistente organische verontreinigende stoffen

Verslag:  Julie Girling (A8-0336/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Debat: Woensdag 14 november 2018

43

Deadline

***I

vote

Clearingverplichting, rapportagevereisten en risicolimiteringstechnieken voor otc-derivaten en transactieregisters

Verslag:  Werner Langen (A8-0181/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters

[COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

Debat: Maandag 11 juni 2018

31

Deadline

***I

vote

Vergunningverlening aan CTP's en erkenning van CTP's uit derde landen

Verslag:  Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP's en de vereisten voor de erkenning van CTP's uit derde landen

[COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

100

Deadline

***I

vote

Bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten

Verslag:  Anne Sander (A8-0437/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 596/2014 en (EU) 2017/1129 wat de bevordering van het gebruik van mkb-groeimarkten betreft

[COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

106

Deadline

 

vote

Ontwerpresoluties - Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement

[2019/2536(RSP)]

B8-0238/2019

135

Deadline

 

vote

Een alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen

Ontwerpresoluties

[2019/2683(RSP)]

B8-0241/2019


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven