r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 17 april 2019 08:30 - 23:59
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen J.C. (Jean-Claude) Juncker, A.K. (Krišjānis) Kariņš e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

08:30 - 10:00   Debatten      

 

80

Deadline

***I

point

Coördinatie van socialezekerheidsstelsels

Verslag:  Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004

[COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

De stemming vindt op donderdag plaats

10:00 - 12:20   Debatten      

 

115

   

point

Debat met Krišjānis Kariņš, premier van Letland, over de toekomst van Europa

[2019/2673(RSP)]

12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

142

   

vote

Uitlegging van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, van het Reglement

136

 

***

vote

Protocol bij de overeenkomst EU-Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en "Eurodac"

Aanbeveling:  Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, waarbij die overeenkomst wordt uitgebreid tot rechtshandhaving

[15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

88

Deadline

***I

vote

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

Verslag:  Dan Nica (A8-0401/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

Debat: Dinsdag 11 december 2018

87

Deadline

***I

vote

Programma tot uitvoering van Horizon Europa

Verslag:  Christian Ehler (A8-0410/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

Debat: Dinsdag 11 december 2018

17

Deadline

***I

vote

Markttoezicht en naleving op productgebied

Verslag:  Nicola Danti (A8-0277/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad

[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

59

Deadline

***I

vote

Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

Verslag:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

101

Deadline

***I

vote

Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU

Verslag:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU

[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

71

Deadline

***I

vote

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

Verslag:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) nr. 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Debat: Maandag 10 december 2018

70

Deadline

***I

vote

Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen

Verslag:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen

[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]

Commissie juridische zaken

91

Deadline

***I

vote

Ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

Verslag:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

Debat: Woensdag 12 december 2018

89

Deadline

***I

vote

Programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

Verslag:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

Debat: Woensdag 12 december 2018

93

Deadline

***I

vote

Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen

Verslag:  Sven Giegold (A8-0421/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen

[COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

Debat: Woensdag 16 januari 2019

86

Deadline

***I

vote

Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)

Verslag:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Debat: Maandag 10 december 2018

95

Deadline

***I

vote

Programma Justitie

Verslag:  Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]

Commissie juridische zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

94

Deadline

***I

vote

Programma Rechten en waarden

Verslag:  Bodil Valero (A8-0468/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden

[COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Debat: Woensdag 16 januari 2019

138

Deadline

 

vote

Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde interparlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen

[2019/2698(RSO)]

B8-0240/2019

15:00 - 17:00   Debatten      

 

53

Deadline

***I

point

Europese grens- en kustwacht

Verslag:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad

[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

41

Deadline

***I

point

Visumcode

Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

17:00 - 18:00   STEMMINGEN (mondelinge stemverklaringen op donderdag)      

 

124

 

***I

vote

Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel II

Verslag:  József Szájer (A8-0190/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

[COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)]

Commissie juridische zaken

57

Deadline

***I

vote

Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel I

Verslag:  József Szájer (A8-0020/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

[COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)]

Commissie juridische zaken

58

 

***I

vote

Aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 VWEU

Verslag:  József Szájer (A8-0012/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

[COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)]

Commissie juridische zaken

119

 

***

vote

Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie voor 2019 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie

Aanbeveling:  Jean Arthuis (A8-0197/2019)

Aanbeveling over de ontwerpverordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

[06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)]

Begrotingscommissie

125

 

***

vote

Overeenkomst EU-Rusland voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied

Aanbeveling:  Christian Ehler (A8-0188/2019)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot vernieuwing van de overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie

[07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

122

 

*

vote

Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank

Verslag:  Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank

[07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)]

Commissie constitutionele zaken

126

Deadline

 

vote

Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3, van het Reglement: invoering en operationeel gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen

[2019/2651(DEA)]

B8-0239/2019

53

Deadline

***I

vote

Europese grens- en kustwacht

Verslag:  Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad

[COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

41

Deadline

***I

vote

Visumcode

Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode)

[COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

42

Deadline

***I

vote

Instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan

Verslag:  Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2115/2005 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1386/2007 van de Raad

[COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)]

Commissie visserij

69

Deadline

***I

vote

Regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie

Verslag:  Emil Radev (A8-0442/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ

[COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

103

Deadline

***I

vote

Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

Verslag:  Julia Reda (A8-0084/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

[COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

Debat: Maandag 11 maart 2019

92

Deadline

***I

vote

Connecting Europe Facility

Verslag:  Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu, Pavel Telička (A8-0409/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014

[COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie vervoer en toerisme

Debat: Dinsdag 11 december 2018

123

Deadline

***I

vote

Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

Verslag:  Daniel Dalton (A8-0193/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

[COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

18:00 - 24:00   Debatten (na afloop van de stemmingen)      

 

72

Deadline

***I

point

CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

Verslag:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

37

Deadline

***I

point

Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

Verslag:  Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

[COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

98

Deadline

***I

point

Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht

Verslag:  Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht

[COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)]

Commissie juridische zaken

75

Deadline

***I

point

Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Verslag:  Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

[COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)]

Commissie juridische zaken

90

Deadline

***I

point

Europees Defensiefonds

Verslag:  Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds

[COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

     

point

Gecombineerde behandeling - Gedekte obligaties

68

Deadline

***I

 

-

Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties

Verslag:  Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties

[COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

67

Deadline

***I

 

-

Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties

Verslag:  Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU

[COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

106

Deadline

 

point

Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement

Mondelinge vragen - [2019/2536(RSP)]

         

Danuta Maria Hübner (O-000003/2019 - B8-0019/2019)

Commissie constitutionele zaken

Raad

Onderhandelingen met de Raad en de Commissie inzake het enquêterecht van het Parlement: wetgevingsvoorstel

         

Danuta Maria Hübner (O-000004/2019 - B8-0020/2019)

Commissie constitutionele zaken

Commissie

Onderhandelingen met de Raad en de Commissie inzake het enquêterecht van het Parlement: wetgevingsvoorstel

85

Deadline

***I

point

InvestEU

Verslag:  José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma

[COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie economische en monetaire zaken


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven