r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 april 2019 09:00 - 23:59
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weissgebouw Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen J.C. (Jean-Claude) Juncker e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

129

   

point

Conclusies van de Europese Raad van 10 april 2019 over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2019/2694(RSP)]

49

Deadline

***I

point

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

Verslag:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

[2017/0355(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

50

Deadline

***I

point

Europese Arbeidsautoriteit

Verslag:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

[2018/0064(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

64

 

***I

vote

Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

Verslag:  Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

[2018/0154(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

105

 

***

vote

Toetreding van de EU tot de Akte van Genève betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

Aanbeveling:  Virginie Rozière (A8-0187/2019)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

[2018/0214(NLE)]

Commissie juridische zaken

99

Deadline

***I

vote

Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

Verslag:  Virginie Rozière (A8-0036/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

[2018/0189(COD)]

Commissie juridische zaken

96

 

***

vote

Overeenkomst tussen de EU en de Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Aanbeveling:  Jozo Radoš (A8-0191/2019)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

[2016/0156(NLE)]

Commissie vervoer en toerisme

38

 

***

vote

Internationale Overeenkomst voor olijfolie en tafelolijven

Aanbeveling:  Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven

[2017/0107(NLE)]

Commissie internationale handel

73

 

*

vote

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Viorel Ștefan

Verslag:  Indrek Tarand (A8-0194/2019)

Verslag over de voordracht van Viorel Ştefan voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

[2019/0802(NLE)]

Commissie begrotingscontrole

83

 

*

vote

Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ivana Maletić

Verslag:  Indrek Tarand (A8-0195/2019)

Verslag over de voordracht van Ivana Maletić voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer

[2019/0803(NLE)]

Commissie begrotingscontrole

55

Deadline

***I

vote

Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

Verslag:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

[2018/0106(COD)]

Commissie juridische zaken

24

Deadline

***I

vote

Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn)

Verslag:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen

[2018/0041(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

22

Deadline

***I

vote

Faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen

Verslag:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013

[2018/0045(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

12

Deadline

***I

vote

Kapitaalvereisten (verordening)

Verslag:  Peter Simon (A8-0242/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

[2016/0360A(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

13

Deadline

***I

vote

Kapitaalvereisten (richtlijn)

Verslag:  Peter Simon (A8-0243/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen

[2016/0364(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

11

Deadline

***I

vote

Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening)

Verslag:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

[2016/0361(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

10

Deadline

***I

vote

Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn)

Verslag:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2002/47/EG, Richtlijn 2012/30/EU, Richtlijn 2011/35/EU, Richtlijn 2005/56/EG, Richtlijn 2004/25/EG en Richtlijn 2007/36/EG

[2016/0362(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

114

Deadline

***I

vote

Door overheidsobligaties gedekte effecten

Verslag:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten

[2018/0171(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

30

Deadline

***I

vote

Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten

Verslag:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten; en Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering

[2017/0230(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

28

Deadline

***I

vote

Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

Verslag:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

[2017/0232(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

29

Deadline

***I

vote

Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

Verslag:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

[2017/0231(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

36

Deadline

***I

vote

Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn)

Verslag:  Markus Ferber (A8-0295/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU

[2017/0358(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

35

Deadline

***I

vote

Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening)

Verslag:  Markus Ferber (A8-0296/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010

[2017/0359(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

49

Deadline

***I

vote

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

Verslag:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

[2017/0355(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

50

Deadline

***I

vote

Europese Arbeidsautoriteit

Verslag:  Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

[2018/0064(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

48

Deadline

***I

vote

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen

Verslag:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad

[2016/0074(COD)]

Commissie visserij

Debat: Maandag 15 januari 2018

78

Deadline

***I

vote

Verordening betreffende Europese bedrijfsstatistieken

Verslag:  Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken

[2017/0048(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

16

Deadline

***I

vote

Onderzoeken door OLAF en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie

Verslag:  Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF

[2018/0170(COD)]

Commissie begrotingscontrole

117

Deadline

***I

vote

Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

Verslag:  Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur

[2018/0258(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Debat: Woensdag 3 april 2019

116

Deadline

***I

vote

Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane

Verslag:  Maria Grapini (A8-0464/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane

[2018/0232(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

Debat: Woensdag 3 april 2019

56

Deadline

***I

vote

Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

Verslag:  Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

[2018/0103(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

52

Deadline

***I

vote

Gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens

Verslag:  Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven

[2016/0264(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

26

Deadline

***I

vote

Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa

Verslag:  Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2018/XX [ETIAS-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [SIS-verordening op het gebied van grenscontroles] en Verordening (EU) 2018/XX [eu-LISA-verordening]

[2017/0351(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Debat: Woensdag 27 maart 2019

25

Deadline

***I

vote

Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie

Verslag:  Nuno Melo (A8-0348/2018)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie) en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/XX [de Eurodac-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [de SIS-verordening op het gebied van rechtshandhaving], Verordening (EU) 2018/XX [de ECRIS-TCN-verordening] en Verordening (EU) 2018/XX [de eu-LISA-verordening]

[2017/0352(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Debat: Woensdag 27 maart 2019

47

Deadline

***I

vote

Oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking)

Verslag:  Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking)

[2018/0153(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

121

Deadline

***I

vote

Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de algemene veiligheid betreft

Verslag:  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, voor wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009

[2018/0145(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

15:00 - 24:00   Debatten      

 

118

   

point

De situatie in Mozambique, Malawi en Zimbabwe na de cycloon Idai

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2684(RSP)]

128

   

point

De situatie in Libië

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2019/2693(RSP)]

145

   

point

Erkenning door de VS van de Golanhoogvlakte als Israëlisch grondgebied en de mogelijke annexatie van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2019/2702(RSP)]

146

   

point

De situatie in Sudan

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2019/2703(RSP)]

134

   

point

Bescherming van de integriteit van de Europese verkiezingen, met name met betrekking tot internationale bedreigingen voor de cyberveiligheid

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2696(RSP)]

     

point

Gecombineerde behandeling - Horizon Europa

88

Deadline

***I

 

-

Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

Verslag:  Dan Nica (A8-0401/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

[COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

87

Deadline

***I

 

-

Programma tot uitvoering van Horizon Europa

Verslag:  Christian Ehler (A8-0410/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie

[COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

17

Deadline

***I

point

Markttoezicht en naleving op productgebied

Verslag:  Nicola Danti (A8-0277/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad

[COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

59

Deadline

***I

point

Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

Verslag:  Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

[COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

101

Deadline

***I

point

Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU

Verslag:  Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU

[COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

71

Deadline

***I

point

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

Verslag:  Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) nr. 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

70

Deadline

***I

point

Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen

Verslag:  Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen

[COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)]

Commissie juridische zaken

147

   

point

De mogelijke uitlevering van Julian Assange

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2019/2704(RSP)]


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven