r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 april 2019 17:00 - 23:59
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

17:00 - 24:00   Debatten      

 

1

   

point

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

55

Deadline

***I

point

Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

Verslag:  Virginie Rozière (A8-0398/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

[2018/0106(COD)]

Commissie juridische zaken

137

   

point

De rechtsstaat in Roemenië

Verklaring van de Commissie

[2019/2697(RSP)]

     

point

Gecombineerde behandeling - Collectieve beleggingsfondsen

24

Deadline

***I

 

-

Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn)

Verslag:  Wolf Klinz (A8-0430/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen

[2018/0041(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

22

Deadline

***I

 

-

Faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen

Verslag:  Wolf Klinz (A8-0431/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013

[2018/0045(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

     

point

Gecombineerde behandeling - Hervorming van de banksector

12

Deadline

***I

 

-

Kapitaalvereisten (verordening)

Verslag:  Peter Simon (A8-0242/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

[2016/0360A(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

13

Deadline

***I

 

-

Kapitaalvereisten (richtlijn)

Verslag:  Peter Simon (A8-0243/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen

[2016/0364(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

11

Deadline

***I

 

-

Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening)

Verslag:  Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

[2016/0361(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

10

Deadline

***I

 

-

Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn)

Verslag:  Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2002/47/EG, Richtlijn 2012/30/EU, Richtlijn 2011/35/EU, Richtlijn 2005/56/EG, Richtlijn 2004/25/EG en Richtlijn 2007/36/EG

[2016/0362(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

114

Deadline

***I

point

Door overheidsobligaties gedekte effecten

Verslag:  Jonás Fernández (A8-0180/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten

[2018/0171(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

     

point

Gecombineerde behandeling - Europees systeem voor financieel toezicht

30

Deadline

***I

 

-

Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten

Verslag:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten; en Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering

[2017/0230(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

28

Deadline

***I

 

-

Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

Verslag:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's

[2017/0232(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

29

Deadline

***I

 

-

Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

Verslag:  Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)

[2017/0231(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

     

point

Gecombineerde behandeling - Prudentiële vereisten en prudentieel toezicht

36

Deadline

***I

 

-

Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn)

Verslag:  Markus Ferber (A8-0295/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU

[2017/0358(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

35

Deadline

***I

 

-

Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening)

Verslag:  Markus Ferber (A8-0296/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010

[2017/0359(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

133

   

point

Niet-goedkeuring van een EU-digitaledienstenbelasting

Verklaring van de Commissie

[2019/2695(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

2

   

point

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven