r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Brussel

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 april 2019 08:30 - 13:00
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

08:30 - 10:50   Debatten      

 

45

Deadline

***I

point

Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct

Verslag:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)

[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

42

Deadline

***I

point

Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

Verslag:  David Casa (A8-0270/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad

[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

11:00 - 13:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

85

   

vote

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios

Verslag:  Angel Dzhambazki (A8-0185/2019)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Epitideios

[2018/2268(IMM)]

Commissie juridische zaken

86

   

vote

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis

Verslag:  Angel Dzhambazki (A8-0183/2019)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis

[2018/2269(IMM)]

Commissie juridische zaken

87

   

vote

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos

Verslag:  Angel Dzhambazki (A8-0184/2019)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos

[2018/2270(IMM)]

Commissie juridische zaken

73

Deadline

***I

vote

Vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het VK uit de EU

Verslag:  Sergei Stanishev (A8-0047/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

[COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

58

 

*

vote

Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

Verslag:  Miroslavs Mitrofanovs (A8-0177/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten

[COM(2019)0151 - C8-0131/2019 - 2019/0056(NLE)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

26

   

vote

Afvalbeheer

Ontwerpresolutie

[2019/2557(RSP)]

B8-0231/2019

Artikel 216, lid 2, van het Reglement

76

 

***I

vote

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer

Verslag:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

Debat: Dinsdag 3 juli 2018

77

 

***I

vote

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling door middel van tachografen

Verslag:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

Debat: Dinsdag 3 juli 2018

78

 

***I

vote

Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector

Verslag:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

Debat: Dinsdag 3 juli 2018

57

Deadline

***I

vote

Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

Verslag:  Jerzy Buzek (A8-0143/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/73/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

[COM(2017)0660 - C8-0394/2017 - 2017/0294(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

6

Deadline

***I

vote

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

Verslag:  Gabriel Mato (A8-0176/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad

[COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD)]

Commissie visserij

41

Deadline

***I

vote

Meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee

Verslag:  Clara Eugenia Aguilera García (A8-0005/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visserijen die demersale bestanden exploiteren in het westelijke deel van de Middellandse Zee

[COM(2018)0115 - C8-0104/2018 - 2018/0050(COD)]

Commissie visserij

23

Deadline

***I

vote

Versterking van de beveiliging van identiteitskaarten en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie

Verslag:  Gérard Deprez (A8-0436/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen

[COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

55

Deadline

***I

vote

Beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

Verslag:  Daniela Aiuto (A8-0008/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

[COM(2018)0274 - C8-0196/2018 - 2018/0129(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

45

Deadline

***I

vote

Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct

Verslag:  Sophia in 't Veld (A8-0278/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP)

[COM(2017)0343 - C8-0219/2017 - 2017/0143(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

42

Deadline

***I

vote

Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

Verslag:  David Casa (A8-0270/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad

[COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

53

 

***I

vote

Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

Verslag:  Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa (A8-0469/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten

[COM(2018)0324 - C8-0178/2018 - 2018/0136(COD)]

Begrotingscommissie

Commissie begrotingscontrole

Debat: Woensdag 16 januari 2019

37

 

***I

vote

Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

Verslag:  Verónica Lope Fontagné (A8-0461/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)

[COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Debat: Dinsdag 15 januari 2019

54

Deadline

***I

vote

Geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen

Verslag:  Kay Swinburne (A8-0010/2019)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake de overbrenging van en de controle op accijnsgoederen (herschikking)

[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

14

Deadline

***I

vote

Hergebruik van overheidsinformatie

Verslag:  Neoklis Sylikiotis (A8-0438/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking)

[COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

24

Deadline

***I

vote

Meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis

Verslag:  Marco Affronte (A8-0389/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor een meerjarig herstelplan voor mediterrane zwaardvis en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006 en (EU) 2017/2107

[COM(2018)0229 - C8-0162/2018 - 2018/0109(COD)]

Commissie visserij

56

Deadline

***I

vote

Minimum opleidingsniveau van zeevarenden

Verslag:  Dominique Riquet (A8-0007/2019)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/106/EG inzake het minimum opleidingsniveau van zeevarenden en tot intrekking van Richtlijn 2005/45/EG

[COM(2018)0315 - C8-0205/2018 - 2018/0162(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

51

Deadline

***I

vote

Aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023

Verslag:  Mirosław Piotrowski (A8-0181/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wat betreft de aanpassing van de jaarlijkse voorfinanciering voor de jaren 2021 tot en met 2023

[COM(2018)0614 - C8-0396/2018 - 2018/0322(COD)]

Commissie regionale ontwikkeling

67

 

***I

vote

Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen

Verslag:  Tanja Fajon (A8-0356/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 wat betreft de regels die van toepassing zijn op de tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen

[COM(2017)0571 - C8-0326/2017 - 2017/0245(COD)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

82

   

vote

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108. lid 6, van het Reglement met een verzoek aan het Hof van Justitie om een advies in verband met de toetreding van de EU tot het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

[2019/2678(RSP)]

B8-0232/2019

75

Deadline

 

vote

Fiscale behandeling van pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct

Verslag:  Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)

Verslag over de fiscale behandeling van persoonlijke pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct

[2018/2002(INI)]

Commissie economische en monetaire zaken


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven